ASSA ABLOY har slutfört förvärvet av HID

 
HID är kända för sin starka innovativa förmåga och för sin utveckling av spetsteknologi. Företaget har gjort omfattande investeringar i forskning och utveckling, framför allt inom radiofrekvensiell identifieringsteknologi, RFID, som till stor del är skyddad av patent. Av alla passersystem som säljs i världen idag är 70% baserade på beröringsfri läsning av vilken  HIDs marknadsandel uppgår till 40%.
 
HIDs omsättning uppgick 2000 till cirka MUSD 100. Den genomsnittliga tillväxten under de senaste sex åren har varit 50%. Marknaden för elektroniska passersystem växer med 10-15% årligen och HID har samtidigt stadigt vunnit marknadsandelar med sin egen teknologi. Under perioden har företaget visat hög vinst och starkt kassaflöde med en vinstmarginal väl i nivå med de företag ASSA ABLOY förvärvat inom det elektromekaniska området de senaste åren. HID förväntas fortsätta visa god vinst tack vare tillväxten inom marknaden för passersystem och lanseringen av nya produkter baserade på deras RFID teknologi.
 
Företagets huvudkontor ligger i Irvine, California och Forsknings- och utvecklingscentret i Denver, Colorado. Det finns även en tillverkningsenhet i North Haven, Connecticut och ett antal försäljningskontor utomlands. Antalet anställda uppgår till 350.
 
 
Pro forma effekter
Köpeskillingen uppgår till MUSD 250 med en tilläggsköpeskilling om MUSD 30, beroende på vinstförbättringen under 2001. Genom förvärvet uppstår en goodwill på MUSD 215. Förvärvet är kassaflödespositivt från start. Effekten på vinsten per aktie förväntas vara neutral eller svagt negativ under 2001 för att sedan bidra positivt från och med 2002.
 
Förvärvet av HID kommer att finansieras genom den befintliga syndikerade lånefaciliteten.
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  eller 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 20 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 18 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar