Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2004

Finansiell information för perioden

· Nettoomsättningen uppgick till 31,1 MSEK (7,2 MSEK). Av denna omsättning genererades 19,3 MSEK under andra kvartalet och 11,7 under första kvartalet. · Resultat efter skatt uppgick till –63,5 MSEK (-20,1 MSEK). Av detta utgör nedskrivning av goodwill 40,0 MSEK och omstruktureringskostnader 10,3 MSEK. · Operativt resultat (rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar samt jämförelsestörande poster) uppgick till -6,5 MSEK (-10,0 MSEK). · Försäljningsframgångarna och den förbättrade omsättningen berodde på Aspiros förvärvsstrategi och att de aktiviteter som Aspiro genomförde tillsammans med operatörer ökade användandet inom existerande kundbas. En förbättrad penetration av mobiltelefoner med färgskärm och stöd för mer avancerade ringsignaler bidrog också till förbättringen. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,3 MSEK (-26,9 MSEK). · Resultat per aktie uppgick till -1,63 SEK (-5,77 SEK). · Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27,5 MSEK (9,3 MSEK). Händelser efter periodens utgång · Aspiro har slutfört förvärvet av norska mobiltjänsteföretaget Cellus och därmed vidhängande emissioner. Cellus ingår i koncernen från och med 1 juli 2004. · Cellus VD Erik Hansen blir VD för hela Aspiro-koncernen. Framtidsutsikter · Aspiro beräknar att uppnå positivt operativt kassaflöde på månadsbasis under året. · Omsättningen under andra halvåret 2004 beräknas att uppgå till cirka 95 MSEK och rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader till lägst fem procent.

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar