ASSA ABLOY delårsrapport januari - mars 2000

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-MARS 2000
Omsättningen för perioden januari till och med mars 2000 uppgick till 2 976 MSEK (2 310) vilket motsvarar en ökning om 29%. I lokal valuta uppgick ökningen till 28 % varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 6 procent, förvärvade enheter svarade för 22 % av volymökningen. Valutakurseffekter har påverkat omsättningen positivt med 19 MSEK (47).
 
Koncernens resultat före skatt ökade med 44 % till 284 MSEK (198). Förändrade valutakurser har endast marginellt påverkat resultatet. Samtliga geografiska områden inklusive nyförvärvade enheter bidrar till resultatförbättringen.
 
Vinst per aktie efter skatt och full konvertering ökade med 21% till 0,58 SEK (0,48). Vinsten per aktie har påverkats av ökande skattebelastning samt fullt genomslag från föregående års nyemission.
 
Operativt kassaflödet före skatt och företagsförvärv uppgick till 288 MSEK (140).
 
Kassaflöde per aktie efter skatt och full konvertering (CEPS) uppgick till 1,17 (0,97).
 
DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De finska enheterna har startat året bra med en tillväxt på 17%. Samtliga produktområden ökar. Elektromekaniska produkter, där större delen av volymen exporteras, noterar den starkaste tillväxten. Försäljningen till Ryssland börjar åter öka.
 
De skandinaviska enheterna ökar med 8%. Sverige och Norge visar en god ökningstakt medan Danmark startat året något svagare. Försäljningen av flerpunktslåsning och elektromekaniska produkter utvecklas särskilt väl.
 
Tyska IKON visar glädjande god tillväxt under första kvartalet. Arbetet med att öka effektivitet och förkorta ledtider har klart bidragit till att förstärka IKONs marknadsposition. Effeff, som tillverkar elektriska slutbleck noterar stark tillväxt och försäljningen av bolagets larmdivision ger ledningen möjlighet att fokusera på den viktiga globala expansionen av elektromekaniska lås. Totalt ökar försäljningen för de tyska enheterna med 9%.
 
Integrationsarbetet i de franska enheterna fortsätter framgångsrikt med ökande marginaler. Försäljningen ökar med 3%. Förvärvet av Fichet är ett starkt tillskott med hög lönsamhet, god tillväxt och produkter för högre säkerhet.
 
De nordamerikanska enheterna fortsätter att visa god tillväxt, 5%. Låsprodukter ökar starkt liksom Securitrons försäljningen av magnetlås. Tillväxten för produktområdet säkerhetsdörrar har varit något svagare vilket är normalt för första kvartalet. Emtek som bland annat säljer låsprodukter för bostadsmarknaden via Internet direkt till kund noterar kraftig tillväxt. Scovill i Mexiko går starkt framåt och optionen att förvärva resterande 51% av aktierna kommer att utnyttjas under andra kvartalet.
 
Australiska Lockwood fortsätter att utvecklas mycket bra. Effektiviseringsarbetet är framgångsrikt med kortare ledtider, utrensning av olönsamma produkter och sjunkande kostnader. Bolaget har klart ökat sin servicegrad och förstärkt sitt marknadsledarskap. Flera korsförsäljningsprojekt pågår. Bland annat har ett nytt högsäkerhetscylinderprogram baserat på ASSAs Twinteknologi framgångsrikt lanserats i april.
 
Tillväxten på nya marknader är fortsatt god och uppgår till 14%. Ökningen är särskilt stark i Östeuropa med Polen i spetsen. Även Asien visar god tillväxt med bland annat betydande leveranser av hänglås från Abloy till Indien. Optionen att förvärva resterande 50% av aktierna i vårt joint venture med Email i Asien har lösts in under första kvartalet.
 
Försäljningen till hotellsegmentet ökar med 5%. Europa och marinsegmentet visar fortsatt god ökningstakt. Asien har börjat visa tecken på tillväxt medan USA ligger i nivå med fjolåret. VingCards nya låsserie Da Vinci för fullservicehotell respektive Elsafes nya exklusiva skåpserie Infinity har lanserats under perioden. Nyförvärvade Timelox noterar starkt gensvar i marknaden för sin nya generation hotellås baserad på smartcardteknologi.
 
VIKTIGA HÄNDELSER
Avyttring av effeffs larmdivision
 
Effeffs larmdivision som omsätter 140 MDEM har avyttrats. Priset uppgick till 365 MDEM och övertagandet skedde 1 maj. Genom avyttringen reduceras en väsentlig del av den goodwill som uppstod vid förvärvet av effeff. Den resterande delen av bolaget som också omsätter 140 MDEM, med en rörelsemarginal över 20%, konsolideras sedan 1 februari.
 
Förvärv av Mul-T-Lock och avyttring av bolagets dörrdivision
 
Under perioden har förvärvet av Mul-T-Lock slutförts inklusive avyttringen av bolagets tillverkning av säkerhetsdörrar. Bolaget förväntas i år, exklusive dörrdelen, omsätta 40 MUSD och konsolideras från 1 februari.
 
Förvärv av Trimec
 
Trimec är Australiens ledande tillverkare av elektriska slutbleck. Bolaget omsätter 5 MAUD och visar hög lönsamhet och tillväxt. Synergierna med effeff är betydande genom samordning av produktprogram och teknisk utveckling och förvärvet kommer att stärka ASSA ABLOYs position i Asien inom elektromekanisk låsning.
 
Förvärv av Williams låsdivision Yale Intruder Security
 
Avtal har undertecknats avseende förvärv av Williams låsdivision Yale Intruder Security. Yale är en ledande global låstillverkare med stark ställning i England, Holland. Spanien, Italien, Nordamerika och Sydafrika samt med strategiska positioner på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Sydamerika. Med förvärvet följer ett antal mycket starka varunamn inklusive Yale som sannolikt är världens mest kända varumärke inom lås. Yalegruppen är också en ledande tillverkare av kassaskåp under det kända varumärket Chubb.
 
Förvärvet tillför ASSA ABLOY ett antal marknader och en global ledare skapas. Synergierna är betydande inom korsförsäljning och produktutveckling, inte minst vad gäller elektromekaniska produkter. Förutsättningar förstärks för framgångsrik tillväxt på nya marknader och inom nya distributionskanaler inte minst inom det växande Gör-det-själv segmentet.
 
Totalt förväntas divisionen i år omsätta 520 miljoner pund med en rörelsemarginal på 13-14%. Lönsamheten har historiskt legat 2-3% högre. Med benchmarking och utnyttjande av olika synergier bör det vara möjligt att på sikt åter nå denna nivå.
 
Köpeskillingen uppgår till 825 miljoner GBP för skuldfritt bolag fördelad på 618,75 miljoner GBP kontant samt med 19 765 032 B-aktier i ASSA ABLOY. Förvärvet kommer att vara klart kassaflödespositivt från starten. Förvärvet förväntas inte påverka vinsten per aktie under 2001 och därefter bidra positivt.
 
Förvärvet förutsätter godkännande av berörda myndigheter samt av Williams aktieägare vars extra bolagsstämma äger rum den 4 maj.
 
NYEMISSION
ASSA ABLOYs styrelse har beslutat om genomförandet av nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet kommer att föreläggas dagens ordinarie bolagsstämma för godkännande.
 
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 120 SEK per aktie. Tjugofem gamla aktier av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och tjugofem gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B.
 
Emissionen beräknas inbringa 1,5 miljarder SEK. Huvudägarna, Metra Oyj Abp, Investment AB Latour, SÄKI AB och Melker Schörling med bolag, som tillsammans representerar 35% av bolagets aktier, har förklarat att de kommer att teckna sina andelar i nyemissionen.
 
Finansiering
 
I tillägg till nämnda emission kommer ett nytt syndikerat Multi-Currency lån om 1 Miljard Euro att upptagas. ASSA ABLOYs huvudbanker har meddelat att de avser att delta i syndikatet med majoriteten av detta lån. Lånet kommer att ersätta det befintliga Multi-Currency lånet om 500 MUSD.
 
UTSIKTER INFÖR ÅR 2000
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är alltjämt betydande. Den starka positionen, den säkerhetsdrivna tillväxten, ökande efterfrågan på nya marknader och potentialen för en fortsatt effektivisering samt branschens konsolidering skapar förutsättningar för fortsatt god tillväxt och vinstutveckling.
 
Stockholm den 3 maj 2000
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
 
Ekonomisk information
Delårsrapport (1 januari-30 juni): den 10 augusti 2000
Delårsrapport (1 januari-30 september): den 13 november 2000
Bokslutskommuniké 2000: den 7 februari 2001
Årsredovisning 2000: mars 2001
 
Delårsrapporten har ej översiktligt granskats av bolagets revisorer.
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera