Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2000

Delårsrapport för Aspiro AB (publ) januari-mars 2000 Kraftig upprustning med sikte på position som ledande och global aktör inom mobilt Internet En kraftig organisatorisk tillväxt samt allt tydligare köpsignaler från bland annat operatörer och Internet service providers präglade årets tre första månader. Upprustningen inför Aspiros internationella etablering intensifierades genom fortsatt rekrytering, förvärv, produktutveckling samt att man etablerat/erhållit tre nya kontor. Aspiros upprustning under kvartalet syftar till att möjliggöra att företaget i framtiden erhåller en ledande position på marknaden för mobilt Internet, en marknad som förväntas få sitt genombrott under årets andra hälft. * Antalet anställda ökade med 47 personer till sammanlagt 107 anställda vid periodens utgång. Främst förstärktes organisationen inom nyckelområden som försäljning, produktutveckling och drift. * Genom förvärv av bolagen Advox, InfoCreator och Telesta (Sundbyberg ITCenter), har Aspiro byggt ut sin produktportfölj med nya meddelande- och kommunikationstjänster samt produkter för hantering av innehåll, s.k. content. * Aspiro öppnade kontor i Luxemburg och San Francisco. Genom förvärv av bolag är Aspiro nu även representerat i Boston. * Aspiros interna processer för utveckling, försäljning, leverans, styrning och support har inventerats och förstärkts under första kvartalet för att klara företagets planerade tillväxt och notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. * Omsättningen uppgick till 2 065 kkr. * Resultat efter finansnetto uppgick till - 35 142 kkr. * Intentionsavtal om försäljning till italienska mobila telekomoperatören Blu skrevs den 23 mars. * Efter periodens utgång har ett MoU angående samarbete skrivits mellan Aspiro och Cybird som är en av Japans ledande aktörer inom mobilt Internet. Om Aspiro Aspiro tillhandahåller mobila applikationer och tjänster, och erbjuder operatörer, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar. Dessa lösningar spänner från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro grundades 1998 och är idag ett av de ledande företagen inom mobilt Internet. Företaget hade 107 anställda den 31 mars med kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på de anställdas mångåriga erfarenhet av mobil kommunikation och av IT-branschen. Marknad Aspiro verkar på marknaden för applikationer och tjänster inom mobilt Internet. Denna marknad är idag under skapande och förväntas växa mycket kraftigt under de närmaste åren. Samstämmiga analyser från aktörer i branschen, t.ex. Ericsson och Nokia, samt analysinstitut, exempelvis Yankee Group, Ovum och Arc, pekar på en större användning av Internet via mobila terminaler än från stationära datorer redan om ett par år. Aspiro är ett av de företag som kommer att göra detta möjligt genom att utveckla, marknadsföra och sköta driften av mobila applikationer och tjänster för bl.a. operatörer (med eller utan eget telekom-nät), Internet service providers, portaler, innehållsleverantörer och mobila organisationer. Verksamhetsutveckling Målsättningen för Aspiro är att vara en ledande och global aktör på marknaden för mobilt Internet. Då marknaden förväntas växa kraftigt innebär denna målsättning att bolaget står inför en mycket kraftig expansion de närmaste 1-2 åren. Under kvartalet har en kraftig, genomgripande upprustning och förstärkning av bolagets organisation, processer och produktutbud inletts. Detta för att skapa ett fundament i syfte att kunna växa snabbt och på ett kontrollerat sätt. Tillväxten är nödvändig för att bolaget ska kunna hantera den förväntande kraftiga ökning av efterfrågan på dess produkter. Bland annat utökades bolagets organisation för produktutveckling kraftigt med 25 nyanställda inom FoU. Bolagen Advox, Telesta (Sundbyberg ITCenter) och InfoCreator har förvärvats i perioden för att ytterligare stärka Aspiros produktportfölj inom kommunikations- och meddelandetjänster samt för hantering av innehåll (s.k. content). Samtliga förvärv betalades med aktier i Aspiro AB. Advox, som har 10 medarbetare, är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar produkter för trådlösa e-post och meddelandelösningar. Telesta, med ca 20 medarbetare, utvecklar och marknadsför mobila kommunikationstjänster för bl.a. människor med nedsatt hörsel. Bolaget, som har kontor i Sundbyberg och i Boston, verkar numera under namnet Aspiro Mobile TextPhone i Sverige och Aspiro Inc. i USA. InfoCreator är ett start-up företag som utvecklar verktyg för innehållsleverantörer och hantering av innehåll (s.k. content). Omfattande projekt har inletts för att ytterligare processorientera företaget. Fyra huvudprocesser har identifierats: produktförsörjning, sälj och leverans, styrning samt support. Dessa förväntas att tillsammans utgöra navet i Aspiros framtida verksamhet. Ett projekt för att skapa grunden på vilken dessa processer ska rullas ut inleddes också under kvartalet. Denna grund är en hållbar struktur som leder respektive funktioners arbete och tillhandahåller en organisatorisk hemvist för anställda. En stor del av utvecklingsarbetet har fokuserats mot den interna verksamhetsstyrningen och administrationen. Ett omfattande projekt startades för att handla upp och starta installation av ett nytt affärsstödsystem. Systemet, som heter Navision, ger stöd åt den organisation och de processer Aspiro byggt upp för att styra och stödja verksamheten. Systemet är i drift från och med maj inom Aspiro AB. En kraftig förstärkning av bolagets försäljningsorganisation inleddes under kvartalet. I Luxembourg etablerades Aspiro International AS och till VD rekryterades Lena Wittbjer, tidigare Kinnevik/Millicom-gruppen. Från Luxemburg leds Aspiros globala säljaktiviteter med stöd av en organisation bestående av idag 17 personer placerade i Sverige, Norge, Luxembourg och USA. Det nya bolagets roll är också att driva den fortsatta internationella expansionen via förvärv eller etableringar. Under kvartalet etablerade Aspiro även kontor i San Francisco med verksamheten fokuserad på forskning och utveckling inom integration av mobil kommunikation och Internet samt att anpassa Aspiros produkter för den amerikanska marknaden. Aspiro Ventures, en avdelning inom Aspiro AB, bildades i februari som gensvar på det överväldigande antal förfrågningar om samarbete som Aspiro fått från entreprenörer inom mobilt Internet. Syftet med Aspiro Ventures är att ge finansiellt och industriellt stöd åt nya och innovativa företag inom Aspiros egen kärnverksamhet och därmed skapa grunden för långsiktiga affärsmässiga relationer. Personal Antalet anställda ökade med 47 personer och uppgick vid periodens utgång till 107 personer. Stefan Lindquist anställdes som CFO på Aspiro. Lindquist kommer närmast från Europolitan där han arbetade som ekonomichef. Styrelsen bedömer att hans gedigna erfarenhet av mobil telekom och av att leda ekonomifunktionen i ett snabbväxande, börsnoterat företag blir en värdefull tillgång för Aspiro. Lindquist tillträdde sin tjänst på Aspiro i maj. Försäljning Även om marknaden och efterfrågan för mobila applikationer och tjänster fortfarande är mycket begränsad märktes under första kvartalet en tydlig förändring i beteendet bland Aspiros potentiella kundgrupper - detta i synnerhet hos operatörer och Internet service providers. Från att tidigare visat generell nyfikenhet på vad teknologin kan erbjuda, har intresset ökat för Aspiros färdiga produktutbud. Styrelsen tolkar detta som ett initialt, men begränsat, genombrott för både branschen generellt och för Aspiro i synnerhet. Aspiro har mottagit och svarat på ett stort antal offertförfrågningar i varierande omfattning - från enstaka applikationer till hela mobila portallösningar. De flesta av dessa offertförfrågningar förfaller under andra och tredje kvartalet. Arbetet under första kvartalet resulterade i ett antal affärer. Till den Malaysiska telekomoperatören Mtechs mobila Internet-portal levererades en wap/web mail lösning. Dessutom skrevs ett Letter of Intent med Italienska mobilteleoperatören Blu för en första leverans av ett flertal mobila applikationer till dess portal. Arbetet med denna leverans påbörjades under kvartalet. Försäljning av e-post lösningar har gjorts till ett flertal kommuner och företag i Sverige. Samarbeten Aspiro och svenska Across Wireless inledde ett samarbete för att göra Aspiros omfattande program av WAP-tjänster tillgängligt för fler modeller av de mobiltelefoner som redan finns på marknaden. Exempel på telefoner som därmed kan komma att använda WAP-tjänster är Nokias 6150 och 6110, Ericssons T18 och Siemens S25. Aspiro och finska Akumiitti startade ett samarbete kring återförsäljning av trådlösa tjänster. Med Akumiittis tjänsteutbud till operatörer och mobiltjänsteleverantörer förstärker Aspiro sin portfölj av nöjestjänster. Aspiro och Massive Entertainment, svensk utvecklare av interaktiva spel, stärkte sitt redan goda samarbete genom att tillsammans lansera ett nytt mobilt spel samt skriva under ett intentionsavtal som innebär att Massive Entertainment ska utveckla ett stort urval av nöjestjänster som ska ingå i Aspiros produktportfölj till mobilteleoperatörer och portaler. Aspiro och irländska Baltimore Technologies ingick ett samarbete för att erbjuda säker aktiehandel via mobiltelefonen. Aspiros aktie Handeln av Aspiros aktie har under hela perioden varit inofficiell och handlats via Cheuvreux Nordic samt sedan februari även via Hagström & Qvibergs Tech Market. Framtidsutsikter De närmaste två kvartalen kommer Aspiro att fortsätta upprustningen med sikte på en position som en ledande och global aktör på marknaden för mobilt Internet. Fortsatta förstärkningar inom organisationerna för produktutveckling och försäljning är planerade. Ytterligare förvärv och internationella etableringar planeras att genomföras. Nyckelmarknader på kort sikt är främst England, Tyskland, USA, Italien och Sydostasien. Denna upprustning kommer att ligga till grund för Aspiros ökade kapacitet att möta den efterfrågestegring på bolagets produkter som förväntas när marknaden för mobilt Internet får sitt genombrott under hösten 2000. Händelser efter periodens utgång I april skrev Aspiro Mobile TextPhone och Telia Mobile International på ett intentionsavtal som innebär att Telia Mobile International ska marknadsföra och sälja Mobile TextPhone på de marknader som Aspiro inte själv verkar på. I april anställdes två medarbetare i Göteborg. Den nystartade Göteborgsavdelningen kommer huvudsakligen att arbeta med teknisk utveckling. Kontoret, som är beläget i centrala Göteborg planeras att öppnas under sommaren. Den 9 maj noterades Aspiro på OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden, med Cheuvreux Nordic som sponsor. Aspiro Venture gjorde sin första investering i maj genom att bli delägare i nystartade norska Colibria AS. Investeringen på NOK 3 miljoner gav Aspiro ett delägarskap på 7,5% och en styrelsepost i bolaget. I maj lanserade den italienska telekomoperatören Blu en mobil portal till vilken Aspiro levererade sex olika tjänster. Leveransen omfattande en totallösning, som inkluderar applikation, innehåll och drift. Ett Memorandum Of Understanding beträffade en allians mellan Aspiro och japanska företaget Cybird har undertecknats efter periodens utgång. Cybird, som bl.a. levererat ett 40-tal tjänster till DoCoMo, är det ledande företaget inom mobilt Internet på den japanska marknaden vilken idag består av ca. 10 miljoner användare. Samarbetet innebär att företagen tillsammans ska utveckla, sälja och leverera mobila tjänster och applikationer på global basis. Aspiros ledning bedömer att samarbetet är av stor strategisk betydelse och innebär initialt att företagen gör respektive företags produkter tillgängliga i Europa och Asien inklusive Japan. På längre sikt planeras ett kompetenscenter för WAP- och i-Mode samt gemensam lansering på den nordamerikanska marknaden. Omsättning, resultat och finansiell ställning Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 065 kkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till - 35 142 kkr. Häri ingår goodwillavskrivningar med 2 230 kkr. Koncernens likvida medel uppgick till 52 763 kkr. Eget kapital i koncernen uppgick till 127 217 kkr, vilket innebär en soliditet på 84%. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 532 kkr. Resultatet per aktie (exkl. utspädningseffekter) uppgick till -4,50 kr/aktie. Med hänsyn tagen till utspädningseffekt genom utgivna teckningsoptioner uppgick periodens resultat per aktie till -4,20 kr/aktie. Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 178 kkr. Resultat efter finansnetto uppgick i moderbolaget till - 37 008 kkr. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 49 106 kkr vid periodens slut. RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN (I SAMMANDRAG) KKR 1/1-31/3 2000 1/1-31/12 1999 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2,065 7,540 Rörelsens kostnader Handelsvaror -29 -599 Övriga externa kostnader -17,936 -16,337 Personalkostnader -17,056 -16,336 Avskrivningar av materiella -185 -39 anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella -2,230 0 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -11 -1 Rörelseresultat -35,382 -25,772 Finansiella intäkter 274 338 Finansiella kostnader -34 -25 Resultat efter finansiella -35,142 -25,459 poster Skatt på årets resultat -1 0 Årets resultat -35,143 -25,459 BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN (I SAMMANDRAG) KKR 31/3 2000 31/12 1999 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 88,162 0 Materiella 1,963 132 anläggningstillgångar Finansiella 25 381 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7,838 8,737 Likvida medel inkl 52,763 81,607 kortfristiga placeringar SUMMA TILLGÅNGAR 150,751 90,857 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 127,217 81,603 Avsättningar 116 0 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder (icke 23,418 9,254 räntebärande) SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 150,751 90,857 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (I SAMMANDRAG) KKR 1/1 - 31/3 1/1 - 31/12 1999 2000 Kassaflöde från den löpande -19,654 -24,739 verksamheten Kassflöde från -4,864 -1,466 investeringsverksamheten Kassaflöde från -4,326 106,855 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -28,844 80,650 Granskning Jag har översiktligt granskat denna kvartalsrapport för Aspiro AB (publ) och därvid följt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att kvartalsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Thomas Almqvist Auktoriserad revisor, Ernst & Young Kommande rapporter Delårsrapport januari - juni 2000 23 augusti 2000 Delårsrapport januari - september 2000 15 november 2000 Malmö den 18 maj 2000 Jörgen Adolfsson Verkställande direktör Aspiro AB (publ) Org. nr. 556519-9998 För ytterligare information kontakta: Jörgen Adolfsson, VD, tel 0709- 91 80 03 Stefan Lindquist, CFO, tel: 0708-36 81 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar