ASSA ABLOY Bokslutskommuniké januari - december 2000

 
Omsättning och resultat januari-december 2000
Omsättningen för perioden januari till och med december 2000 uppgick till 14 394 MSEK (10 277), vilket motsvarar en ökning om 40%. Ökningen uppgick till 37% i lokal valuta. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5% (5%). Förvärv svarar för 32% av ökningen av periodens omsättning. Valutakurseffekter har påverkat försäljningen positivt med MSEK 327.
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 43% till 1 402 MSEK (981). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en positiv resultatpåverkan om 21 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 23% till 2,73 (2,22). Vinsten per aktie har påverkats av ökande skattebelastning samt fullt genomslag från föregående års nyemission.
 
Operativt kassaflöde (före skatt och företagsförvärv) uppgick till 1 756 MSEK (1 218).
 
Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) ökade med 34% till 5,81 (4,32).
 
Dotterbolagens utveckling
De skandinaviska enheterna har visat en allmänt god tillväxt under året med en organisk tillväxt om 6%. Utvecklingen i Sverige har varit stark medan försäljningen i Norge varit något svagare. Flytten av produktionen av dörrhandtag till Rumänien fortskrider enligt plan och kommer att vara helt genomförd vid slutet av året. Den norska omsättningen påverkas av utfasningen av produkter som inte är relaterade till denna verksamhet. Tillväxttakten i Danmark ökade under året efter en långsam start.
 
De finska enheterna fullföljde ett framgångsrikt år inom alla områden med en försäljningsökning om 14%. Dörrstängare och elektromekaniska produkter visade den starkaste tillväxttakten bland annat som resultat av framgångsrika korsförsäljningsaktiviteter. Efter flera år av stark tillväxt genomgår Abloy nu ett kapacitets- och effektivitetshöjande investeringsprogram som kommer att vara genomfört vid halvårsskiftet.
 
De tyska enheterna har visat en stabil utveckling under året med en organisk tillväxt om 7%. Integrationen av effeff har redan stärkt gruppens marknadsposition och de tyska enheternas försäljning har samordnats. effeffs internationella försäljningsbolag kommer att överföras till respektive landsorganisation.
 
Den organiska tillväxten för de franska enheterna nådde 3% efter en stark försäljning i fjärde kvartalet. Ökningstakten är god i högsäkerhetssegmentet med Fichet som ett värdefullt tillskott med god tillväxt inom områdena högsäkerhetscylindrar och dörrar. Omsättningen påverkas dock av en utrensning av olönsamma produkter i lågprissegmentet. Det framgångsrika strukturerings-arbetet fortsätter med stadigt ökande marginaler.
 
Den nordamerikanska verksamheten visade en stabil ökningstakt på 5% under hela året och framtidsutsikterna är alltjämt goda. Emtek, som tillverkar lås och beslag för privatmarknaden med särskild fokus på säkerhet och design, visade stark tillväxt. Marginaler fortsätter att öka i hela gruppen med goda förbättringar i Sargent, tillverkare av lås och Curries som tillverkar säkerhetsdörrar. Scovill fortsätter att utvecklas väl i den växande mexikanska marknaden.
 
I Australien är nedgången i ekonomin tydlig efter de Olympiska Spelen. Integrationsarbetet fortsätter framgångsrikt och snabbare än planerat och marginalerna kommer att fortsätta öka. Bolaget har snabbt återtagit sin marknadsledande position genom en kombination av en förbättrad leveransservice och nya produkter, många från korsförsäljningsprojekt. En utrensning av icke lönsamma produkter påverkar försäljningen.
 
Tillväxten i Nya Marknader fortsätter att vara stark och uppgår till 13%. Spanien går starkt framåt. Asien och Östeuropa utvecklas väl medan Mul-T-Locks starka exporttillväxt kompenserat för effekterna av de politiska problemen på den israeliska hemmamarknaden.
 
Försäljning hotellås har visat god tillväxt i Europa och inom marinsegmentet, medan USA och Asien ligger på en stabil nivå. Ett arbete pågår med syfte att förbättra flöden och öka effektiviteten i produktionen och marginalerna har som följd ökat stadigt under året. Timelox fortsätter att vinna marknadsandelar inom högsäkerhetssegmentet. Elsafe som tillverkar säkerhetsskåp för hotellrum har visat stark tillväxt under hela året.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
 
Integrationen av Yale Intruder Security
De båda organisationerna ASSA ABLOY och Yale har slagits samman och sektornivån på Yale har tagits bort.
 
Clas Thelin Group Vice President och chef för ASSA ABLOY i Nordamerika, har övertagit ansvaret för den nya sammanslagna organisationen.
 
Geoff Norcott Group Vice President, född i Birmingham och framgångsrik landschef i Australien kommer att flytta till England för att bli landschef där. Han behåller samtidigt ansvaret för Australien.
 
Bo Dankis Group Vice President och landschef för Frankrike, har övertagit ansvaret även för Italien och Spanien.
 
Eero Leskinen Group Vice President och landschef för Tyskland, har övertagit ansvaret även för Nederländerna.
 
Åke Sund Group Vice President Market Development and Emerging Markets, har övertagit ansvaret även för Sydafrika och Brasilien.
 
C.K. Jeang Tidigare chef för Yales Asiensektor, har övertagit ansvaret för den sammanslagna verksamheten i Asien.
 
Alltför litet har satsats på Forskning och Utveckling under senare år. Detta har försvagat Yale-bolagens ledande positioner och skiftat gruppens fokus mot lågsäkerhetssegmentet. Behovet av nya produkter är uppenbart och många finns tillgängliga inom ASSA ABLOY-koncernen. Enighet har skapats med respektive bolags ledningsgrupp om strategier och prioriteringar. Fokus på trenden mot högre säkerhet är tydlig och en gemensam nämnare i alla diskussioner. Mötesaktiviteten är hög och processen med benchmarking och korsvist lärande är i full gång. Volvo Ocean Race har blivit ett utmärkt verktyg i arbetet med att implementera våra strategiska mål, prioriteringar och sätt att arbeta.
 
Förändringsprocessen har många likheter med den som genomförts i Australien med gott resultat. Det krävs ett tålmodigt arbete och tar sin tid. Olönsamma produkter och produkter som inte omfattas av kärnverksamheten kommer att avvecklas, vilket påverkar tillväxten men förbättrar marginalen på sikt.
 
Diskussioner under hösten med kinesiska staten, vår joint-venturepartner i Yale-Guli, har resulterat i ett förvärv av deras 40-procentiga minoritetsandel. Priset för aktierna uppgår till MUSD 23, motsvarande bolagets egna kapital. Härmed skall alla ledningsresurser kunna koncentreras på verksamhetsrelaterade frågor med tydliga mål och ansvar och en effektiv benchmarking.
 
De nödvändiga anpassningarna av TESA i Spanien pågår och förvärvet förväntas kunna genomföras under sommaren 2001.
 
I enlighet med förvärvsavtalet avseende Yale Intruder Security, har det slutliga förvärvspriset nu fastställts till 765 MGB, vilket är 60 MGBP lägre än det som tidigare kommunicerats. På motsvarande sätt har förvärvspriset avseende försäljningen av kassaskåpsverksamheten till Gunnebo AB reducerats med 8 MGBP.
 
Som helhet utvecklas förvärvet av Yale Intruder Security i linje med våra långsiktiga förväntningar.
 
Förvärvet av Phillips, Mexiko
Phillips är en ledande låstillverkare med ett komplett sortiment av låsprodukter för den mexikanska marknaden. Företaget grundades 1959 och har cirka 2 500 anställda. Phillips har visat god tillväxt och hög lönsamhet under ett antal år. Företaget exporterar även till andra länder i Latinamerika.
 
ASSA ABLOY etablerade sig i Mexiko 1998 genom förvärvet av Scovill. Mexiko har en befolkning om cirka 100 miljoner. Landet visar stark ekonomisk tillväxt. Nybyggnationstakten är hög och behovet av säkerhet ökar. Phillips är väl förberedda för att kunna möta denna ökande efterfrågan. Phillips och Scovills produktportföljer kompletterar varandra väl och överlappningen är liten. Det finns uppenbara synergier i produktion och FoU som båda företagen kommer att dra nytta av.
 
Phillips försäljning för 2000 uppgick till cirka 600 miljoner SEK, med en hög rörelsemarginal (EBIT). Goodwill uppgår till cirka 140 miljoner SEK som kommer att skrivas av under en 20 årsperiod. Förvärvet förväntas vara EPS neutralt under 2001 och bidra positivt från och med 2002.
 
Förvärvet av Phillips förutsätter godkännande av mexikanska konkurrensmyndigheter och förväntas kunna slutföras under andra kvartalet 2001.
 
Övriga förvärv under året
Ett antal viktiga förvärv har genomförts under 2000
  • effeff, världsledare på elektriska slutbleck, konsoliderades från februari. Efter avyttringen av alarmverksamheten under våren, har företaget nått en omsättning på MDEM 150. effeff bidrar till att skapa en världsledande position för gruppen inom elektromekaniska låsprodukter.
  • Mul-T-Lock, Israels ledande låstillverkare och en av världens mest kända cylinderspecialister med en försäljning om MUSD 40. Företaget har vuxit starkt på exportmarknaden under flera år, särskilt i USA, England och Frankrike.
  • Trimec, australisk tillverkare av elektriska slutbleck med en försäljning om MAUD 7.
  • Scovill, optionen om att förvärva utestående 51% aktier har utnyttjats.
  • HID, världsledande på identifiering, kort och kortläsare för passersystem med beröringsfri läsning. Försäljningen förväntas i år nå MUSD 110. Bolaget har visat en stark försäljnings- och lönsamhetsutveckling sedan starten 1994. Förutom sin starka position på marknaden för passersystem kommer HID att bidra med strategisk kunskap vid utvecklingen av intelligenta lås.
Anställda
Antalet anställda hade vid utgången av året ökat till drygt 20 000 som en följd av de olika förvärven.
 
Utdelning och bolagsstämma
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,90 SEK (0,74) per aktie för räkenskapsåret 2000. Bolagsstämman kommer att hållas den 4 maj 2001.
 
Utsikter inför 2001
ASSA ABLOY står väl rustad att möta kommande utmaningar. Koncernen kommer att kunna dra fördel av sin ledande forskning och utveckling och globala distributionskraft för att möta människors ökade behov av säkerhet. Det finns alltjämt möjligheter för ökade marginaler i såväl gamla som nyförvärvade bolag. Dessutom fortsätter omstruktureringen av låsbranschen vilket skapar möjligheter till fortsatta förvärv. Sammantaget skapas därmed förutsättningar för en fortsatt god försäljnings- och resultatutveckling.
 
Omsättningen 2001 beräknas uppgå till cirka SEK 20 miljarder exklusive TESA och Phillips.
 
Stockholm den 7 februari 2001
 
Carl-Henric Svanberg
VD och Koncernchef
 
Kvartalsrapporter från ASSA ABLOY AB under 2000 publiceras den 4 maj, den 10 augusti och den 6 november. Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 7 februari 2002.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.