Rapport från ordinarie bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Disposition av ansamlad förlust Stämman fastställde styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust enligt den fastställda balansräkningen täcks genom överföring från överkursfonden. Ingen utdelning för räkenskapsåret 2002 kommer att utgå. Styrelse Vid dagens ordinarie bolagsstämma omvaldes Johan Lenander till styrelsen. Erik Mitteregger och Håkan Persson valdes in som nya medlemmar av styrelsen. Tomas Althén och Sven-Åke Bergkvist hade avböjt nyval. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Johan Lenander till styrelsens ordförande. Efter det genomförda förvärvet av Mobilehits, förutses ytterligare personer nyväljas till bolagets styrelse. Bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att före den 1 september 2003 fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 674 235 070 aktier motsvarande en utspädning av aktiekapitalet om 43-46 procent beroende av anslutning. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma aktieägarna i Melody Interactive Solutions AB ("Mobilehits"). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av den vid Stockholmsbörsens stängningskurs gällande börskurs den dag teckning av aktier sker. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom apport av minst 90 procent av samtliga aktier i Mobilehits. De nya aktierna skall såväl i fråga om utdelning som i övrigt medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Aspiro. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning (om sådan sker) från och med för räkenskapsåret 2003. Syftet med emissionen är att möjliggöra förvärv av Mobilehits med betalning i Aspiroaktier. Utgivande av teckningsoptioner Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av ett skuldebrev om nominellt 100 kronor förenat med 1 400 000 st avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Aspiro. Varje optionsrätt ger rätt att t o m den 15 maj 2006 teckna en ny aktie om nominellt 2 öre per aktie. Kursen vid nyteckning skall uppgå till 30 öre per aktie. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets VD Håkan Persson. Teckningskursen skall motsvara det nominella beloppet jämte teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde enligt Black-Scholes modell. Information om marknadsvärdet och hur detta vid överlåtelsetillfället beräknats, kommer att lämnas till aktieägare som så begär. Optionerna skall omfattas av sedvanligt hembud. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 28 000 kr, vilket motsvarar ca 0,2 procent av bolagets nuvarande aktiekapital efter full utspädning och ca 0,1 procent efter förvärvet av Mobilehits. VD deltar inte i några andra av bolaget utgivna incitamentsprogram. Utspädningen påverkar ej nyckeltalet resultat per aktie, ej heller nyckeltalet eget kapital per aktie, annat än högst marginellt. Utseende av nominerings-, ersättnings- respektive revisionskommitté Bolagsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté bestående av Johan Lenander, Erik Mitteregger, Ulf Hubendick och Per Bragee. Vidare beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättningskommitté samt revisionskommitté. För ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Gynnerstedt, Informationschef, Aspiro AB, 040-630 03 18, e-post: helena.gynnerstedt@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.