Aspiros förvärv av Mobilehits fullföljs

Som tidigare meddelats avser Aspiro AB och Melody Interactive Solutions AB (”Mobilehits”) att gå samman genom att Aspiro har riktat ett erbjudande till aktieägarna i Mobilehits att byta sina aktier i Mobilehits mot aktier i Aspiro. Ägare som representerar mer än 99 procent av aktierna i Mobilehits har nu accepterat Aspiros erbjudande. Eftersom även övriga villkor nu är uppfyllda har Aspiro beslutat att fullfölja förvärvet.

Aspiro och Mobilehits har sedan drygt ett år bedrivit samarbete och kompletterar varandra såväl produkt- som kundmässigt. Den 14 april meddelade Aspiro och Mobilehits att bolagen avser gå samman genom att Aspiro förvärvar Mobilehits. Förvärvet skulle genomföras då ett antal villkor uppfyllts, varav det viktigaste var att aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna i Mobilehits skulle acceptera Aspiros bud. Detta, liksom övriga villkor, är nu uppfyllda då aktieägare i Mobilehits representerande 8 495 027 aktier, vilket motsvarar mer än 99 procent, har accepterat Aspiros bud och Aspiro har därför beslutat att fullfölja förvärvet. Aspiro avser f.n. inte att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Mobilehits. Med anledning härav har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande Aspiros styrelse idag beslutat om nyemission av aktier (apportemission) till aktieägarna i Mobilehits. De nyemitterade aktierna i Aspiro beräknas levereras till aktieägarna i Mobilehits i slutet av juli månad. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med 11 383 336,18 kronor genom nyemission av 569 166 809 aktier, vilket medför en utspädning om ca 43 % av aktiekapitalet efter transaktionens genomförande. Emissionskursen har fastställts till 0,06 kronor per aktie vilket motsvarar Aspiro-aktiens börskurs under en rimligt lång period före och efter den tidpunkt då villkoren för förvärvet offentliggjordes. Betalning för de nya aktierna erläggs genom apport av 8 495 027 aktier i Mobilehits. Den tidigare bedömningen att transaktionen skulle kunna uppfylla kriterierna för ett samgående gäller enligt styrelsens uppfattning inte längre. I erbjudandet till aktieägarna i Mobilehits framlades en pro forma redovisning enligt poolningsmetoden. Den nya koncernens ledningsorganisation kommer dock att domineras av Aspiro. Gemensam ledning och jämbördigt bestämmande avseende den nya enheten är en väsentlig förutsättning för redovisning som samgående. Mot bakgrund härav har apportegendomen åsatts ett verkligt värde om sammanlagt 34 150 008,54 kronor. Förvärvet kommer att redovisas enligt förvärvsmetoden. ”Vi är mycket glada över att sammanslagningen av Aspiro och Mobilehits nu kan genomföras”, säger Håkan Persson, VD på Aspiro, ”Tillsammans blir vi en betydligt starkare aktör på den mobila telekommarknaden och kan erbjuda våra kunder, telekomoperatörerna, ett komplett underhållningspaket för att attrahera sina abonnenter.” För ytterligare information: Johan Lenander, Styrelseordförande, Aspiro, tel: 0708-21 80 01, e-post: johan.lenander@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.