Ordinarie bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma enligt följande.

Datum fredagen den 23 maj 2003 Tid kl. 13.00 Plats Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2003, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 19 maj 2003 kl. 16.00 till bolaget under adress Aspiro AB, "Bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefax 040-579771, eller per e-post shareholdersmeeting@aspiro.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före tisdagen den 13 maj 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag. B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens redogörelse. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2002; (b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvode till styrelsen. 12. Val av styrelse. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission. 14. Beslut om utgivande av skuldebrev förenade med teckningsoptioner. 15. Beslut i fråga om att (a) nomineringskommitté; (b) ersättningskommitté; och (c) revisionskommitté. 16. Stämmans avslutande. Dispositioner (punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust enligt den fastställda balansräkningen täcks genom överföring från överkursfonden. Således föreslås ingen utdelning för räkenskapsåret 2002. Förslag till beslut om styrelse och arvode till styrelsen (punkt 10-12) Aktieägare som representerar mer än 15 procent av rösterna i bolaget har underrättat bolaget om att de avser föreslå bolagsstämman följande förslag till styrelse. Omval av Johan Lenander och nyval av Erik Mitteregger och Håkan Persson. Tomas Althén och Sven-Åke Bergkvist har avböjt omval. Vidare föreslås att arvodet åt styrelsen uppgår till 150.000 kr att fördelas mellan ledamöterna i enlighet med styrelsens beslut. Efter det genomförda förvärvet av Mobilehits, förutses ytterligare personer nyväljas till bolagets styrelse. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission (punkt 13) Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före den 1 september 2003 fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 674 235 070 aktier motsvarande en utspädning av aktiekapitalet om 43-46 procent beroende av anslutning. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma aktieägarna i Melody Interactive Solutions AB (”Mobilehits”). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av den vid Stockholmsbörsens stängningskurs gällande börskurs den dag teckning av aktier sker. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av minst 90 procent av samtliga aktier i Mobilehits. De nya aktierna skall såväl i fråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Aspiro. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning (om sådan sker) från och med för räkenskapsåret 2003. Syftet med emissionen är att möjliggöra förvärv av Mobilehits med betalning i Aspiroaktier. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst hälften av avgivna röster. Utgivande av teckningsoptioner (punkt 14) Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av ett skuldebrev om nominellt 100 kronor förenat med 1 400 000 st avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Aspiro. Varje optionsrätt ger rätt att t o m den 15 maj 2006 teckna en ny aktie om nominellt 2 öre per aktie. Kursen vid nyteckning skall uppgå till 30 öre per aktie. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets VD Håkan Persson. Teckningskursen skall motsvara det nominella beloppet jämte teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde enligt Black-Scholes modell. Information om marknadsvärdet och hur detta vid överlåtelsetillfället beräknats, kommer att lämnas till aktieägare som så begär. Optionerna skall omfattas av sedvanligt hembud. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 28 000 kr, vilket motsvarar ca 0,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital efter full utspädning och ca 0,1 procent efter förvärvet av Mobilehits. VD deltar inte i några andra av bolaget utgivna incitamentsprogram. Utspädningen påverkar ej nyckeltalet resultat per aktie, ej heller nyckeltalet eget kapital per aktie, annat än högst marginellt. Styrelsens förslag har beretts av bolagets styrelse. Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Utseende av nominerings-, ersättnings- respektive revisionskommitté (punkt 15 (a) – (c)) Fråga väckt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktiespararna har framfört förslag att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse såväl en ersättningskommitté som en revisionskommitté. C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 och 14 kommer senast från och med fredagen den 9 maj 2003 att finnas tillgängliga hos bolaget samt skickas till de aktieägare som begär och till samtliga som anmält sitt deltagande vid stämman. Dessutom kommer handlingarna och förslagen att finnas tillgängliga på bolagets hemsida http://www.aspiro.com/. Malmö i april 2003 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, 0709-91 80 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.