Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000 Nettoomsättningen uppgick till 15,2 MSEK (7,5 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till -190,6 MSEK (-25,3 MSEK). Orderingången för perioden uppgick till 90,6 MSEK (7,5 MSEK). Under perioden levererade Aspiro mobila Internet-tjänster till 16 större kunder bland operatörer och portaler på den globala marknaden. Aspiros hantering av SMS-trafik ökade starkt under slutet av perioden. Mellan november och december ökade antalet hanterade SMS-meddelanden med 60 procent. Aspiros tjänsteportfölj innehöll vid periodens utgång 106 tjänster. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 159,0 MSEK. Förväntade intäkter för 2001 uppgår till 175-190 MSEK i enlighet med tidigare lämnad prognos. Förväntad orderingång för 2001 anpassas till 325-375 MSEK som en följd av den ökade försäljningen av SMS-trafik. Detta påverkar inte intäkts- och resultatprognos eftersom SMS-kontrakt löper med en kortare tid till fakturering. Ett positivt resultat på månadsbasis förväntas under fjärde kvartalet 2001 (i enlighet med tidigare lämnad prognos). Aspiros ambition är att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret 2001 (i enlighet med tidigare lämnad information). Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 15,2 MSEK (7,5 MSEK). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 7,6 MSEK (4,3 MSEK). Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -190,6 MSEK (-25,3 MSEK). Det positiva finansnettot för perioden om 3,6 MSEK (0,2 MSEK) avser ränteintäkter på likvida medel. Resultatet för perioden har belastats med goodwill-avskrivningar om 5,8 MSEK (0 MSEK) samt avskrivningar av materiella anläggningstillgångar på 4,5 MSEK (0,9 MSEK). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -194,2 MSEK (-25,5 MSEK). Resultatet per aktie uppgick till -4,56 SEK (-0,97 SEK). Under förutsättning av fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner, beräknat som antalet tillkommande aktier, uppgick resultatet per aktie till -4,21 SEK (-0,90 SEK). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 13,5 MSEK (7,5 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till -185,8 MSEK (-25,6 MSEK). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 15,4 MSEK (4,8 MSEK). Av investeringarna har 12,3 MSEK (4,8 MSEK) finansie-rats via finansiella leasingavtal. Investeringar i koncern-mässig goodwill har uppgått till 90,9 MSEK (0), vilket hänförs till de under första kvartalet genomförda förvärven av Midab Data AB, Aspiro Mobile Textphone AB ( f d Sundbyberg ITcenter AB) Aspiro Advox AB (f d Advox AB) samt InfoCreator AB. Förvärven finansierades via nyemissioner i Aspiro. Under andra kvartalet förvärvade Aspiro 7,5 procent av kapital och röster i norska Colibria AS, för 3 MSEK. Under årets fjärde kvartal investerade Aspiro 4 MSEK i ungdomsportalen Lunarworks. Likviditet och finansiering Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 159,0 MSEK (81,6 MSEK). Under perioden genomfördes två kontantemissioner om sammanlagt 259,3 MSEK. Aktien Den 9 maj noterades Aspiro-aktien på OM Stockholms-börsens lista Nya Marknaden. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 50 023 843. Antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av optionsrätter till nyteckning uppgår till 2 347 070 aktier à nominellt 0,02 SEK. Aspiros ambition är att noteras på OM Stockholms-börsens O-lista under första halvåret 2001 (i enlighet med tidigare lämnad information). Arbetet med ansök-ningsförfarandet pågår enligt plan. Marknad Den globala marknaden för mobila internettjänster började utvecklas och växa under perioden, främst med tonvikt på SMS. Under perioden har den globala marknaden för antal skickade SMS ökat från cirka 3 miljarder SMS till mellan 10 och 15 miljarder SMS per månad, enligt GSM Association och andra bransch-bedömare. Framförallt är det ungdomar som via internet- portaler blivit storanvändare av SMS-tjänster. Efterfrågan av enkla tjänster som nya ringtoner, horoskop, spel, dating och chatting ökar explosionsartat. De enklare SMS-applikationerna, som dominerar idag, är en inkörs-port för den breda gruppen användare, inom alla åldrar, av mobila internettjänster. I-mode, den i Japan dominerande standarden för mobila internettjänster som lanserades av operatören Docomo, fick sitt genombrott 1999. Mot slutet av 2000 visade Docomo även intresse för den europeiska marknaden och att i samarbete med europeiska operatörer förbe-reda en introduktion av I-mode under 2001. Aspiro har ett avtal med Cybird, Japans största tjänsteleverantör till I-mode. Under perioden har Aspiro i takt med marknaden utvecklat mobila internettjänster som är oberoende av den tekniska standarden. Bolaget har på så sätt kunnat möta efterfrågan av tjänster för både SMS- och WAP- applikationer och står väl rustat inför kommande behov och efterfrågan på marknaden. Tester, som genomförts i Europolitans GPRS-nät och i Ericssons testlaboratorium, har visat att Aspiros befintliga tjänster fungerar med ökade prestanda i GPRS-näten. GPRS, även kallat 2,5G, är ett första steg mot nästa generations mobiltelefoni, UMTS. Genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster för mobilt internet är Aspiro väl positionerad. Idag är Aspiro största oberoende leverantör av SMS-trafik i Norden, med ambition att bli störst i Europa. Förväntningarna på ett genombrott för mobilt internet har riktats mot utbyggnaden av GPRS. I december hade, enligt GSM Association, 21 operatörer i Europa och Asien börjat marknadsföra sina uppgraderade GPRS- nät medan 13 operatörer befann sig i test- och implementeringsfasen. Den större marknadsintroduk-tionen av GPRS väntas komma mot slutet av 2001 när GPRS-telefonerna lanserats. Inför den väntade explosionen av GPRS-marknaden, växer SMS-marknaden mycket starkt. I januari uppskattades Europamarknaden för SMS uppgå till cirka 115 miljoner SMS per dag med en fördubblingstakt på 4-6 månader. Aspiro upplever en ännu snabbare tillväxt, med en ökning på 60 procent under såväl december 2000 som januari 2001. Försäljning Bolaget har en internationell försäljningsorganisation, som sedan halvårsskiftet aktivt bearbetar marknaderna i Norden och Europa samt bearbetar marknaderna i Baltikum, Nordamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika på längre sikt. Detta har inneburit en kraftig uppgång av orderingången för både SMS-trafik och tjänster under fjärde kvartalet. Tjänsterna levereras till kunderna antingen som en engångsaffär i form av systemleverans med installation i kundens befintliga system eller som en nyckelfärdig lösning där Aspiro hanterar driften via sitt system. Debiteringen för nyckelfärdiga lösningar utgörs av en garantidel och en del som är relaterad till antal tjänster samt till utnyttjandet av tjänsterna. Hanteringen av SMS debiteras med en fast avgift där en volymrelaterad del tillkommer. Under året slöt Aspiro distributionsavtal med Nokia Networks. Aspiro tecknade avtal för att drifta lösningar för bland andra operatörerna engelska BT Genie, belgiska Proximus/Belgacom (Vodafone), svenska Europolitan (Vodafone), Telia Danmark samt italienska Blu. Under året skrevs försäljningsavtal med portaler som t.ex. nederländska Silver Street, svenska Mobile Hits, Quickwise och Lunarworks samt Scandinavia Online. Avtalstiderna varierar från sex till 36 månader. Det totala ordervärdet för 2000 uppgår till 90,6 MSEK (varav 18,4 MSEK avser order erhållen via förvärvat bolag). Aspiros tjänster Under 2000 inriktade sig Aspiro på att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom kategorierna Games & Entertain-ment, Travel, News & Information samt förmedling av SMS-trafik. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden, Entertainment, Information, Messaging och Mobile Media. Entertainment tillhandahåller mobila internettjänster för SMS- och WAP- applikationer, bland annat interaktiva spel, ringsignaler, ikoner, horoskop, datinggames, musik-, film-,och teatertips samt blomsterguider. Vid årets utgång bestod Entertainments utbud av 67 tjänster. Informations SMS- och WAP-applikationsutbud består bland annat av guider, sport, nyheter, väder och finans-information. Vid årets utgång bestod Informations utbud av 29 tjänster. Messaging tillhandahåller mer teknikorienterade tjänster såsom SMS-trafik, WAP-,WEB- och SMS-mail. I utbudet ingår även tidigare utvecklade tjänster såsom logistik-systemet Fleet Manager, vilket belönades med WAP-award av WAP-Forum under perioden, och Mobile Textphone för hörselskadade användare. Totalt hade affärsområdet 10 tjänster vid årets utgång. Mobile Media är ett nybildat affärsområde som tillhanda-håller mobila tjänster för företag och organisationer som vill använda sig av det nya mobila mediet för kommuni-kation med kunder och anställda. Mobile Media utvecklar även lösningar för annonsfinansierade SMS- och WAP-tjänster. Under 2000 har totalt 6 applikationsleverantörer och 20 innehållsleverantörer kontrakterats. Personal och organisation Under perioden tillträdde Lena Wittbjer som VD och en försäljningsorganisation med bas i Luxemburg inrättades. Medelantalet anställda under året var 138. Vid utgången av 2000 var det sammanlagda antalet anställda 133 personer fördelade på 127,7 tjänster och fem kontor (Malmö, Karlskrona, Stockholm, Luxemburg och San Francisco). Under hösten genomförde Aspiro ett konsoliderings-projekt som innebär kostnadsbesparingar på cirka 50 MSEK på årsbasis. Utsikter inför 2001 Massmarknaden för mobila SMS-baserade tjänster och efterfrågan på lokalt anpassade tjänster bedöms öka kraftigt under 2001. Framförallt är det ungdomar som via internetportaler blivit storanvändare av SMS-tjänster. Efterfrågan av enkla tjänster som nya ringtoner, horoskop, spel, dating och chatting ökar explosionsartat. De enklare SMS-applikationerna, som dominerar idag, är en inkörsport för den breda gruppen användare, inom alla åldrar, av mobila internettjänster. Med hänsyn till utvecklingen på marknaden för mobila internettjänster, försenad introduktion av GPRS och tillväxten för SMS-trafik kommer Aspiro att under 2001 fokusera ytterligare på försäljning av SMS-trafik till skandinaviska och europeiska kunder. I januari uppskattades Europa- marknaden för SMS uppgå till cirka 115 miljoner SMS per dag med en fördubblingstakt på 4-6 månader. Aspiro ser en ännu snabbare tillväxt, med en ökning på 60 procent under såväl december 2000 som januari 2001. Den nya marknadssituationen innebär att den förväntade orderingången som tidigare baserats på försäljningsavtal för systemleveranser och nyckelfärdiga lösningar anpassats för en större del försäljning av SMS- trafik. Den tidigare prognostiserade orderingången om 500 MSEK har därför anpassats till 325-375 MSEK. SMS-kontrakten löper med kortare tid mellan order och fakturering. Således påverkas inte det förväntade intäktsflödet eller resultatet för 2001 och 2002. Aspiros ambition är att växa snabbare än marknaden, dock är intäktsprognosen baserad på en månatlig ökning om 10%. Prognosen att nå ett positivt resultat på månadsbasis under fjärde kvartalet år 2001 ligger fast. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för perioden Årsredovisning & Bolagsstämma Årsredovisningen tillsänds aktieägarna samt finns tillgänglig på Aspiro huvudkontor vecka 15 och på www.aspiro.com. Ordinarie bolagsstämma 9 maj 2001. Bolagsstämma 9 maj 2001. Rapporteringstillfällen under 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 9 maj 2001 Delårsrapport januari-juni 2001 22 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 2001 13 november 2001 Proformaredovisning och ändrade redovisningsprinciper Proformaredovisningen för 1999 bygger på antagandet att de, under början av år 2000, förvärvade dotterföretagen, förvärvades i början av 1999. Eftersom proformaredovisningen skett med syfte att åstadkomma en historisk beskrivning av utvecklingen, ger sammanläggningen en annorlunda bild av utvecklingen av det egna kapitalet än den verkliga redovisningen. Koncernens egna kapital överensstämmer således inte med vad det faktiskt skulle ha varit om bolagen förvärvats vid ett tidigare tillfälle. Fr. o m fjärde kvartalet 2000 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation 6:99 för redovisning av leasingavtal, i koncernredovisningen. De ändrade redovisningsprinciperna har tillämpats retroaktivt, vilket innebär att samtliga jämförelsesiffror är omräknade. Förändringen har endast marginellt påverkat de redovisade resultaten. Koncernens utgående egna kapital har ökat med 0,4 MSEK p g a förändringen. Balansomslutningen per den 31 december 2000 innefattar leasade tillgångar med ett redovisat värde av 13,8 MSEK (5,0 MSEK). P g a omklassificering har också fördelningen mellan övriga externa kostnader och tjänster och handelsvaror förändrats för andra och tredje kvartalet 2000. Proformaredovisning och ändrade redovisningsprinciper Proformaredovisningen för 1999 bygger på antagandet att de, under början av år 2000, förvärvade dotterföretagen, förvärvades i början av 1999. Eftersom proformaredovisningen skett med syfte att åstadkomma en historisk beskrivning av utvecklingen, ger sammanläggningen en annorlunda bild av utvecklingen av det egna kapitalet än den verkliga redovisningen. Koncernens egna kapital överensstämmer således inte med vad det faktiskt skulle ha varit om bolagen förvärvats vid ett tidigare tillfälle. Fr. o m fjärde kvartalet 2000 tillämpas Redovisningsrådets rekommendation 6:99 för redovisning av leasingavtal, i koncernredovisningen. De ändrade redovisningsprinciperna har tillämpats retroaktivt, vilket innebär att samtliga jämförelsesiffror är omräknade. Förändringen har endast marginellt påverkat de redovisade resultaten. Koncernens utgående egna kapital har ökat med 0,4 MSEK p g a förändringen. Balansomslutningen per den 31 december 2000 innefattar leasade tillgångar med ett redovisat värde av 13,8 MSEK (5,0 MSEK). P g a omklassificering har också fördelningen mellan övriga externa kostnader och tjänster och handelsvaror förändrats för andra och tredje kvartalet 2000. Granskning Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké för Aspiro AB (publ) och därvid följt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor, Ernst & Young Aspiro tillhandahåller mobila internettjänster, som möjliggör ett flexibelt och rörligt liv, med hjälp av de mest innovativa teknikerna. Aspiro erbjuder operatörer, portaler, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar, allt från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande aktör på den globala marknaden för mobilt internet. Företaget sysselsätter 133 personer och har kontor i Sverige, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen. För ytterligare information: Lena Wittbjer, VD, tel: +46 40 630 03 00 e-post: lena.wittbjer@aspiro.com eller info@aspiro.com För att automatiskt erhålla nyheter och pressmeddelanden från Aspiro är det möjligt att registrera sig som e-post prenumerant på bolagets hemsida www.aspiro.com under rubrik "news". VDs brev till aktieägare kan erhållas genom beställning till investor- relations@aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00650/bit0001.pdf Hela bokslutskommunkén

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar