ASSA ABLOY delårsrapport andra kvartalet 2002

Report this content

 


SEK
Andra kvartalet
 
Sex månader
 
 
2002
2001
Förändring
2002
2001
Förändring
Omsättning, MSEK
6 245
5 483
14%
12 549
10 587
19%
Organisk tillväxt, %
- 4
-
4%
- -
2%
Rörelsemarginal, EBITA, %
13,9
14,0
-
13,8
14,3
-
Resultat före skatt, MSEK
484
385
26%
944
765
23%
Vinst per aktie (EPS)
0,84
0,71
18%
1,65
1,41
17%
EPS exkl goodwill
1,48
1,29
15%
2,93
2,56
14%
Operativt kassaflöde, MSEK
886
532
67%
1 528
825
85%
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen för andra kvartalet ökade med 14% till 6 245 MSEK. I lokal valuta uppgick ökningen till 17%. Förvärvade enheter bidrar med 13% till volymökningen. Valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 185 MSEK i jämförelse med motsvarande period förra året. Den organiska tillväxten uppgick till 4%. Samtliga marknader noterar en positiv trend med förväntad "påskeffekt" förutom Tyskland där marknaden fortsätter att försvagas. Försäljningen inom hotellsegmentet har nu stabiliserats men på en lägre nivå än föregående år. Den rapporterade utrensningen av olönsamma produkter i Yale- enheterna fortlöper och kommer att slutföras under året.

Omsättningen för perioden januari till och med juni 2002 uppgick till 12 549 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 19%. Den organiska tillväxten uppgick till 2%. Förvärvade enheter bidrar med 16% till volymökningen. Valutakurser har påverkat omsättningen i jämförelse med motsvarande period förra året positivt med 55 MSEK.

Koncernens resultat före skatt för andra kvartalet ökade med 26% till 484 MSEK (385). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 17 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgår till 13,9%. Det pågår i koncernens olika bolag ett stort antal integrations- och effektiviseringsprojekt som löpande förbättrar marginalen. Dessutom bidrar ett ökande samarbete inom bland annat inköp och produktion till det förbättrade resultatet.

Koncernens resultat före skatt för halvåret ökade med 23% till 944 MSEK (765). Vid omräkningen av de utländska dotterbolagens resultat har ändrade valutakurser endast haft en marginell påverkan.

För kvartalet uppgick vinst per aktie efter skatt och full konvertering till 0,84 SEK (0,71), en ökning med 18%. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,48 SEK. För halvåret ökade vinst per aktie efter skatt och full konvertering med 17% till 1,65 SEK (1,41). Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,93 SEK.

Det operativa kassaflödet före skatt och företagsförvärv för andra kvartalet uppgick till 886 MSEK (532) vilket motsvarar 183% av resultatet. För halvåret uppgick kassaflödet till 1 528 MSEK. Arbetet med att förkorta ledtider och kapitalbindning ger viktiga bidrag. Det starka kassaflödet är dessutom en bekräftelse på kvaliteten i det redovisade resultatet och en konsistent tillämpning av försiktiga redovisningsprinciper.

DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
Tillväxten i Skandinavien under kvartalet var god, 7%, och uppgick för halvåret till 3%. Sverige noterar den starkaste ökningen. Resultatet fortsätter att förbättras och ökningstakten är särskilt stark i den norska verksamheten. Flytten av den norska gjuteriverksamheten till Rumänien har nu slutförts med förväntade positiva effekter. Utvecklingen i den danska verksamheten är däremot alltjämt svag och åtgärder har vidtagits.

De finska enheterna ökade försäljningen under andra kvartalet med 4% och tillväxten för halvåret uppgick till 1%. Hemmamarknaden är alltjämt svag, men börjar visa tecken på tillväxt. Exportförsäljningen utvecklas väl, bland annat visar försäljningen till Ryssland åter stark tillväxt.

De tyska enheterna noterade ett klart svagt andra kvartal, påverkade av den fortsatta avmattningen i den tyska ekonomin. Tillväxten för halvåret uppgick till -2% och inga tecken på en snar vändning noteras. Ett omstrukturerings- och kostnadsreduktionsprogram har därför startats för att säkerställa en fortsatt god resultatutveckling. Integrationen av Keso och Lips löper enligt plan med olika rationaliserings- och korsförsäljningsprojekt.

Sydeuropa ökade försäljningen under andra kvartalet med 5% och totalt för halvåret är tillväxttakten 3%. Utvecklingen är god i samtliga franska enheter. Integrationen av spanska Tesa löper enligt plan. Arbetet med att kompensera för den avvecklade produktionen av hotellkomponenter pågår och såväl försäljning som resultat utvecklas väl. Belgien och Italien visar lägre tillväxttakt.

Enheterna i Storbritannien ökade under andra kvartalet försäljningen med 3%. För första halvåret uppgick ökningen till 2%. Ett antal nya produkter har lanserats med betydande försäljningspotential. Samtidigt pågår olika effektiviseringsprojekt som lägger grunden till en fortsatt god resultatutveckling. Tillverkningen av fängelselås har flyttats till nya och mer effektiva lokaler. Flytten har kortsiktigt påverkat försäljningen och resultat negativt.

Tillväxten för den nordamerikanska verksamheten under andra kvartalet uppgick till 3% och totalt för halvåret till 2%. Inga tydliga tecken på en avmattning kan noteras. Huvuddelen av försäljningen går till det institutionella segmentet som utvecklas stabilt. Resultatet fortsätter att förbättras överlag. Den nya organisationen ökar fokus på effektivitet och tillväxt samt utvecklar på ett bättre sätt olika samordningsfördelar. Tillväxten inom säkerhetsdörrar är som förväntat svagare, men resultatet förbättras genom arbetet med synergieffekter mellan UDP och övriga dörrenheter. Emteks starka expansion inom privatmarknaden fortsätter. Integrationen av de nya verksamheterna i Mexiko fungerar väl och såväl försäljning som resultat utvecklas starkt.

Australien och Nya Zeeland ökade tillväxttakten under andra kvartalet till 9% och för första halvåret ökade försäljningen med 7%. Det är produkter med fokus på högre säkerhet för privatmarknaden som visar den starkaste tillväxten. Samtliga bolag i regionen noterar ökande resultat, inte minst nyförvärvade Interlock, Nya Zeeland som ligger klart före sin förvärvsplan.

Nya Marknader har åter börjat visa tillväxt. Försäljningen ökade under kvartalet med 1% men totalt för första halvåret ligger försäljningen under fjolåret, -3%. Sydafrika, Brasilien och Östeuropa går starkt fram, såväl vad gäller volym som resultat. I Asien pågår alltjämt utrensning av olönsamma produkter medan resultatet som förväntat ökar. Mul-T-Lock påverkas av en svag hemmamarknad, men bolaget som exporterar största delen av sin volym förväntas under hösten åter visa ökad försäljning.

Hotellsegmentet förefaller nu ha stabiliserats på en lägre nivå och förväntan om en uppgång mot slutet av året kvarstår. Försäljningen under andra kvartalet minskade med 15% och totalt ligger försäljningen efter 6 månader 12% under fjolåret. Tack vare ett omfattande omstruktureringsprogram inom VingCard ökar trots detta resultatet och bolaget är nu väl positionerat för framtiden. Dessutom ökas samordningen av koncernens olika enheter verksamma inom segmentet.

Tillväxten inom området Identifiering ligger stabilt på 6%. Integrationen av Indala har framgångsrikt slutförts. Under perioden har HIDs och Indalas distributör i Brasilien och Argentina, Codas, förvärvats och kommer att utgöra plattformen för en fortsatt expansion i Sydamerika.

VIKTIGA HÄNDELSER

Förvärvet av Besam
Förvärvet av Besam, världsledande inom området dörrautomatik, har slutförts.

ASSA ABLOYs strategi bygger på att skapa lösningar för säkerhet mot intrång och som samtidigt medger en snabb och effektiv utrymning samt är lätta och bekväma att använda. Dörrautomatik är en naturlig del av sådana lösningar. Dessa produkter och system får en allt ökad betydelse i samhället men har hittills varit en begränsad del av koncernens produktportfölj. I arbetet med att utveckla morgondagens låslösningar har det blivit allt viktigare att ta en ledande position även inom detta segment.

Världsmarknaden för dörrautomatik uppgår till 10-12 miljarder SEK med historiskt god tillväxt. Besam omsätter 2 100 MSEK med en EBIT marginal på cirka 10%. Service och underhåll utgör cirka en tredjedel av omsättningen och visar god tillväxt med mycket hög lönsamhet.

Förvärvspriset uppgår till 3 050 MSEK, där huvuddelen av goodwillen är avdragsgill. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från 2003.

Som del av finansiering för förvärvet emitterades under perioden 10 miljoner aktier till ett antal internationella placerare. Totalt inbringade emissionen 1,26 Mrd SEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsrådets nya rekommendationer från 1 januari 2002 tillämpas i denna rapport. Tillämpningen har ej föranlett justering av tidigare rapporterade perioder.

UTSIKTER INFÖR 2002
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling.

Stockholm den 9 augusti 2002

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 9 augusti 2002
PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor

Ekonomisk information
Delårsrapport (1 januari-30 september): den 7 november 2002
Bokslutskommuniké 2002: den 6 februari 2003
Årsredovisning 2002: mars 2003


Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72

Prenumerera