ASSA ABLOY: FORTSATT STARK ORGANISK TILLVÄXT I TREDJE KVARTALET

- Tredje kvartalets organiska tillväxt är ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi är nu tillbaka i den positiva utveckling som karaktäriserar ASSA ABLOY med kontinuerliga förbättringar vad gäller försäljning och resultat, säger VD och koncernchef Bo Dankis. Vi har kompenserat oss för högre materialkostnader och marginalerna ökar tack vare bättre volymer och genomförda strukturåtgärder.
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT                    


 
Tredje kvartalet
Nio månader
 
2004
2003
Förändring
2004
2003
Förändring
Omsättning, MSEK
6 447
5 930
+9%
19 263
17 983
+7%
Varav:
 
 
 
 
 
 
Organisk tillväxt
 
 
+6%
 
 
+6%
Förvärv
 
 
 +6%
 
 
+5%
Valutaeffekt
-176
 
-3%
-738
 
-4%
Rörelsemarginal (EBITA), %
15,1
13,9
 
14,5
13,6
 
Resultat före skatt, MSEK
605
467
+30%
1 706
1 342
+27%
Varav valutaeffekt, MSEK
-16
 
-3%
-60
 
-4%
Nettoresultat, MSEK
395
299
+32%
1 112
855
+30%
Operativt kassaflöde, MSEK
1 082
1 054
+3%
2 349
2 196
+7%
Vinst per aktie (EPS), SEK
1,07
0,81
+32%
3,02
2,34
+29%
EPS exklusive goodwill, SEK
1,71
1,46
+17%
4,98
4,28
+16%
 
 
Koncernens omsättning för tredje kvartalet uppgick till 6 447 MSEK (5 930), en ökning med 9% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 6%. Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning till svenska kronor hade en negativ påverkan om -176 MSEK på grund av ändrade valutakurser. De nyförvärvade bolagen bidrog till omsättningen med 6%.
 
Omsättningen för nio månader 2004 uppgick till 19 263 MSEK (17 983), vilket motsvarar en ökning med 7%. Den organiska tillväxten var 6%. Förvärvade enheter bidrog med 5%. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med -738 MSEK jämfört med motsvarande period 2003.
 
För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, till 1 196 MSEK (1 044). Motsvarande marginal var 18,6% (17,6). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 976 MSEK (824) efter negativa valutaeffekter om -30 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 15,1% (13,9). Goodwillavskrivningar uppgick till 245 MSEK (238).
 
Nio månaders rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3 484 MSEK (3 114). Motsvarande marginal var 18,1% (17,3). Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till 2 802 MSEK (2 440) efter negativa valutaeffekter på -109 MSEK. Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,5% (13,6).
 
Resultat före skatt för det tredje kvartalet var 605 MSEK (467) där de negativa valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till -16 MSEK. Koncernens skattekostnad uppgick till 208 MSEK (165), motsvarande en effektiv skattesats på 34% (35) i förhållande till resultat före skatt.
Resultat före skatt för nio månader var 1 706 MSEK (1 342), där de negativa valutaeffekterna uppgick till -60 MSEK.
 
Vinst per aktie efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 1,07 SEK (0,81). Vinst per aktie exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,71 SEK (1,46). Vinst per aktie för nio månader uppgick till 3,02 MSEK (2,34). Vinst per aktie före goodwillavskrivningar uppgick till 4,98 SEK (4,28).
 
Det operativa kassaflödet för kvartalet, exklusive kostnader för omstruktureringsprogrammet, uppgick till 1 082 MSEK - vilket är 179% av resultat före skatt - jämfört med 1 054 MSEK föregående år. Rörelsekapitalet minskade med 135 MSEK i kvartalet vilket i huvudsak relaterat till en minskad kapitalbindning i kundfordringar. Operativt kassaflöde för nio månader uppgick till 2 349 MSEK (2 196).
 
HANDLINGSPROGRAMMET "LEVERAGE AND GROWTH"
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 fortlöper väl med en lång rad specifika aktiviteter. Den aviserade försäljningen av amerikanska Detention Group har slutförts under kvartalet. Detention Group omsätter drygt 200 MSEK.  
 
Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005. 150 MSEK i besparingar beräknas uppnås under 2004 och ytterligare 200 MSEK under 2005. Under perioden fram till och med september gjordes utbetalningar relaterade till handlingssprogrammet som uppgick till 192 MSEK av planerade 935 MSEK och 500 av de 1 400 anställda som berörs har lämnat koncernen. Förhandlingar avseende 1 000 av de 1 400 anställda har slutförts.
 
KOMMENTAR PER DIVISION
EMEA
Tredje kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 282 MEUR (260) med 4% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 41 MEUR (33) med en rörelsemarginal (EBITA) på 14,7% (12,7). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 14,8% (12,1). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 67 MEUR (50).
 
Försäljningstillväxten under tredje kvartalet visar en större spridning jämfört med föregående kvartal. Skandinavien, Benelux och Israel genererar stark organisk tillväxt medan Frankrike, Storbritannien och Tyskland var svagare i kvartalet. Volymökningar och implementerade strukturåtgärder bidrog till en förbättrad EBITA-marginal.

AMERICAS
Divisionen Americas omsättning uppgick i tredje kvartalet till 299 MUSD (280) med 7% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 54 MUSD (47) med en rörelsemarginal (EBITA) på 17,9% (16,8). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 19,8% (17,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 49 MUSD (57).
 
Americas positiva trend förstärktes under tredje kvartalet, både vad gäller försäljning och marginaler. Door Group och Residential Group rapporterar mycket stark tillväxt i kvartalet. Door Group fortsätter att förbättra sina marginaler trots högre materialkostnader. Architectural Hardware Group redovisar bra organisk tillväxt och fortsätter att förbättra sina marginaler. De aktiviteter som ingick i omstruktureringsprogrammet har slutförts.
 
ASIA PACIFIC
Tredje kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 93 MAUD (81) med 5% organisk tillväxt. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 15 MAUD (13) med en rörelsemarginal (EBITA) på 16,0% (16,0). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 19,0% (17,4). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 8 MAUD (7).
 
Asia Pacific rapporterar god förbättring, både vad gäller försäljning och marginaler. Den starka tillväxttrenden i Asien fortsatte. Den australienska marknaden var något svagare i kvartalet med lägre efterfrågan på bostadsmarknaden. Marginalerna som säsongsmässigt är starkare under andra halvåret  påverkas till viss del negativt av den starkare tillväxten i Asien.
 
GLOBAL TECHNOLOGIES
Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 253 MSEK (1 000) i tredje kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 7%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 182 MSEK (139) med en rörelsemarginal (EBITA) på 14,5% (13,9). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar uppgick till 13,4% (10,6). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 258 MSEK (156).
 
Global Technologies rapporterar stark organisk tillväxt inom Identification Technology Group och Dörrautomatik med goda marginaltillskott trots att genomförda förvärv inom Identification Technology Group har en utspädande effekt på divisionens marginaler. Hospitality Group fortsätter att under varierande marknadsförhållanden rapportera negativ organisk tillväxt utan att göra förlust. Ett antal strukturåtgärder har vidtagits.
 
UTDELNINGSPOLICY
ASSA ABLOYs styrelse har beslutat att anta en ny utdelningspolicy som innebär långsiktig utdelning av 33 - 50 % av resultat efter schablonskatt om 28%, dock alltid med beaktande av ASSA ABLOYs långsiktiga finansieringsbehov. Övergången till IFRS-redovisning från 2005 innebär att resultaträkningen ej kommer belastas med goodwillavskrivningar. Detta leder till en väsentlig ökning av faktisk utdelning. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman 2005 att tillämpa denna nya utdelningspolicy proforma avseende 2004 års bokslut.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Under kvartalet har ett par mindre enheter förvärvats - Panija i England, verksamt inom identifiering, samt  Kingsgate i Kina, som tillverkar hotellkassaskåp. Dessutom har ett joint venture etablerats med Brighthandle i Sverige som utvecklar innovativa dörrhandtag.
 
ASSA ABLOYs nomineringskommitté består av Georg Ehrnrooth, Melker Schörling och Gustaf Douglas. I enlighet med beslut på bolagsstämman har under tredje kvartalet diskussioner inletts med de två största institutionella ägarna i syfte att utse två ytterligare ledamöter vars namn kommer att publiceras inom kort.
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
ASSA ABLOY tillämpar de redovisningsprinciper som anges i not 1 i årsredovisningen för 2003, med tillägg för tillämpningen av RR 29, Ersättningar till anställda, från och med 1 januari 2004.
 
Förberedelser för övergång till IFRS-redovisning från 2005 pågår. Goodwillavskrivningar kommer att upphöra enligt plan, därutöver kommer ett par mindre justeringar att ske vad avser förvärvade bolag under 2004 och redovisning av uppskjuten skatt.
 
FRAMTIDSUTSIKTER 2004-2005*)
ASSA ABLOYs framtidsutsikter har reviderats uppåt vad gäller försäljningsvolymer. Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) förväntas öka och avseende 2005 i huvudsak beroende på besparingar från omstruktureringsprogrammet. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Stockholm den 2 november 2004
 
Bo Dankis
VD och koncernchef
 
*) Framtidsutsikter publicerade i juli 2004:ASSA ABLOYs framtidsutsikter har reviderats uppåt vad gäller försäljningsvolymer. Den organiska försäljningstillväxten för andra halvåret 2004 förväntas bli något lägre än för första halvåret på grund av starkare jämförelsetal. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) förväntas öka trots att vissa besparingar från omstruktureringsprogrammet flyttats fram i tiden. Det starka kassaflödet, exklusive betalningar avseende omstrukturering, kommer att fortsätta.
 
Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké från ASSA ABLOY AB publiceras den 16 februari 2005.
 
 
____________
 
Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, vice koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE-107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 12.00Operaterrassen i Stockholm.
Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
telefon: +44 (0)20 7162 0186.
                            
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från länken nedan.

ASSA ABLOY är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, <br> avsedda för säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Koncernen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera