ASSA ABLOY's delårsrapport för tredje kvartalet 2002

Report this content

 


SEK Tredje kvartalet   Nio månader  
  2002 2001 Förändring 2002 2001 Förändring
Omsättning, MSEK 6 459 5 717 13% 19 008 16 304 17%
Organisk tillväxt, % - - 3% - - 2%
Rörelsemarginal, EBITA, % 14,5 13,9 - 14,0 14,2 -
Resultat före skatt, MSEK 523 408 28% 1 468 1 173 25%
Vinst per aktie (EPS) 0,88 0,71 24% 2,53 2,12 19%
EPS exkl. goodwill 1,55 1,32 17% 4,48 3,88 15%
Operativt kassaflöde, MSEK 1 002 658 52% 2 530 1 483 71%
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 13% till 6 459 MSEK. I lokal valuta uppgick ökningen till 20%. Förvärvade enheter bidrar med 17% till volymökningen. Den organiska tillväxten uppgick till 3%. Valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 388 MSEK i jämförelse med tredje kvartalet förra året.

Omsättningen för perioden januari till och med september 2002 uppgick till 19 008 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 17%. Den organiska tillväxten uppgick till 2%. Förvärvade enheter bidrar med 17% till volymökningen. Valutakurser har påverkat omsättningen i jämförelse med motsvarande period förra året negativt med 333 MSEK.

Koncernens resultat före skatt för tredje kvartalet ökade med 28% till 523 MSEK (408). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 35 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgår till 14,5%. Ett stort antal integrations- och effektiviseringsprojekt fortlöper framgångsrikt. I koncernen ökar dessutom produktionssamarbetet, vilket inkluderar överflyttning av vissa komponenter till lågkostnadsländer.
Koncernens resultat före skatt för nio månader ökade med 25% till 1 468 MSEK (1 173). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 36 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser.

För kvartalet uppgick vinst per aktie efter skatt och full konvertering till 0,88 SEK (0,71), en ökning med 24%. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,55 SEK. För nio månader ökade vinst per aktie efter skatt och full konvertering med 19% till 2,53 SEK (2,12). Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 4,48 SEK.

Det operativa kassaflödet före skatt och företagsförvärv för tredje kvartalet uppgick till 1 002 MSEK (658) vilket motsvarar 191% av resultatet. För nio månader uppgick kassaflödet till 2 530 MSEK (1 483). Arbetet med att förenkla flöden och minska kapitalbindning bidrar till det starka kassaflödet och potentialen till fortsatta förbättringar är betydande.

DOTTERBOLAGENS UTVECKLING
De Skandinaviska enheterna ökade försäljningen under kvartalet med 6% och ökningen för nio månader uppgick till 4%. Marginalerna fortsätter att förbättras. Norge noterar den starkaste tillväxten, framförallt genom marknadsföring av produkter för högre säkerhet. I Sverige ökar tillväxten genom framgångsrika produktlanseringar, däribland CLIQ-cylindern. Försäljningen i Danmark utvecklas svagare med något minskad försäljning av tilläggsprodukter med lägre marginaler från förvärvet av Sloth &Co. Lås och låscylindrar visar däremot en stabil ökningstakt.

Försäljningen i Finland ligger för kvartalet i nivå med motsvarande period föregående år. Tillväxten för nio månader uppgick till 1%. Den finska marknaden är alltjämt svag med överskott av nyproducerade kontorsytor från den starka telekomexpansionen. Exporten noterar fortsatt tillväxt och ett nytt cylinderprogram för högsäkerhet har nyligen lanserats.

De centraleuropeiska enheterna noterade en ökning om 1% för kvartalet och en sammantagen tillväxt för nio månader om -1%. Marknaden är fortsatt svag utan tydliga tecken på uppgång. Omstrukturerings- och kostnadsreduktionsprogrammet löper väl och kommer att belasta resultatet med cirka 7 MEUR över perioden fram till andra kvartalet 2003. Kostnaderna tas fortlöpande med merparten under innevarande år. Den årliga besparingen beräknas uppgå till 10 MEUR. Tillgångarna i den tyska tillverkaren av låssäkerhetsbeslag, Melchert, har förvärvats till bokfört värde. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och samarbetar sedan 10 år med Assa Ruko GmbH i marknadsföringen av säkerhetspaket för låssmeder.

Sydeuropa ökade försäljningen under tredje kvartalet med 2%. Ökningen för nio månader uppgick till 2%. Frankrike utvecklas fortsatt väl även om kvartalets försäljning var något svagare. Effektiviteten ökar i de olika bolagen och Vachette utvecklas särskilt väl. TESA utvecklas positivt med en förhållandevis snabb återhämtning av förlorade marginaler från avskiljandet av hotellåstillverkningen. Italien ökade tillväxten under kvartalet. Den belgiska marknaden är alltjämnt svag. Nybyggnationstakten är lägre sedan ett antal större byggnadsprojekt för EU-kommissionen avslutats, medan eftermarknaden utvecklas väl.

De brittiska enheterna befinner sig i en vändpunkt. Försäljningen ligger knappt över föregående år medan orderläget kontinuerligt förbättras som en följd av lanseringen av ett stort antal nya produkter. Ett omfattande arbete pågår med fokus på produktivitet och arbetsflöden och ger god effekt på både marginaler och arbetande kapital.

Tillväxten för den nordamerikanska verksamheten uppgår under tredje kvartalet till 3%. För nio månader uppgick tillväxten till 2%. Efterfrågan från institutionella kunder som utgör huvuddelen av försäljningen utvecklas stabilt. Utvecklingstakten är hög i hela organisationen med ökande effektivitet och marginaler i samtliga producerande enheter. Kapitalbindning har samtidigt klart förbättrats under kvartalet. Inom dörrgruppen pågår en sammanslagning av produktionen av dörrkarmar och en av produktionsenheterna läggs ner. Totalt avvecklas 100 anställda. Kostnaderna för detta tas löpande och arbetet kommer att vara genomfört före årsskiftet. Emteks framgångar inom privatmarknaden fortsätter med mycket tillfredsställande volym- och marginaltillväxt. Verksamheterna i Mexiko och Kanada utvecklas väl med betydande resultatförbättringar.

Australien och Nya Zeeland ökade tillväxttakten under tredje kvartalet med 13%. För nio månader ökade försäljningen med 9%. Den starka tillväxten kan till stor del förklaras av en framgångsrik affärsutveckling baserad på korslärande, korsförsäljning och fokus på nya produkter. Rationaliseringar av produktion och distribution fortsätter med minskande kapitalbindning och ökande marginaler.

Nya Marknader visade överraskande god tillväxt i kvartalet och uppgick till 12%. För nio månader ökade försäljningen 2%. Sydafrika, Brasilien och Östeuropa fortsätter att visa stark tillväxt samtidigt som Mul-T-Lock och Asien nu vänt sin negativa trend och åter börjat visa ökade försäljning. Samtliga enheter visade klart förbättrade resultat.

Hotellsegmentet har stabiliserats och gapet mot föregående år minskar. För kvartalet ligger försäljningen 6% under fjolåret jämfört med -10% för nio månader. Det genomförda omstruktureringsprogrammet har lett till en betydande resultatförbättring. Gruppens aktiviteter inom hotellområdet, VingCard, Timelox, Elsafe och Inhova samordnas under ASSA ABLOY Hospitality vilket förväntas öka slagkraften i marknadsföringen mot de internationella hotellkedjorna.

Tillväxten inom området Identifiering ökade under kvartalet till 9% och uppgår för nio månader till 7%. Under kvartalet har en ny produktgeneration- iCLASS lanserats. Produkterna bedöms ha betydande potential och bygger på egen smartcardteknologi i kombination med biometrisk identifiering.

Integrationen av Besam löper framgångsrikt. Bolaget visar ökande marginaler i en förhållandevis svag marknad. Samarbetet med andra koncernbolag har startat och identifierade synergier är större än förväntat.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Förvärv av Poli
ASSA ABLOY har förvärvat Poli Cerraduras, marknadsledare i Chile. Bolaget omsätter 75 MSEK och har 300 anställda. Förvärvet av Poli stärker ASSA ABLOYs position i Sydamerika och kommer att bidra till vinsten per aktie från start.

Förvärv av distributörer i Östeuropa
ASSA ABLOY har förvärvat UAB Almadis i Litauen, Assas distributör sedan många år. Bolaget omsätter cirka 7 MSEK.

ASSA ABLOY har förvärvat Radikovic i Slovenien med en omsättning på cirka 7 MSEK.
Bolaget är i första hand fokuserat på högsäkerhetslösningar och är återförsäljare för effeff.

I båda fallen kommer bolagen att utgöra en plattform för expansion i sina respektive områden.

Förlikning i tvisten avseende Mul-T-Lock
I årsredovisningen för 2001 redogjorde ASSA ABLOY för en tvist avseende Mul-T-Lock där tidigare ägaren framfört krav i storleksordningen 45 MUSD. Sedan ASSA ABLOY vunnit ett viktigt delavgörande i domstol i Tel Aviv har parterna nu förlikats utan nämnvärd nettokostnad för ASSA ABLOY.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsrådets nya rekommendationer från 1 januari 2002 tillämpas i denna rapport. Tillämpningen har ej föranlett justering av tidigare rapporterade perioder.

ÖVRIGT
ASSA ABLOYs styrelse har beslutat att inom styrelsen utse en revisionskommitté bestående av Melker Schörling ordförande, Gustaf Douglas och Per-Olof Eriksson, och en ersättningskommitté bestående av Georg Ehrnrooth ordförande, Melker Schörling och Sven-Christer Nilsson, i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dessa frågor. Huvudägarna kommer vidare från och med nästa års ordinarie bolagsstämma att föreslå val av en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Intill 2003 års ordinarie bolagsstämma fullgöres dessa uppgifter av Georg Ehrnrooth, Gustaf Douglas och Melker Schörling.

UTSIKTER INFÖR 2002
Utvecklingsmöjligheterna för ASSA ABLOY är betydande. Den starka positionen, säkerhetsdrivna tillväxten, ökade behovet av användarvänliga låslösningar, potentialen för en fortsatt effektivisering och branschens konsolidering skapar förutsättningar för en fortsatt god volym och vinstutveckling.

Stockholm den 7 november 2002

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké 2002: den 6 februari 2003
Årsredovisning 2002: mars 2003


Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 eller 070-510 05 51
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com.

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Prenumerera