Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 29,5 MSEK (35,2 MSEK). · Resultat efter finansnetto blev -77,6 MSEK (-132,5 MSEK). · Koncernens likvida medel var vid periodens utgång 19,6 MSEK (47,3 MSEK), varav 8,5 MSEK var tillgängliga för moderbolaget. · Under perioden tecknade Aspiro 32 nya försäljningskontrakt, varav nio under de senaste tre månaderna. Försäljningen inom bolagets kärnverksamhet, mobila applikationer, går planenligt. · I augusti förvärvades Picofun AB vilket medförde en fördubbling av Aspiros kundbas samt ett väsentligt ökat produktutbud, bl.a. åtskilliga Java-baserade mobilspel. · I augusti beslöt Aspiro om ytterligare kostnadsbesparingar om cirka 12-15 MSEK på årsbasis vilket bland annat innebär att 17 anställda lämnar bolaget. · I september avyttrades dotterbolaget Aspiro Mobile TextPhone AB som ett led i bolagets fokuseringsprocess. · Bolaget för diskussioner om en kapitalanskaffning för att lösa Aspiros finansiella ställning. Diskussionerna omfattar även möjliga strukturaffärer, vilket är i enlighet med Aspiros tidigare uttalade konsolideringsstrategi. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under niomånadersperioden uppgick till 29,5 MSEK (35,2 MSEK). Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 7,8 MSEK (10,9 MSEK). Av periodens nettoomsättning är 16 % (41 %) hänförlig till Sverige, 59 % (55 %) till övriga Europa och 25 % (4 %) till övriga världen. Försäljningen inom bolagets kärnverksamhet, mobila applikationer, har gått planenligt medan verksamheten avseende SMS trafik haft vikande volymer. Resultat efter finansnetto uppgick till -77,6 MSEK (-132,5 MSEK). Periodens resultat har belastats med omstruktureringskostnader om 11,5 MSEK (22,8 MSEK) samt nedskrivning av goodwill om 4,7 MSEK (16,4 MSEK). Under tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till -22,8 MSEK (-48,0 MSEK). Jämfört med andra kvartalet 2002 har rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, omstruktureringskostnader och upplösning av negativ goodwill, förbättrats med 3,0 MSEK. Övriga externa kostnader och personalkostnader har minskat med 0,7 MSEK respektive 2,8 MSEK jämfört med andra kvartalet. Försäljningen av Aspiro Mobile TextPhone AB ledde till en koncernmässig realisationsförlust om 0,09 MSEK, vilket redovisas som omstruktureringskostnad. Beslutad försäljning av verksamheten Fleet Management, vilket aviserades i delårsrapporten för januari-mars 2002, har ännu inte genomförts. Resultatet per aktie uppgick till -2,14 SEK (-2,09 SEK). Resultatet per aktie påverkas av den nedskrivning av uppskjuten skattefordran som redovisats under andra och tredje kvartalen, eftersom detta nyckeltal beräknas utifrån redovisat resultat efter skatt. Utestående teckningsoptioner medför ingen utspädning. För att anpassa bolagets kostnadsmassa till intjäningsförmågan har ytterligare besparingsåtgärder genomförts. Bolaget beslutade i augusti att genomföra ett omfattande handlingsprogram, varvid antalet anställda i bolaget beslutades att reduceras med 17. Aspiros leveransförmåga bibehålls genom att antalet interna utvecklingsprojekt reduceras samt att återförsäljning via tredje part intensifieras. När dessa åtgärder är genomförda vid årsskiftet 2002/03, kommer Aspiro att ha sänkt kostnaderna med 12-15 MSEK på årsbasis. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 25,3 MSEK (30,9 MSEK). Resultatet efter finansnetto uppgick till -67,1 MSEK (- 127,7 MSEK). Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 0,8 MSEK (9,5 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (5,6 MSEK). Av investeringar avser 0,7 MSEK (4,6 MSEK) finansiella leasingavtal. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid periodens utgång 19,6 MSEK (47,3 MSEK), varav 8,5 MSEK var tillgängliga för moderbolaget. Bolaget för diskussioner om en kapitalanskaffning för att lösa Aspiros finansiella ställning. Diskussionerna omfattar även möjliga strukturaffärer, vilket är i enlighet med Aspiros tidigare uttalade konsolideringsstrategi. Aktien Aspiro-aktien handlas på Stockholmsbörsens O-lista. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 97 999 811 st. Antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av optionsrätter till nyteckning uppgår till 1 015 750 aktier à nominellt 0,02 SEK. Vid en extra bolagsstämma i augusti godkändes en ökning av bolagets aktiekapital genom två riktade nyemissioner om 12 900 000 aktier i samband med förvärvet av Picofun AB. Emissionen innebar en utspädning om cirka 15 % för nuvarande aktieägare. Marknad och försäljning Marknaden för mobila konsumenttjänster fortsätter att påverkas av telebolagens finansiella kris, sänkta prognoser över användning av mobila tjänster och risken för en 3G-försening. Operatörernas intäkter från mobil data fortsätter dock att öka vilket indikerar en växande marknad. Det finns ett stort intresse bland operatörerna för Aspiros MMS- och Javabaserade tjänster. Framförallt efterfrågas spel- och underhållningsapplikationer, vilket är Aspiros huvudsakliga fokus. Under årets tredje kvartal tecknade Aspiro nio kommersiella kontrakt. Aspiro hade vid periodens utgång kontrakt med 34 operatörer och portaler inom affärsområdet mobila applikationer och med ett 40-tal kunder gällande SMS-trafik. Aspiros minskade försäljning under tredje kvartalet beror framförallt på minskad SMS-trafik. Verksamheten för SMS-trafik har haft problem med s.k. spamming och Aspiros ambition att förbättra SMS-trafikens marginaler har också haft effekt på volymerna. Affärsområdet kommer att ses över. Intäkterna från bolagets kärnverksamhet, mobila applikationer, har ökat i förhållande till föregående kvartal. Försäljning Applikationer Proximus (Belgien) har köpt ytterligare mobila tjänster från Aspiro. Vodafone D2 (Tyskland) har uppgraderat Mobile Chat tjänsten från Aspiro (tidigare Mgage). T-Mobile har under tredje kvartalet lanserat sitt första Java-spel från Aspiro på den brittiska marknaden. MmO2 (UK) har tecknat ramavtal med Aspiro för leverans av mobila spel till mmO2s operatörer i Storbritannien, Tyskland, Holland och på Irland. De första applikationerna lanseras i oktober. AT&T Wireless (USA) har under tredje kvartalet lanserat två nya tjänster. MMS-trials har sålts till Telefonica (Spanien), Polkomtel (Polen) samt Etisalat (Förenade Arabemiraten). Försäljning SMS trafik Nya kontrakt angående SMS trafik har tecknats med Sonera ZED, Kiala (Belgien), SMS.ac (USA) och Unimobile (USA). Personal och organisation Vid utgången av perioden var 54(67) personer, fördelade på 50,7(64,1) tjänster, anställda i Aspiro. Aspiros kostnadsbesparingsprogram, som offentliggjordes i augusti, har fortskridit enligt plan och resulterat i att Aspiro, per den 29 oktober, har 39 anställda och fyra visstidsanställda fördelade på 38,7 tjänster. Ytterligare tre personer kommer att lämna bolaget inom en månad. Dotterbolaget Aspiro Mobile TextPhone AB avyttrades i september som en del av Aspiros fokuseringsprocess. I augusti förvärvades Picofun AB. Picofun är en av de ledande distributörerna av mobila spel- och nöjesapplikationer med en portfölj om cirka 80 applikationer. Med en kundbas bestående av 27 mobiloperatörer, till vilka Picofun regelbundet levererar spel och nöjestjänster, kompletterar Picofun Aspiro på ett utomordentligt sätt och förstärker bolagets position inom dess huvudmålgrupp, ungdomssegmentet. Förvärvet medför också betydande synergieffekter vad gäller personal och organisation. Förvärvet, som finansierats genom två apportemissioner motsvarande 12,9 miljoner aktier samt en kontant köpeskilling om 5,5 miljoner kronor, påverkar Aspiros resultat och likviditet marginellt under 2002. Aspiro avser att fortsätta konsolideringsstrategin för att behålla positionen som en av de ledande leverantörerna av mobila tjänster till operatörer samt öka marknadsandelen. Idag för Aspiro diskussioner med flera bolag som kan stärka Aspiros kundbas och distributionsnät. Händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har Aspiro tecknat ytterligare två försäljningskontrakt, med Comtrade (Serbien) och TNC (Dubai). TNC kommer även att vara återförsäljare för Aspiros tjänster i Mellanöstern. Ett konsultavtal avseende MMS-tjänstestrategier har tecknats med en av Europas ledande operatörer. Asiatiska marknaden bedöms som en av de mest snabbväxande för mobila applikationer. Efter periodens utgång tecknade Aspiro ett intentionsavtal med Hongkong-baserade Imoeba Ltd om ömsesidig distribution av varandras applikationer. Imoeba ska sälja Aspiros produkter i Kina, Hongkong, Singapore samt Taiwan, och Aspiro blir återförsäljare av Imoebas produkter i Europa och Nordamerika. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00810/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00810/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar