Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Aspiro AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2000 i Aspiro AB, som är noterat på OM Stockholmsbörsen Nya Marknaden, har bolagsstämman godkänt styrelsens förslag och fattat följande beslut: Bolagsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna Tomas Althén, Sven-Åke Bergkvist, Lars Bruzelius, Klas Hallqvist och Stig Herbern. Till revisor valdes Ingvar Ganestam, Ernst & Young. Arvode till styrelsen utgår inte. Revisorerna skall erhålla ersättning enligt räkning. Vidare beslutade bolagsstämman om split 5:1 vilket innebär att envar aktieägare i utbyte mot en gammal aktie om nominellt 10 öre skall erhålla fem nya aktier om nominellt 2 öre. Sista dag för handel med det gamla antalet aktier kommer att bli torsdagen den 25 maj 2000. Första dagen för handel med det nya antalet aktier blir fredagen den 26 maj 2000. Orderdag är den 30 maj 2000. Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att intill tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier efter split till marknadsmässigt pris. Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget en finansiell beredskap vid och inför framtida investeringar och förvärv. Bolagsstämman beslutade vidare om rättelse av optionsvillkor för bolagets teckningoptionsprogram 1999/2001:2, innebärande att varje optionsrätt skall ge rätt att teckna 3 1/3 ny aktie i stället för tidigare 1. Efter rättelsen innebär optionsprogrammet en utspädningseffekt vid fullt utnyttjande motsvarande 4,29 procent av nuvarande aktiekapital och röster. Rättelsen har genomförts för att avspegla de villkor på vilka optionsrätterna tidigare har överlåtits. Bolagsstämman beslutade även att godkänna överlåtelse av tidigare utgivna teckningsoptioner till anställda i Aspiros amerikanska dotterbolag, Aspiro Inc. Slutligen vidtogs vissa, främst redaktionella, ändringar av bolagsordningen. För vidare information, vänligen kontakta Jörgen Adolfsson, VD, Aspiro AB, tel:0709-91 80 03 Stefan Lindquist, CFO, Aspiro AB, tel: 0708-36 81 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.

Dokument & länkar