Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ) Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande. Datum 17 december 2001 Tid klockan 11.00 Plats Stockholm, Hotel Scandic Sergel Plaza A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 december 2001, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, "Extra bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 201 21 Malmö, eller per telefax 040- 579771, eller per e-mail: shareholdersmeeting@aspiro.com, senast tisdagen den 11 december 2001, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före fredagen den 7 december 2001 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av avskrift av senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen 4 kap 4 och 6 §§ samt revisorns yttrande över redogörelserna. 8. Beslut att godkänna styrelsens beslut om apportemission. 9. Beslut att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission (kontantemission). 10. Val av styrelse. 11. Stämmans avslutande. Förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 8) Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut under vecka 49 om att öka bolagets aktiekapital med högst 160.000 kr genom nyemission av högst 8.000.000 aktier om vardera nominellt 0,02 kr till en emissionskurs om 2,75 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma aktieägarna i ett svenskt applikationsbolag. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av samtliga aktier i bolaget. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Aspiro AB. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning (om sådan sker) från och med för räkenskapsåret 2001. Förslag till godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission (punkt 9) Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 29 november om att öka bolagets aktiekapital med högst 600.000 kr genom nyemission av högst 30.000.000 aktier om vardera nominellt 0,02 kr till en emissionskurs om 2,75 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma ett begränsat antal institutionella placerare anvisade av Bankaktiebolaget JP Nordiska. De nya aktierna skall såväl ifråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Aspiro AB. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning (om sådan sker) från och med för räkenskapsåret 2001. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 4 kap aktiebolagslagen kommer från och med den 10 december 2001 finnas tillgängliga på Aspiro för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär. Malmö i november 2001 Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Tomas Althén, Styrelseordförande, Aspiro AB, tel: 0708 15 16 15 Lena Wittbjer, VD, Aspiro AB, tel: 040 630 03 00 Om Aspiro Aspiro erbjuder mobilteleoperatörer, portaler, företag och organisationer ett brett utbud av attraktiva tjänster utformade för att tillfredsställa individens behov av information, underhållning och kommunikation via mobila media. Företagets vision är att på en global marknad skapa det ledande varuhuset för mobila tjänster. Aspiro startades 1998 och är idag en betydande internationell aktör på marknaden för mobila tjänster. Företaget sysselsätter 66 personer och har kontor i Sverige och USA. Aspiros affärskoncept, organisation och verksamhet baseras på mångårig erfarenhet av mobil kommunikation och IT- branschen. För mer information, vänligen besök www.aspiro.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar