DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2003

 


 
Första kvartalet
 
 
  2003
  2002
Förändring
Omsättning, MSEK
6 124
6 303
-3%
Organisk tillväxt; %
  0
0
-
Rörelsemarginal, EBITA, %
13,8
13,7
-
Resultat före skatt, MSEK
   468
461
2%
Valutakurseffekter, MSEK
-53
 
-11%
Operativt kassaflöde, MSEK
564
643
-12%
Vinst per aktie (EPS), SEK
0,82
0,81
1%
EPS exkl. goodwill, SEK
1,48
1,45
2%
 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 6 124 MSEK (6 303) vilket motsvarar en minskning med 3%. I lokal valuta uppgick ökningen till 9% där organisk tillväxt för jämförbara enheter uppgick till 0% medan förvärvade enheter uppgick till 9%. Valutakurser har påverkat omsättningen negativt med 729 MSEK i jämförelse med första kvartalet föregående år.

Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 078 MSEK (1 104). Bruttomarginalen (EBITDA) var 17,6% (17,5). Koncernens röreselresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 846 MSEK (863) efter negativ valutapåverkan om 98 MSEK. Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 13,8% (13,7). Utspädningen från förvärvet av Besam påverkde marginalen negativt med 0,3%-enheter. Kvartalet belastas av struktur- och integrationskostnader på cirka 30 MSEK. Goodwillavskrivningar uppgick till 244 MSEK (232).

Koncernens resultat före skatt uppgick till 468 MSEK (461). Vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat har en negativ resultatpåverkan om 53 MSEK uppstått på grund av ändrade valutakurser. I lokal valuta uppgick ökningen till 13%. Vinstmarginalen uppgick till 7,6% (7,3).

Koncernens skattekostnad uppgick till 165 MSEK (162), motsvarande en skattesats på 35% (35).
För kvartalet uppgick vinst per aktie efter skatt och full konvertering till 0,82 SEK (0,81), en ökning med 1%. Ökningen uppgick till 12% exklusive valutakurseffekter. Vinst per aktie efter skatt och full konvertering exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 1,48 SEK. Ökningen uppgick till 13% exklusive valutakurseffekter.

Det operativa kassaflödet före skatt och företagsförvärv för det första kvartalet uppgick 564 MSEK (643), vilket motsvarar 121% av resultatet.

KOMMENTARER PER AFFÄRSOMRÅDE (nytt rapporteringsformat)
Affärsområdena motsvarar ASSA ABLOYs nya organisationsstruktur med tre geografiska affärsområden och ett globalt affärssegment som innefattar Dörrautomatik, Identifiering och koncernens hotellåsverksamhet (ASSA ABLOY Hospitality). Syftet med den nya organisationen är att öka flexibiliteten och att snabbare ta tillvara synergier och marknadsmöjligheter. Den nya strukturen kommer att införas omedelbart.

EMEA

Första kvartalets omsättning i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 288 MEUR (291) med en obetydlig organisk tillväxt jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 40 MEUR (40) medan rörelsemarginalen (EBITA) förbättrades till 14,0% (13,7%). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 29,4% (26,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta ökade till 26 MEUR (22).

De nordiska enheterna visade god organisk tillväxt på en svag marknad. Sverige visade framförallt god utveckling som resultat av framgångsrika produktlanseringar och expansion av nya försäljningskanaler. CLIQ-teknologin har utvecklats väl i Europa and bidragit till en ökad marknadsandel i Tyskland. Omstruktureringen av de centraleuropeiska enheterna börjar nu ge resultat och marginalerna ökar. Ett antal projekt har inletts i syfte att flytta viss produktion till Östeuropa vilket kommer att reducera kostnadsnivån.

Frankrike har utvecklats framgångsrikt genom ökad satsning på försäljning via Gör-Det-Själv-butiker och det har kompenserat lagerneddragningar i den traditionella distributionen. I Storbritannien har ett antal nya produkter lanserats, många från andra koncernbolag. Försäljningen har påverkats negativt av pågående förändringar i distributionen och förändrad export.

AMERICAS

Försäljningen för det första kvartalet i Nord- och Sydamerika uppgick till 263 MUSD (269) och den organiska tillväxten var -1%. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 42 MUSD (39). Rörelsemarginalen (EBITA) förbättrades till en imponerande nivå på 15,8 % (14,3). Avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 38,1% (33,9). Operativt kassaflöde före betald ränta uppgick till 36 MUSD (41).

Rörelsemarginalerna fortsätter att öka, trots obetydlig ökning av försäljningen, genom större nyttjande av synergier. Marknadsutvecklingen är fortfarande osäker i Nordamerika. Nyligen publicerade rapporter från byggnadsindustrin indikerar att byggnadstakten inom den institutionella sektorn nu har stabiliserats, ökande budgetunderskott kan dock ha en negativ effekt. Bostadsmarknaden är fortsatt stabil.

Dörrgruppen inom den Nordamerikanska organisationen har påverkats kraftigast av den svaga marknaden. Ökat samarbetet mellan de huvudsakliga försäljningsorganisationerna utgör en bra förutsättning för framtida tillväxt. De mexikanska enheterna fortsätter att växa framgångsrikt och integrationen av Poli i Chile löper väl.

ASIA PACIFIC

Första kvartalets omsättning i Asia Pacific uppgick till 72 MAUD (66) och den organiska tillväxten till 9% i jämförelse med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 9 MAUD (6). Rörelsemarginalen ökade till 12,2% (9,0) och avkastningen på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar till 24,1% (15,7). Operativt kassaflöde före betald ränta uppgick till 7 MAUD (12).

Australien och Nya Zeeland visar fortsatt god organisk tillväxt. Många av de framgångsrika marknadsaktiviteter som har genomförts i Australien kommer att bli förebild för andra koncernbolag. Hela regionen har genererat imponerande marginalförbättringar genom ökad satsning på värdehöjande säkerhetserbjudanden.

GLOBAL TECHNOLOGIES
Första kvartalets omsättning för Global Technologies uppgick till 1,005 MSEK (603) och den organiska tillväxten uppgick till 1% i jämförelse med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 110 MSEK (102). Rörelsemarginalen sjönk till 10,9% (16,9) och avkastning på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar till 39,7% (56,1). Den försämrade marginalen och avkastningen är en följd av den utspädning som förvärvet av Besam medfört samt uppstartskostnaden för ASSA ABLOY Hospitality. Operativt kassaflöde före betald ränta uppgick till 93 MSEK (124).

Inom Dörrautomatik visar eftermarknadsförsäljningen stark tillväxt och kompenserar för den svaga projektförsäljningen. Samarbetet med andra koncernbolag fungerar väl och introduktionen av ett nytt distributionskoncept under varumärket EntreMatic pågår. Marginalutvecklingen är fortsatt god.

Identifiering fortsätter att visa lönsam tillväxt. Integrationen av Interlock i Schweiz löper väl, men har sänkt marginalerna då kostnaderna har belastat perioden. ASSA ABLOY Hospitality visar fortsatt positiv marginal trots den mycket svaga marknaden.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Förvärv av Black & Deckers European Security Hardware Division
ASSA ABLOY har tecknat ett avtal med Black & Decker om att förvärva bolagets europeiska låsverksamhet (European Security Hardware Business). Det inkluderar de kända varumärkena DOM, Nemef and Corbin. Förvärvet kommer att stärka ASSA ABLOYs position i Tyskland, Holland och Italien. År 2002 uppgick den förvärvade verksamhetens omsättning till 108 MEUR. Förvärvspriset uppgår på skuldfri basis till 108 MUSD. Efter den pågående rekonstruktion av företaget kommer den förvärvade verksamheten att ha en EBIT marginal på 10%. Genom förvärvet uppstår en goodwill på cirka 60 MEUR vilken till större delen är skattemässigt avdragsgill och förväntas vara EPS-neutral 2003 samt bidra positivt till vinsten per aktie från 2004.

Förvärvet förutsätter nödvändiga myndighetstillstånd.

Förvärv av Interlock i Schweiz
ASSA ABLOY har förvärvat den schweiziska korttillverkaren Interlock Holding. Företaget omsätter 12,6 MCHF.

Tvister
I årsredovisningen 2002 angavs att VingCard hade stämts av Ibertech, i Texas. Parterna har nu förlikats och målet lagts ner. Kostnaden har försumbar effekt på resultaträkningen.

UTSIKTER FÖR 2003
ASSA ABLOY förutser en fortsatt stabil volymutveckling, med förbättrad marginalutveckling och starkt kassaflöde, på en svag marknad. Det finns en stark tilltro till att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Koncernen avser att skapa tillväxt och förbättra lönsamheten genom att utnyttja sin starka position samt att öka fokus på kundnytta.


Stockholm, 29 april 2003

Bo Dankis
VD och koncernchef

Delårsrapporten har ej översiktigt granskats av bolagets revisor.

Ekonomisk information

Kvartalsrapporter från ASSA ABLOY AB under 2003 publiceras den 7 augusti och den 7 november.
____________

Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90


Information om analytikerträff, webb- och telefonkonferens senare idag finns på ASSA ABLOYs webbplats: www.assaabloy.com


ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.
 

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera