Stark avslutning på 2006 för ASSA ABLOY

 
 • Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 7% till 8 059 MSEK (7 530) varav 9% organisk tillväxt, 5% förvärvad tillväxt och -7% valutaeffekt. Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader ökade med 20% till 1 274 MSEK (1 063). Vinst per aktie, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 16% till 2,14 SEK (1,84)
 • Omsättningen för 2006 ökade med 12% till 31 137 MSEK (27 802) varav 9% organisk tillväxt, 3% förvärvad tillväxt och ingen valutaeffekt. Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 17% till 4 771 MSEK (4 078). Vinst per aktie, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 15% till 7,99 SEK (6,97).
 • Omstruktureringskostnader uppgick i kvartalet till 517 MSEK, 1 474 MSEK för helåret.
 • Förvärv av Pyropanel och Pemko under januari 2007.
 • Föreslagen utdelning 3,25 SEK per aktie (3,25)
 •  


   
  Fjärde kvartalet
  Helår
   
   
   
   
   
   
   
   
  2006
  2005
  Förändring
  2006
  2005
  Förändring
  Omsättning, MSEK
  8 059
  7 530
  +7%
  31 137
  27 802
  +12%
  Varav:
   
   
   
   
   
   
  Organisk tillväxt
   
   
  +9%
   
   
  +9%
  Förvärv
   
   
  +5%
   
   
  +3%
  Valutaeffekt
  -493
   
  -7%
  -109
   
  0%
  Rörelseresultat (EBIT), MSEK
  1 274*
  1 063
  +20%
  4 771*
  4 078
  +17%
  Rörelsemarginal (EBIT), %
  15,8*
  14,1
   
  15,3*
  14,7
   
  Resultat före skatt, MSEK
  1 086*
  923
  +18%
  4 100*
  3 556
  +15%
  Nettoresultat, MSEK
  388
  691
  -44%
  1 756
  2 613
  -33%
  Operativt kassaflöde, MSEK
  1 189
  1 150
  +3%
  3 528
  3 702
  -5%
  Vinst per aktie (EPS), SEK
  2,14*
  1,84
  +16%
  7,99*
  6,97
  +15%
  Vinst per aktie (EPS), SEK
  1,05
   
   
  4,72
   
   
  *
  Exklusive omstruktureringskostnader uppgående till 517 (fjärde kvartalet) respektive 1 474 MSEK (helår)
   
  KOMMENTAR FRÅN VD OCH KONCERNCHEF, JOHAN MOLIN
  - 2006 blev det hittills bästa året för ASSA ABLOY med rekordhög organisk tillväxt kombinerat med en ökad förvärvsaktivitet. Lönsamheten förbättrades successivt under året drivet av den goda volymtillväxten och genomförda effektivitetshöjande åtgärder. Utsikterna för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet är mycket goda tack vare koncernens ledande marknadsposition, fortsatta förvärv och det pågående strukturprogrammet.
   
  FJÄRDE KVARTALET
  Koncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 8 059 MSEK (7 530), en ökning med 7% jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 9% (7). Förvärvade enheter, huvudsakligen Fargo och Adams Rite, bidrog till omsättningen med 5% (3). Omräkning av de utländska dotterbolagens omsättning till svenska kronor hade en negativ påverkan om 493 MSEK på grund av ändrade valutakurser.
   
  Kvartalets resultat har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 517 MSEK . Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 494 MSEK (1 298). Motsvarande marginal var 18,5% (17,2). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1 274 MSEK (1 063) efter negativa valutaeffekter om 85 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,8% (14,1). Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, för kvartalet uppgick till 1 086 MSEK (923) där de negativa valutaeffekterna vid omräkning av utländska dotterbolag uppgick till 76 MSEK. Koncernens skattekostnad uppgick till 181 MSEK (232), motsvarande en effektiv skattesats på 32% i förhållande till rapporterat resultat före skatt. Ökningen av den effektiva skattesatsen är hänförlig till att uppskjuten skatt inte beaktats på vissa omstruktureringsposter. Vinst per aktie, exklusive omstruktureringsposter, för det fjärde kvartalet uppgick till 2,14 SEK (1,84) vilket motsvarar en ökning med 16%.
   
  Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 1 189 MSEK - vilket motsvarar 109% av resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader - jämfört med 1 150 MSEK föregående år. Rörelsekapitalet minskade med 192 MSEK i kvartalet.
   
  HELÅR
  Omsättningen för 2006 uppgick till 31 137 MSEK (27 802), vilket motsvarar en ökning med 12%. Den organiska tillväxten var 9% (5). Förvärvade enheter bidrog med 3% (1). Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 109 MSEK jämfört med 2005. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 5 669 MSEK (4 960). Motsvarande marginal var 18,2% (17,8). Koncernens rörelseresultat, EBIT, exklusive omstruktureringskostnader ökade med 17% till 4 771 MSEK (4 078) efter negativa valutaeffekter på 27 MSEK. Motsvarande rörelsemarginal (EBIT) uppgick till 15,3% (14,7). Vinst per aktie, exklusive omstruktureringsposter, ökade med 15% till 7,99 SEK (6,97). Det operativa kassaflöde uppgick till 3 528 MSEK (3 702). Rörelsekapitalet påverkades negativt av den starka tillväxten kombinerat med betydande materialprisökningar i varulager.
   
  Det omfattande strukturprogram som initierades i april 2006 löper enligt plan. Programmet omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Ett stort antal producerande enheter kommer att ändra inriktning till huvudsakligen montering och vissa kommer att läggas ned. Kostnaden för programmet uppgår till 1 274 MSEK och förväntas leda till cirka 600 MSEK i reducerade kostnader när hela programmet är genomfört under 2009. Programmet har i sin helhet kostnadsförts under 2006.
  Utöver ovan nämnda strukturåtgärder pågår nedläggning av kvarvarande billåstillverkning i England. Nedläggningskostnaderna uppgår till 200 MSEK Av totala strukturkostnader 1 474 MSEK beräknas 1 275 MSEK leda till utbetalningar huvudsakligen i samband med personalneddragningar. Genomförda nedskrivningar i huvudsak avseende maskiner och inventarier uppgår till 199 MSEK.
  Rörelseresultatet har i kvartalet belastats av strukturkostnader uppgående till 517 MSEK. 63 MSEK avser nedskrivningar av i huvudsak maskiner och inventarier. Utbetalningar relaterade till handlingssprogrammet uppgick till 78 MSEK. Besparingar från genomförda åtgärder beräknas uppgå till 35 MSEK för kvartalet.
   
  Under 2006 har cirka 500 av totalt 2 000 anställda som omfattas av strukturprogrammet lämnat koncernen. Utbetalningar relaterade till omstrukturering uppgår för helåret till 342 MSEK.
   
  KOMMENTAR PER DIVISION
   
  EMEA
  Fjärde kvartalets omsättning i divisionen EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) uppgick till 359 MEUR (330) med 10% organisk tillväxt. Rörelseresultat exklusive strukturkostnader uppgick till 58 MEUR (48) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 16,2% (14,5). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 20,7% (16,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 71 MEUR (86).
  Försäljningstillväxten var stark under fjärde kvartalet där Frankrike och Storbritannien bidrog till förbättringen. Nordeuropa samt nya marknader i Östeuropa och Afrika genererar fortsatt stark organisk tillväxt. Strukturkostnader uppgick i kvartalet till 35 MEUR. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader utvecklades fortsatt mycket väl i kvartalet vilket ledde till en kraftig förbättring i avkastning på sysselsatt kapital. Kassaflödet var sedvanligt starkt i kvartalet .
   
  AMERICAS
  Divisionen Americas omsättning uppgick i fjärde kvartalet till 339 MUSD (293) med 9% organisk tillväxt. Förvärvad tillväxt uppgick till 7%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 65 MUSD (54) vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på 19,1% (18,3). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 20,9% (19,9). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 69 MUSD (71).
  Americas starka försäljningstrend fortsatte under fjärde kvartalet med genomgående god efterfrågan i Nordamerika. Den amerikanska verksamheten i det kommersiella segmentet med främst Architectural Hardware Group och Electromechanical Group rapporterar fortsatt stark tillväxt i kvartalet. Residential Group rapporterar klart lägre tillväxttakt. Förvärvade enheter utvecklas fortsatt enligt plan. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader utvecklades på grund av volymtillväxten mycket väl i kvartalet. Kassaflödet var sedvanligt starkt i kvartalet.
   
  ASIA PACIFIC
  Fjärde kvartalets omsättning i divisionen Asia Pacific uppgick till 107 MAUD (105) med 2% organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 13 MAUD (8) motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 12,0% (8,2). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 13,7% (9,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 9 MAUD (6).
   
  Försäljningen utvecklas väl i Asien vilket främst drivs av en god utveckling på den kinesiska marknaden. Efterfrågan på den kommersiella marknaden i Australien respektive Nya Zeeland var fortsatt god men utvecklingen var negativ på bostadsmarknaden. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader förbättrades jämfört med tidigare kvartal tack vare genomförda prishöjningar. Kassaflödet förbättrades i kvartalet.
   
  GLOBAL TECHNOLOGIES
  Divisionen Global Technologies redovisade en försäljning på 1 227 MSEK (938) i fjärde kvartalet, med en organisk tillväxt på 16%. Förvärvad tillväxt uppgick till 24%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 194 MSEK (129) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,8% (13,8). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 15,2% (15,7). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 195 MSEK (95).
   
  Global Technologies rapporterar fortsatt stark organisk tillväxt inom samtliga tre verksamheter. Efterfrågan på divisionens produkter är god på samtliga stora marknader. Förvärvet av Fargo utvecklas enligt plan både avseende omsättningstillväxt och lönsamhet. Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader utvecklades mycket väl tack vare den starka tillväxten. Kassaflödet förbättrades i kvartalet.
   
  ENTRANCE SYSTEMS
  Divisionen Entrance Systems redovisade en försäljning på 765 MSEK (701) i fjärde kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt på 11%. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader uppgick till 120 MSEK (105) med en rörelsemarginal (EBIT) på 15,7% (15,0). Avkastning på sysselsatt kapital exklusive omstruktureringsposter uppgick till 15,3% (15,0). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 108 MSEK (32).
   
  Efterfrågan fortsätter att vara god på samtliga stora marknader vilket generar särskilt stark tillväxt i USA och i Asien. Tillväxten i Europa ligger stabilt på en hög nivå. Lönsamheten utvecklades mycket väl i kvartalet tack vare den starka volymtillväxten och genomförda prishöjningar. Kassaflödet förbättrades i kvartalet.
   
  FÖRVÄRV
  Förvärvet av Pyropanel, ett ledande företag inom brandsäkra dörrar i Australien, genomfördes i slutet av januari. Omsättningen uppgick till 19 MAUD för 2006 med en god EBIT-marginal. Bolaget har cirka 75 anställda. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från förvärvstillfället. Bolaget konsolideras från 1 februari i Division Asia Pacific.
  Förvärvet av Pemko, en ledande tillverkare av dörrkomponenter i USA, genomfördes i slutet av januari. Omsättningen uppgick till 55 MUSD för 2006 med en god EBIT-marginal. Bolaget har cirka 330 anställda. Förvärvet förväntas bidra till vinst per aktie från förvärvstillfället. Bolaget konsolideras från 1 februari i Division Americas.
   
  Förvärvspris justerat för förvärvade räntebärande skulder inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar för dessa förvärv uppgår till cirka 400 MSEK. Preliminära förvärvsanalyser indikerar att goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod uppgår till cirka 250 MSEK.
   
  ÖVRIGA HÄNDELSER
  I kvartalet har en refinansiering genomförts i form av en så kallad private placement i USA som uppgår till 300 MUSD. Lånen består av fem delar med löptid på mellan fem och tolv år med både fast och rörlig ränta och medför en förlängning av koncernens genomsnittliga ränte- och lånebindningstid.
   
  MODERBOLAGET
  Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för helåret till 945 MSEK (749). Resultat före skatt uppgick till 1 047 MSEK (728). Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 402 MSEK (27). Likviditeten är god och soliditeten uppgick till 44,9% (43,5).
   
  UTDELNING OCH BOLAGSSTÄMMA
  Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK (3,25) per aktie för räkenskapsåret 2006. Årsstämman kommer att hållas den 26 april 2007.
   
  REDOVISNINGSPRINCIPER
  ASSA ABLOY tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper återfinns på sidorna 66-70 i årsredovisningen 2005. Nya eller reviderade IFRS som trätt i kraft efter den 31 december 2005 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolaget tillämpar RR 32:05 Redovisning för juridiska personer.
   
  FRAMTIDSUTSIKTER*
  Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl.
  Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxt och förbättra lönsamheten.
   
  Stockholm den 14 februari 2007
   
   
  Johan Molin
  VD och koncernchef
   
  *Framtidsutsikter publicerade i november 2006:
  Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas, exklusive effekter av tillkommande strukturåtgärder, att utvecklas väl.
  Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxt och förbättra lönsamheten.
   
  Bokslutskommuniken har ej översiktligt granskats av bolagets revisor.
   
  Ekonomisk information
  Kvartalsrapport avseende första kvartalet publiceras den 25 april 2007.
  Ordinarie bolagsstämma hålls den 26 april på Moderna Museet i Stockholm.
   
  Mer information lämnas av:
  Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
  Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
  Martin Hamner, Koncerncontroller och Investor Relations-ansvarig, tel: 08-506 485 79
   
   
  ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag 11.00 på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.
  Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com. Det finns möjlighet att ställa frågor per
  telefon: 08-5052 0270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226

  Om oss

  ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

  Prenumerera