AstraZeneca, Novartis och Syngenta meddelar prisintervall

Report this content

ASTRAZENECA, NOVARTIS OCH SYNGENTA MEDDELAR ETT PRISINTERVALL PÅ 85 TILL 105 CHF FÖR DET GLOBALA SEKUNDÄRA ERBJUDANDET I SYNGENTA AstraZeneca meddelar att AstraZeneca, Novartis och Syngenta har beslutat om ett prisintervall på mellan 85 och 105 CHF per aktie (motsvarande ca 32,50 till 40,10 GBP respektive 475 till 587 SEK per aktie) för det globala sekundära erbjudandet avseende Syngenta-aktier. Syngenta kännetecknas bland annat av följande faktorer; @ en ställning som marknadsledare i alla regioner, med verksamhet inom alla viktiga delmarknader för växtskydd och utsäde; @ en väl balanserad verksamhetsmix samt stark teknologiplattform och forskningsportfölj; @ förväntade synergieffekter från samgåendet mellan Novartis agriverksamhet och Zeneca Agrochemicals för att bilda Syngenta, samt tidigare erfarenheter av att uppnå synergier; och @ det faktum att Syngenta kommer att avskiljas i sin helhet, vilket gör företaget helt oberoende av moderföretagen. Ett syndikat av banker, under ledning av de globala samordnarna Credit Suisse First Boston och UBS Warburg avser att erbjuda upp till 4.500.000 Syngenta-aktier i ett internationellt riktat erbjudande. Syndikatet kommer att förvärva de aktier som erbjuds i det globala sekundära erbjudandet antingen genom att köpa Syngenta-aktier på den öppna marknaden eller genom att utnyttja hela eller en del av den option som kommer att ha tilldelats syndikatbankerna av vissa dotterbolag och närstående institutioner till Novartis. Uppbyggnaden av institutionella böcker för det globala sekundära erbjudandet inleds idag, måndagen den 30 oktober 2000, och förväntas avslutas torsdagen den 9 november 2000. Efter avskiljandet av Novartis agriverksamhet och Zeneca Agrochemicals från de återstående verksamheterna i Novartis och AstraZeneca, samt samgåendet i Syngenta, förväntas Syngentas aktier och American Depositary Shares (ADS) komma att noteras måndagen den 13 november 2000 på fyra fondbörser (SWX i Schweiz, LSE i London, NYSE i USA och OMX i Sverige). Godkännande från den amerikanska konkurrensmyndigheten, US Federal Trade Commission, av de erforderliga avyttringarna och därmed av samgåendet mellan Novartis agriverksamhet och Zeneca Agrochemicals, väntas bli beviljat inom en mycket snar framtid. Om inte US Federal Trade Commission beviljat godkännande senast den 3 november 2000 förväntas nya datum för det globala erbjudandet och börsnoteringen av Syngenta komma att tillkännages den 4 november 2000. Som tidigare meddelats avser Syngenta, efter slutförandet av fördelningen av aktierna i det globala erbjudandet, att under de tio första handelsdagarna till fullo genomföra ett återköp av upp till 10% av det utestående aktiekapitalet, villkorat av marknadsförhållanden och samtliga tillämpliga regler i de berörda jurisdiktionerna. Återköpet av aktier kommer att finansieras av Novartis och AstraZeneca. Det kommer följaktligen inte att påverka Syngentas nettoskuldnivå, vilken beräknas uppgå till ca 3,2 miljarder USD efter hänsyn till, bland annat, intäkter från avyttringarna. Ett antaget maximalt föreslaget återköpsprogram skulle minska Syngentas aktiestock med 10% från 112,6 miljoner aktier till 101,3 miljoner aktier. Syngenta hade under 1999 proforma en försäljning på ca 7,0 miljarder USD och ett resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) på 1.175 miljoner USD efter avyttringar och exklusive jämförelsepåverkande poster. Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick under 1999 proforma till ca 760 miljoner USD. För ytterligare information, kontakta; AstraZeneca: Staffan Ternby, tel: 08-553 261 07 (press och analytiker Sverige) Michael Olsson, tel: +44 207 304 5087 (analytiker) Credit Suisse First Boston: John Owen, tel: +44 207 888 5270 UBS Warburg: Camilla Brooks, tel: +44 207 568 2248 Ovanstående pressmeddelande innehåller framåtriktade kommentarer vilka kan identifieras genom uttryck som "skulle", "kommer att", "möjlig", "planerar", "utsikter", "förväntas", "beräknas", "avser", "räknar med", eller liknande. Sådana framåtriktade kommentarer kan vara förknippade med risker och osäkerheter som kan medföra att de verkliga utfallen och den ekonomiska ställningen för Syngenta avsevärt avviker från vad som uttrycks i dessa kommentarer. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men begränsas inte till, svårigheterna att integrera moderorganisationerna inom rimlig tid och att uppnå förväntade synergier, risken att forsknings- och utvecklingsverksamheten inte resulterar i nya produkter som når kommersiell framgång, och de risker som förknippas med ökande konkurrens inom branschen. Investerare bör också ta del av Syngentas allmänt tillgängliga, hos Securities and Exchange Commission registrerade, handlingar för ytterligare information om dessa och andra risker och osäkerheter. Syngenta, Novartis eller AstraZeneca åtar sig inte något ansvar att aktualisera framåtriktade kommentarer för att avspegla verkliga utfall eller förändrade antaganden eller andra faktorer. Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande att sälja värdepapper till USA. Värdepapper i det globala erbjudandet får inte bjudas ut eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act of 1933. Varje allmänt erbjudande avseende värdepapper som görs i USA kommer att göras genom ett prospekt som kan rekvireras från AstraZeneca, vilket kommer att innehålla detaljinformation om Syngenta och dess ledning samt bokslut. Syngenta har lämnat in ett registreringsunderlag avseende erbjudande av värdepapper i USA, men detta har ännu inte blivit giltigt. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, något erbjudande eller inbjudan att sälja eller utfärda, inte heller att ge råd avseende eller beställa, några aktier i Syngenta AG eller Syngenta ADSs. Det skall inte heller utgöra grund för något avtal avseende sådana aktier. Innehållet i detta meddelande, som har utfärdats av Syngenta som ansvarig part, har godkänts av Credit Suisse First Boston (Europe) Limited och UBS AG, genom UBS Warburg, vilka står under tillsyn i Storbritannien av The Securities and Futures Authority Limited. Detta meddelande utgör inte, helt eller delvis, något erbjudande eller råd angående köp eller beställning av värdepapper. Varje köp av, eller ansökan om värdepapper som skall utfärdas eller säljas i samband med transaktionerna får endast göras på grundval av den information som återfinns i det prospekt som är utgivet den 18 september 2000 och eventuellt tillägg till detta, vilket publiceras i anslutning till transaktionerna. Kurser och värden på aktier, liksom intäkter från aktier, kan gå upp så väl som ned. Tidigare utveckling utgör inte någon vägledning för framtida utveckling. Personer som behöver rådgivning bör konsultera en oberoende ekonomisk rådgivare. Credit Suisse First Boston (Europe) Limited och UBS AG, genom UBS Warburg, agerar för Syngenta AG, Novartis AG och AstraZeneca PLC och ingen annan i samband med transaktionerna och kommer inte att vara ansvariga inför någon annan än Syngenta AG, Novartis AG eller AstraZeneca PLC för att tillhandahålla det skydd som erbjuds kunder hos Credit Suisse First Boston (Europe) Limited respektive UBS AG, genom UBS Warburg, eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med transaktionerna. Morgan Stanley & Co. International Limited agerar för Syngenta AG och Novartis AG, och ingen annan, i samband med transaktionerna och kommer inte att vara ansvarigt inför någon annan än Syngenta AG eller Novartis AG för att tillhandahålla det skydd som erbjuds kunder till Morgan Stanley & Co. International Limited, eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med transaktionerna. Goldman Sachs International agerar för Syngenta AG och AstraZeneca PLC och ingen annan i samband med transaktionerna och kommer inte att vara ansvarigt inför någon annan än Syngenta AG eller AstraZeneca PLC för att tillhandahålla det skydd som erbjuds kunder till Goldman Sachs International eller för tillhandahållande av rådgivning i samband med transaktionerna. Prisintervallet och det faktiska antal Syngenta-aktier som skall säljas i det föreslagna globala sekundära erbjudandet kan när som helst före första handelsdagen för Syngenta-aktien komma att ändras. Priset i det globala sekundära erbjudandet kan komma att fastställas inom, över eller under det indikativa prisintervall som angivits i detta meddelande. Prisintervallet i det globala sekundära erbjudandet har omräknats till GBP enligt kursen 1 GBP = 2,6183 CHF och till SEK enligt kursen 1 SEK = 0,1790 CHF. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar