Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

 
Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 31 mars 2003 och utbetalningen beräknas utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB med början torsdagen den 3 april 2003.
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade ändra bolagsordningen så att styrelsen skall, utöver de ledamöter som kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.
 
Övrigt
Stämman beslutade att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förebereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth och Melker Schörling valdes till ledamöter av nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004.
 
Stockholm den 26 mars 2003
ASSA ABLOY AB (publ)
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42 eller 070-394 85 42
Göran Jansson, Vice verkställande direktör samt Ekonomi- och finansdirektör,
tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
        och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar