Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-september 2001

Aspiro AB (publ) delårsrapport januari-september 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 36,2 MSEK (7,6 MSEK). · Resultat efter finansnetto uppgick till -132,5 MSEK (-145,9 MSEK). Resultatet har belastats med engångsnedskrivningar om 16,4 MSEK (0 MSEK) och omstrukturerings-kostnader om 22,8 MSEK (19,3 MSEK). · Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 47,3 MSEK (213,5 MSEK). · Under perioden tecknade Aspiro 69 (9) nya försäljningskontrakt med kunder i Europa och USA varav 27 kontrakt under det tredje kvartalet. Efter periodens utgång har ytterligare 6 kontrakt undertecknats. · Aspiros tjänsteutbud omfattade vid periodens utgång 178 (23) tjänster. · Under tredje kvartalet genomförde Aspiro ett åtgärdsprogram som ger kostnadsbesparingar om 50-60 MSEK årligen. Verksamheten omorganiserades för att anpassas till Aspiros satsning att bli en av Europas ledande mjukvaruutvecklare för mobila tjänster. · Förhandlingar pågår avseende ett samgående med andra parter i syfte att åstadkomma en konsolidering i branschen. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under niomånadersperioden uppgick till 36,2 MSEK (7,6 MSEK). Tredje kvartalets omsättning var 11,0 MSEK (3,3 MSEK). Av periodens nettoomsättning är 41 procent hänförlig till Sverige, 55 procent till övriga Europa och 4 procent till övriga världen. Omsättningen för helåret 2000 var 15,2 MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till -132,5 MSEK (-145,9 MSEK). Periodens resultat har belastats med engångsnedskrivning av goodwill om 16,4 MSEK (0 MSEK) samt omstruktureringskostnader om 22,8 MSEK (19,3 MSEK). Det operativa resultatet har förbättrats med drygt 30 MSEK. Tredje kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till -48,0 MSEK (- 63,2 MSEK) inklusive omstruktureringskostnader om 25,7 MSEK (19,3 MSEK). Skillnaden mellan niomånadersperiodens och tredje kvartalets omstruktureringskostnader förklaras av första kvartalets upplösning av tidigare avsättningar om 2,9 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -2,09 SEK (-2,57 SEK) för niomånadersperioden. För tredje kvartalet var resultatet per aktie -0,74 SEK (-1,11 SEK). Utestående teckningsoptioner medför ingen utspädning. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under nio-månadersperioden till 31,9 MSEK (2,7 MSEK). Resultat efter finansnetto uppgick till -127,7 MSEK (-118,3 MSEK). Resultatet är belastat med engångsnedskriv-ningar av andelar i dotterföretag om 15,9 MSEK (9,1 MSEK) samt omstruktureringskostnader om 10,4 MSEK (14,8 MSEK). Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 9,5 MSEK (107,8 MSEK varav 90,9 MSEK goodwill), varav materiella anläggningstillgångar om 5,6 MSEK (13,9 MSEK). Av investeringarna avser 4,6 MSEK (11,5 MSEK) finansiella leasingavtal. Likviditet Likvida medel var vid periodens utgång 47,3 MSEK (213,5 MSEK). Aktien Aspiroaktien är sedan den 6 juni 2001 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 50 023 843 st. Vid fullt utnyttjande av fördelade optionsrätter till nyteckning tillkommer 3 447 734 aktier vilket ger totalt 53 471 577 aktier och potentiella aktier. Den lägsta teckningskursen för utestående optioner är 1,80 SEK. Fokusering och omstrukturering av verksamheten Målet för Aspiro är att bli en av Europas ledande mjuk-varuleverantör inom mobila tjänster. Verksamheten har fokuserats och organiserats i fem affärsområden med eget ansvar för försäljning, utveckling, leverans samt resultat. Forskning och utveckling har i huvudsak koncentrerats till affärsområdet Teknologi/Plattform. Verksamheten har koncentrerats till Malmö och Stockholm. Aspiros personal minskade från 125 till 67 anställda i samband med det besparingsprogram som genomfördes under tredje kvartalet. Marknad Användningen av avancerade mobila tjänster har inte vuxit i den takt som telekomindustrin och marknaden tidigare beräknat. Mobiloperatörskunderna har idag längre beslutstider än tidigare. Konsumenttjänster till mobiloperatörer och andra kundgrupper Trenden är ett ökat användande av SMS-baserade tjänster. Aspiro erbjuder idag SMS- applikationer för både operatörer och varumärkeskampanjer samt applikationer lämpade att förbättra kundrelationer, vilka media- och reklambyråer visat intresse för. Totalt erbjuder Aspiro 82 SMS-baserade tjänster, varav "Ringtones" och "Pick-up Lines" är de mest använda. Aspiros tjänster kan idag användas i GPRS-tekniken. Därmed behåller Aspiro sin position som leverantör av on-line tjänster för mobilanvändare som uppgraderar från GSM till GPRS-terminaler, och levererar dessa tjänster till operatörerna i takt med att de börjar lansera sina GPRS-nät. Trenden hos operatörerna att använda allt färre leverantörer gynnar Aspiro, vars strategi är att sälja via stora globala telekomföretag. Aspiro stärker sina ställningar hos de stora operatörerna genom att sälja via globala samarbetspartners såsom Ericsson och Nokia. SMS-trafik Aspiro breddade kundbasen för SMS-trafik under tredje kvartalet. Utöver internetportaler, som varit bolagets huvudsakliga kundgrupp, säljer Aspiro SMS-trafik till andra typer av företag såsom Internet Service Providers (ISPs) samt media- och reklambyråer. Mobila tjänster till företag Aspiro erbjuder två system till företag med fältarbetande personal. Ett ökat intresse har noterats under det tredje kvartalet. Plattform och teknik Aspiros plattform har väckt intresse hos operatörer och infrastrukturleverantörer. Under sommaren och hösten har Aspiro fått förfrågningar som väntas resultera i försäljning. Försäljning Under år 2001 har Aspiro tecknat 69 försäljnings-kontrakt. Av dessa tecknades 27 stycken under det tredje kvartalet. Merparten av Aspiros försäljnings-kontrakt är baserade på s.k. "revenue sharing". · SMS-trafik dominerade Aspiros försäljning under årets första nio månader. Totalt förmedlade Aspiro 66miljoner SMS-meddelanden under perioden. Aspiro tecknade 48 nya kontrakt i Europa avseende SMS-trafik under årets första nio månader, varav 23 under tredje kvartalet. · Bland Aspiros utbud av konsumenttjänster har de SMS-baserade tjänsterna varit de mest använda. · Aspiros företagstjänster har sålts till sex företag under årets första nio månader och har installerats eller är under installation hos samtliga dessa företag. Aspiro har tecknat återförsäljaravtal i Norge och Spanien. Förhandlingar med ytterligare återförsäljare pågår. · Aspiro har avtal med bland andra följande mobiloperatörer; Europolitan Vodafone, Microcell i5, Proximus Vodafone och Telia Danmark. Aspiro har under tredje kvartalet levererat tjänster till Telecom Italia (TIM), Meteor på Irland samt till Voicestream i USA. · Aspiro har ett distributionsavtal med Ericsson som innebär att Ericsson marknadsför och säljer Aspiros tjänster. Ett antal av Aspiros applikationer har under tredje kvartalet implementerats på Ericssons WISETM och marknadsförs idag av Ericsson. Personal och organisation Aspiros besparingsprogram, som genomfördes under det tredje kvartalet, innebar att totalt 58 medarbetare lämnade företaget, uthyrning av vissa kontorsytor påbörjades och administrationen skars ned kraftigt. Aspiro har därefter 67 medarbetare. Aspiro består idag av fem affärsområden. Dessa är: · Community Services- SMS-trafik till portaler och företag · Consumer Services- Aspiros 178 applikationer för mobiloperatörer · Corporate Services- Fleet Management system till företag · Mobile TextPhone- Aspiros produkt för döva, hörsel- och talhandikappade · Technology- Aspiros tekniska plattform Medelantalet anställda var under perioden 132 (124). Framtidsutsikter Användningen av SMS fortsatte att öka under årets första nio månader. Antalet skickade SMS i världen från mobiltelefoner och datorer väntas överstiga 200 miljarder för 2001 (prognos GSM World Association) jämfört med cirka 100 miljarder under 2000. Detta understryker Aspiros möjligheter att öka både försäljningen av SMS-trafik och av SMS- tjänster. Många europeiska mobiloperatörer har nu satt GPRS-nät i drift och behöver mobila internettjänster att erbjuda för att öka datatrafiken i näten. Aspiros produktportfölj ger möjlighet att genom samarbetspartners som Ericsson och Nokia, snabbt kunna lansera kundan-passade tjänster. Mobiloperatörernas plattformar för mobilt internet blir allt viktigare i takt med att nya tjänster efterfrågas både över SMS, WAP och GPRS. Förhandlingar pågår avseende ett samgående ned andra parter i syfte att åstadkomma en konsolidering i branschen. Den totala försäljningsintäkten för år 2001 beräknas uppgå till strax under 50 MSEK. Detta är en nedjustering jämfört med tidigare publicerad prognos. Granskning Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport för Aspiro AB (publ) och därvid följt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor, Ernst & Young Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2001 5 februari 2002 Kvartalsrapport januari-mars 2002 25 april 2002 Årsredovisning 2001 april 2002 Ordinarie bolagsstämma 2002 25 april 2002, kl 16:00 För ytterligare information Lena Wittbjer, VD, tel +46 40630 03 00, e-post: lena.wittbjer@aspiro.com eller info@aspiro.com. Onsdagen den 14/11, kl. 8.00-9.00 kommer VD Lena Wittbjer och finanschef Stefan Lindquist att presentera bolagets kvartalsrapport samt svara på frågor, på Operaterrassen i Stockholm. Möjlighet finns även att deltaga på denna presentation per telefon genom att ringa +44(0)20 82 40 82 40. Presentationen kommer från och med kl. 16.00 samma dag att finnas som film på Aspiros hemsida www.aspiro.com För att automatiskt erhålla nyheter och pressmeddelanden från Aspiro är det möjligt att registrera sig som e-post prenumerant på bolagets hemsida www.aspiro.com under rubrik "news". VDs brev till aktieägare kan erhållas genom beställning till investor- relations@aspiro.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00780/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00780/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar