20% bättre kontroll av lungcancer med Iressa

20% bättre kontroll av lungcancer med Iressa Idag presenterades resultat från pågående studier kring lungcancermedicinen Iressa. Data visar 20 % bättre sjukdomskontroll (tumörminskning och stabilisering av tumören) vid behandling med Iressa i kombination med cytostatika (cellgift) jämfört med enbart cytostatika1. Färska undersökningar bland lungcancerpatienter2 3 visar också starka önskemål om att få behandlas med nya läkemedel som ger färre biverkningar än traditionell behandling. Studierna presenteras i samband med ESMO:s (European Society for Medical Oncology) 29e kongress som pågår i Wien. Iressa (gefitinib) är en ny typ av medicin mot den vanligaste formen av lungcancer, icke-småcellig lungcancer, i framskridet skede. Behandling med Iressa är enkel, en tablett dagligen som kan tas i hemmet, och tolereras väl i förhållande till annan cancerbehandling. Iressa fungerar genom att söka sig in i cancercellen och blockerar signalsystem som gör att cellen delar sig och bildar nya tumörer. - De nya data som presenterats ökar ytterligare insikten om att Iressa kan vara r en effektiv och säker behandling som ökar patienternas livskvalitet, säger Roger Henriksson professor och överläkare i onkologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och medicinsk rådgivare vid AstraZeneca Sverige. Lungcancer är en av våra vanligaste och allvarligaste cancersjukdomar som orsakar svåra sjukdomssymtom hos patienten. Ökad sjukdomskontroll · Den fas ll studie som jämfört behandling med Iressa + cytostatika (cellgift) Taxotere (docetaxel)1 mot behandling med enbart Taxotere visar bl a följande fördelar med kombinationsbehandlingen:20 % bättre sjukdomskontroll än behandling med enbart cytostatika. · 11,5 % av patienterna uppvisade tumörrespons - tumören krympte mer än 50% - i motsatts till behandling med enbart cytostatika; 8,3% av patienterna. · 46,2 % upplevde sjukdomsstabilisering, i motsats till behandling med enbart cytostatika; 29,2%. · Kombinationsbehandlingen tolererades väl, inga oväntade biverkningar uppstod. Livskvalitet Två nya undersökningar 1) 2) bland lungcancerpatienter visar att: · Majoriteten av patienterna upplever svåra biverkningar av cellgiftsbehandling, vilket leder till sänkt självkänsla och minskade möjligheter till ett självständigt liv. · Cellgiftsbehandlingen bidrar ibland till oförmåga att utföra de mest enkla aktiviteter så som bilkörning och hushållsarbete samt ett ökat beroende av hjälp från anhöriga. · Bara 4 % upplever att Iressa ger biverkningar som leder till nedsatt förmåga2. För ytterligare information vänligen kontakta: Professor Roger Henriksson, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige. Tel 08-553 219 92, mob 070-588 99 33, e-post: roger.henriksson@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige. Tel: 08-553 231 29, mob 0733 -35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com 1. Robinet G, et al. A phase II trial of docetaxel alone and in combination with gefitinib as second-line chemotherapy for patients with non-small-cell lung cancer: interim results from Groupe Français de Pneumo-Cancérologie. Poster session. 12:45 - 13:45; Sunday 31 October 2004. ESMO 2004 Vienna. Abstract 693 2. Non-small cell lung cancer (NSCLC) Patient Insight Research conducted by NOP World Health amongst 43 NSCLC patients in Germany, Italy, Spain and USA in August/September 2004. 3. Onn A et al. Treatment of non-small cell lung cancer: a perspective on the recent advances and the experience with gefitinib. British Journal of Cancer 2004;91:s11-s17. Korta fakta om lungcancer och Iressa Lungcancer är en av de främsta orsakerna till cancerdöd i världen, och skördar fler liv än bröst-, prostata- och tarmcancer tillsammans. År 2000 fick 1,2 miljoner människor i världen diagnosen lungcancer och över 1 miljon dog av sjukdomen. I Sverige insjuknar 3000 patienter varje år i sjukdomen. Icke småcellig lungcancer är den vanligaste formen av lungcancer och står för 80 procent av alla lungcancerfall. För icke småcellig lungcancer som upptäckts tidigt (innan den spritt sig till andra organ, dvs stadie 1) är 5-års överlevnaden 15% . Vad gäller patienter med framskriden (dvs stadium 3 och 4) icke småcellig lungcancer så visar tidigare studier på patienter där Iressa inte använts att endast 5,5% av denna patientgrupp har ett års överlevnad Lungcancer är en av de få cancerformer där huvudorsaken är känd. Man räknar med att 80-90% av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. I Sverige insjuknade 2895 män och kvinnor i lungcancer år 1999. Detta motsvarar en incidens per 100 000 invånare på 34,1 för män respektive 21,7 för kvinnor. Iressa (gefitinib) Iressa ingår i en ny generation målinriktade läkemedel som verkar direkt mot tumören och hämmar tillväxten. Läkemedlet är den första av dessa så kallade selektiva tyrosinkinashämmare som blockerar signalöverföringen inuti cellen. Iressa gör att tumören krymper och ger symtomlindring hos > 40 % av patienterna med framskriden icke småcellig lungcancer. Iressa finns som tabletter à 250 mg som tas en gång om dagen, en enkel medicinering som kan ske i hemmet. Iressa är godkänt för behandling av avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC) i 32 länder bl a USA, Australien och Japan. Läkemedlet är ett nytt och effektivt alternativ vid behandling av dessa svårt sjuka patienter när ingen annan behandling fungerar. Ansökan om godkännande inom EU är inlämnad, vilket förväntas under 2005. Svenska patienter kan dock redan nu få läkemedlet genom så kallad licensförskrivning. Iressa har få och lindriga biverkningar - främst av lindrig hudirritation och diarré. Medicinen kan förbättra patienternas livskvalitet och minska de sjukdomsassocierade symtomen. Detta kan jämföras med den idag enda registrerade behandlingen för andra linjens cytostatikabehandling av icke-småcellig lungcancer med Taxotere- docetaxel där Iressa i en jämförelse mellan studierna har uppenbara positiva effekter för patienten. I somras presenterades överlevnadsdata från över 21 000 patienter med icke småcellig lungcancer som har fått Iressa. Dessa visade en överlevnad på 29,9% efter ett år hos patienter som behandlats med Iressa. Detta att jämföras med effekterna av den idag använda behandlingen som visar en ettårig överlevnadsfrekvens på endast 5.5 procent. Ytterligare pressmaterial och bakgrundsinformation om lungcancer och Iressa finns på www.astrazeneca.se / pressrummet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041029BIT21630/wkr0010.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar