Aspiro kallar till Ordinarie Bolagsstämma

Aspiro kallar till Ordinarie Bolagsstämma Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma enligt följande. Datum 18 maj 2000 Tid kl 13.00 Plats Aspiro, Borgmästaregatan 18, Karlskrona A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 8 maj 2000, dels skall anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 201 21 Malmö, eller per telefax 040-57 97 71, eller per e-mail: shareholdersmeeting@aspiro.com, senast måndagen den 15 maj 2000, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 8 maj 2000 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1999; (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvode till styrelsen. 12. Val av styrelse. 13. Beslut om arvode till revisorerna. 14. Val av revisor och revisorssuppleant. 15. Beslut om rättelse av optionsvillkor för teckningsoptioner 1999/2001:2. 16. Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till Aspiro Trust (US). 17. Beslut om uppdelning av aktier (s k split) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring. 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 19. Ändring av bolagsordningen. 20. Stämmans avslutande. Förslag till ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman kommer att föreslås advokaten Pontus Kågerman. Förslag till val av styrelse och revisorer samt arvoden (punkt 10-14 på dagordningen) Aktieägare som tillsammans representerar ca 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit följande: Styrelse och arvoden Antalet styrelseledamöter skall vara 5 stycken. Arvode till styrelsen skall inte utgå. Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Tomas Althén, Sven-Åke Bergkvist, Lars Bruzelius, Klas Hallqvist och Stig Herbern. Revisorer och arvoden Till ny ordinarie revisor föreslås auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam, Ernst & Young, Malmö. Till revisorssuppleant föreslås auktoriserade revisorn Thomas Almqvist, Ernst & Young, Karlskrona. Revisor skall väljas för en mandatperiod om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning. Rättelse av optionsvillkor för teckningsoptioner 1999/2001:2 (punkt 15) Styrelsen föreslår att optionsvillkoren för teckningsoptioner 1999/2001:2 rättas på så sätt att optionsinnehavare skall äga rätt att under optionsperioden för varje optionsrätt teckna 3 1/3 ny aktie till en teckningkurs om 9 kr per aktie. Bolagsstämman beslutade den 11 augusti 1999 att utge ett skuldebrev förenat med 100 000 optionsrätter till nyteckning till dotterbolaget Wherever Finans AB. Syftet var att överlåta optionsrätterna till anställda, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner inom Aspiro. Enligt optionsvillkoren ger varje optionsrätt rätt att teckna en aktie om nominellt 10 öre till en teckningskurs om 30 kr. Wherever Finans har den 25 augusti 1999 överlåtit 70 000 teckningsoptioner. Vid samma bolagsstämma har stämman beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 350 000 kr genom fondemission. Syftet med optionsprogrammet har varit att teckningsoptionerna skulle avse optioner före fondemission, varvid varje optionsrätt med tillämpning av sedvanliga omräkningsregler hade varit förenad med rätt att för varje optionsrätt teckna 3 1/3 aktier om nominellt 10 öre för en teckningskurs om 9 kronor. Vid överlåtelse av teckningsoptionerna har priset på teckningsoptionerna bestämts med utgångspunkt från att teckningsoptionerna avsett optioner före fondemission, vilket sålunda också är det pris som envar förvärvare erlagt för teckningsoptionerna samt erhållit avräkningsnota för. Styrelsen föreslår att optionsvillkoren korrigeras att avspegla de villkor varpå teckningsoptionerna faktiskt har överlåtits. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,29 procent av nuvarande aktiekapital samt röstetal och hade vid antagandet av optionsprogrammet motsvarat en utspädningseffekt på 6,67 procent. Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till Aspiro Trust (US) (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Wherever Finans AB ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, överlåta optionsrätter i serier 1998/2000, 1999/2001:1, 1999/2001:2 samt 2000/2002:1, 2000/2002:2, 2000/2002:3 och 2000/2002:4 till personalstiftelsen Aspiro Trust (US) under bildande för vidareöverlåtelse av nytecknade aktier till anställda i dotterbolaget Aspiro Inc. Aspiro har till dotterbolaget Wherever Finans AB emitterat skuldebrev förenade med optionsrätter i angivna serier. Optionsrätterna skall av Wherever Finans AB avskiljas från skuldebreven och vidareöverlåtas till anställda, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Aspiro- koncernen. Styrelsen avser att besluta om att införa ett incitamentsprogram för anställda i dotterbolaget Aspiro Inc (under namnändring). Styrelsen bedömer inte att de optionsprogram som föreligger för anställda i Sverige är marknadsmässiga i USA. Styrelsen avser därför att besluta om att anställda i USA erhåller köpoptioner avseende aktier i Aspiro AB som utfärdas av en amerikansk personalstiftelse som skall bildas för ändamålet och som skall äga aktier i Aspiro AB. Bolagsstämman föreslås godkänna ovan beskrivna överlåtelser av teckningoptioner till Aspiro Trust och att Aspiro Trust skall äga rätt att vidareöverlåta de aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna till anställda i Aspiro Inc. och att styrelsen i Aspiro AB och/eller styrelsen i Aspiro Inc. skall äga rätt att besluta om tilldelning av optionsrätter till anställda i Aspiro Inc. Förslag till uppdelning av aktier (s k split) och bolagsordningsändring (punkt 17) Styrelsen föreslår att det nominella beloppet av bolagets aktier genom uppdelning sänks från tio öre per aktie till två öre per aktie, varvid envar ägare av aktier skall vara berättigad att i utbyte mot en aktie om nominellt tio öre, utan betalning erhålla fem nya aktier om nominellt två öre, samt att bolagsordningen ändras i enlighet härmed. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 18) Förslaget innebär att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta ett eller flera beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 200.000 kr genom nyemission av högst 10.000.000 aktier med ett nominellt värde om 0,02 kr per aktie. Emissionen får ske med betalning genom kvittning eller apport samt med avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför framtida investeringar och förvärv. Ändring av bolagsordningen (punkt 19) Förslaget innebär att mindre ändringar av bolagsordningen genomförs. Genom förslaget möjliggörs att hålla även extra bolagsstämmor i Malmö, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Vidare tas regeln rörande begränsning i röstetalet bort och kallelsetiderna till bolagsstämma ändras i överensstämmelse med aktiebolagslagens regler. I övrigt företas ett mindre antal justeringar av språklig och redaktionell karaktär. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt handlingar rörande övriga ärenden vid bolagsstämman kommer från och med torsdagen den 4 maj 2000 att finnas tillgängliga på Aspiro AB för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär. Malmö i april 2000 Styrelsen Om Aspiro Aspiro tillhandahåller mobila applikationer och tjänster som möjliggör ett flexibelt och rörligt liv, med hjälp av de mest innovativa teknikerna. Aspiro erbjuder operatörer, innehållsleverantörer och mobila organisationer ett brett utbud av lösningar, allt från färdiga portaltjänster till branschspecifika lösningar. Aspiro startades 1998 och är idag en av de världsledande inom mobilt Internet. Företaget har ca 150 anställda och kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT-branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01090/bit0002.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar