Bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

 
 
Vidare omvaldes auktoriserade revisorn Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om fyra år.
 
 
Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 0:75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 8 maj 2000 och utbetalningen beräknas utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB med början torsdagen den 11 maj 2000.
 
 
Nyemission 1:25
Stämman godkände styrelsens beslut av den 3 april 2000  att öka bolagets aktiekapital med högst 12.799.925 kronor, genom nyemission av högst 737.512 aktier av serie A och högst 12.062.413 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 1 krona. Bolagets aktieägare skall med företrädesrätt äga rätt att teckna de nyemitterade aktierna, varvid tjugofem gamla aktier av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och tjugofem gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 8 maj 2000. Teckningstiden löper fr.o.m. den 15 maj 2000 t.o.m. den 5 juni 2000. De nya aktierna  emitteras till en teckningskurs om 120 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen tillför ASSA ABLOY högst cirka 1,5 miljarder kronor.
 
Bemyndigande till nyemission
Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa ordinarie bolags­stämma kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller betalning genom apport. Bemyndigandet omfattar en rätt att öka bolagets aktiekapital med högst 19.765.032 kronor genom utgivande av högst 19.765.032 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona. Anledningen till bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att köpeskillingen för ASSA ABLOY ABs förvärv av Williams låsdivision, Yale Intruder Security, delvis skall erläggas genom nyemitterade B-aktier i ASSA ABLOY AB. Då tidpunkten för förvärvets fullbordan, och således köpeskillingens erläggande, är beroende av myndighetsbeslut är det nödvändigt för styrelsen att ha en flexibilitet avseende bl.a. tidpunkten för fullgörandet av emissionen.
 
 
Stockholm den 3 maj 2000
 
ASSA ABLOY AB (publ)
 
  
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 13 000 anställda och
omsatte 1999 10 277 miljoner kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar