Ordinarie bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

A.        RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN
 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per söndagen den 16 mars 2003. Införandet måste, på grund av mellankommande veckoslut, ske senast fredagen den 14 mars 2003;
 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, "Bolagsstämma",
Box 70340, 107 23 Stockholm, per telefon 08-506 485 00, per fax 08-506 485 85 eller på www.assaabloy.com, senast kl.16.00 torsdagen den 20 mars 2003.
 
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörig­hetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregist­rering måste, på grund av mellankommande veckoslut, vara genomförd senast fredagen den 14 mars 2003 och förvaltaren bör således under­rättas härom i god tid före nämnda datum.
 
B.             ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
 
Förslag till dagordning
 
1.          Stämmans öppnande.
2.          Val av ordförande vid stämman.
3           Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.          Godkännande av dagordning.
5.          Val av en eller två justeringsmän.
6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.          Verkställande direktörens redogörelse.
8.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 
9.           Beslut om
              a)          fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2002;
              b)          dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
              c)          avstämningsdag för vinstutdelning;
              d)          ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.          Beslut om ändring av bolagsordningen.
11.          Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12.         Beslut om arvode till styrelsen.
13.         Val av styrelse.
14.         Frågor om
a)      utseende av en nomineringskommitté;
b)      styrelsens utseende av ersättningskommitté; och
c)      styrelsens utseende av revisionskommitté.
15.              Stämmans avslutande.
 
Utdelning (punkt 9 (b) och (c) på dagordningen)
 
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 1 krona och 25 öre per aktie.
 
Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 31 mars 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlig­het med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC ABs försorg torsdagen den 3 april 2003.
 
Ändring av bolagsordningen (punkt 10 på dagord­ningen)
 
Bolagsordningens § 6 lyder: "Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. Ledamöter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits." Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens § 6. Den föreslagna lydelsen är följande: "Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ordinarie ledamöter. Ledamöter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits ."
 
Styrelse samt arvoden (punkt 11-13 på dagord­ningen)
 
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av samtliga röster i bolaget har före­slagit följande:
 
Antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken. Inga suppleanter skall utses.
 
Omval av styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Nyval av styrelseledamöterna Bo Dankis och Lotta Lundén.
 
Arvode till styrelsen skall utgå med 3.250.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.
 
Ovanstående ägare kan komma att föreslå nyval av ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen, varvid förslagen avseende antal styrelseledamöter och arvode skall justeras på motsvarande sätt. Besked i denna del kommer att lämnas i god tid före bolagsstämman.
 
Nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté (punkt 14 a - c på dagordningen)
 
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av samtliga röster i bolaget har före­slagit följande.
 
En nomineringskommitté skall inrättas med uppgift att inför kommande bolagsstämmor förbereda val av styrelse, bestämmande av styrelsearvode och därtill hörande frågor. Nomineringskommittén föreslås bestå av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande, som skall utses av bolagsstämman. Inför bolagsstämman 2004 föreslås att Georg Ehrnrooth, Melker Schörling och Gustaf Douglas väljs som ledamöter av nomineringskommittén.
 
Styrelsen beslutade i november 2002 att inom styrelsen utse en revisionskommitté bestående av Melker Schörling (ordförande), Gustaf Douglas och Per-Olof Eriksson, och en ersättningskommitté bestående av Georg Ehrnrooth (ordförande), Melker Schörling och Sven-Christer Nilsson, i syfte att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete i dessa frågor.
 
C.             HANDLINGAR
 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen, finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 12 mars 2003.
 
Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
 
 
Välkomna!
Stockholm i februari 2003
Styrelsen
ASSA ABLOY AB (publ)
 
                       
Ytterligare information lämnas av
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda
och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar