Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-september 2004

Aspiro AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2004 Tredje kvartalet: Vinst efter skatt och 9 procents operativ rörelsemarginal · Det operativa resultatet* för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (-4,6 MSEK) och den operativa rörelsemarginalen var 9 procent. Resultatet efter skatt för samma period uppgick till 1,6 MSEK (-7,7 MSEK) och resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-1,20). · Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 54,5 MSEK (5,3 MSEK). Jämfört med andra kvartalet ökade omsättningen proforma med 15 procent. · Koncernens likvida medel uppgick till 48,3 (5,2) vid periodens utgång. Med avdrag för tilläggsköpeskilling till Cellus fd aktieägare, en räntebärande skuld och en avsättning för omstruktureringsåtgärder uppgår koncernens likvida medel till 28,0 MSEK. · Omsättningen för andra halvåret antas bli något högre än de tidigare kommunicerade 95 MSEK. Det är vidare styrelsens uppfattning att prognosen om en lägsta rörelsemarginalnivå före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader om fem procent kommer att överträffas. Frågor besvaras av: Johan Lenander, arbetande styrelseordförande tel: (+46) 0708-21 80 01 e-post: johan.lenander@aspiro.com Erik Hansen, VD tel: (+47)-91 35 33 37 e-post: erik.hansen@aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041111BIT20420/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar