AstraZeneca och Aventis inleder samarbete kring kliniska studier av Iressa

ASTRAZENECA OCH AVENTIS INLEDER SAMARBETE KRING KLINISK PRÖVNING AV IRESSA(TM) (ZD1839) I KOMBINATION MED TAXOTERE® (DOCETAXEL) ELLER CAMPTO® (IRINOTECAN) AstraZeneca och Aventis meddelade idag att de båda företagen inlett ett innovativt samarbete kring klinisk prövning för att undersöka en kombination av IRESSA(TM) (ZD1839), ett lovande nytt medel vid cancer, och två olika etablerade och vanliga cellgifter, Taxotere® respektive Campto®, för behandling av cancerformer med solida tumörer. Iressa tillförs oralt en gång per dag och är en selektiv hämmare av det enzym som kallas EGFR-TK (receptor för den epidermala tillväxtfaktorn - tyrosinkinas). Detta enzym är en ny målmolekyl för behandling vid cancer, och Iressa är det läkemedel som nått längst i utvecklingen. Iressa verkar specifikt på EGFR-TK i cellen och blockerar aktiviteten hos enzymet, vars uppgift är att reglera signalvägar inne i cellen som har betydelse för cancercellernas tillväxt och överlevnad. Iressa utvecklas av AstraZeneca och substansen är ännu inte registrerad någonstans i världen. Taxotere är ett av de mest använda och effektiva cellgifter som finns tillgängligt idag. Taxotere hör till läkemedelsklassen taxaner och hämmar cancercellernas delning genom att i princip "frysa" cellens interna "skelett", som består av mikrotubuli. Mikrotubuli sätts samman och tas isär under en celldelningscykel. Taxotere främjar sammansättningen men blockerar isärtagningen av mikrotubuli, vilket förhindrar att cancercellerna delar sig och leder till att cellerna dör. Campto verkar genom att hämma uttrycket av enzymet topoisomeras I, som uttrycks i förhöjd omfattning i maligna celler i tjock- och ändtarm. När detta enzym blockeras kan tumören inte växa. Taxotere marknadsförs globalt av Aventis, och Campto marknadsförs av Aventis i länder utanför USA. Det nya forskningssamarbetet inriktas på att undersöka effekten av kombinationer av de olika läkemedlen vid behandling av bröstcancer, icke småcellig lungcancer (NSCLC) samt cancer i prostata, äggstockar, tjock- och ändtarm respektive magsäck. "Vi är ett av de ledande företagen på detta område och har bedrivit cancerforskning i 20 år. De kliniska framsteg som gjorts i fråga om Iressa är uppmuntrande," sade dr Brent Vose, Vice President och chef för terapiområdet cancer inom AstraZeneca. "Vi räknar med att vårt samarbete med Aventis kommer att öka antalet alternativ som står till cancerpatienternas förfogande och kommer att ge oss möjlighet att ytterligare undersöka det potentiella värdet hos Iressa som ett nytt viktigt läkemedel." Viktiga data från fas II-studier indikerar att behandling med Iressa ger objektiv respons eller stabilisering av sjukdomen hos många patienter med icke småcellig lungcancer som inte svarat på tidigare behandlingar. Dessutom uppnåddes symtomlindring hos många patienter inom 1-2 veckor efter påbörjad behandling. Det är viktigt att konstatera att resultaten uppnåddes utan samtidiga biverkningar av det slag som ofta ses vid behandling av lungcancer med dagens alternativ. Dock rapporterades mild diarré och hudutslag, som normalt går tillbaka när behandlingen avbryts. Dessa data har lagts till grund för de ansökningar om registrering av Iressa för behandling av framskriden icke småcellig lungcancer som för närvarande prövas av den amerikanska registreringsmyndigheten (FDA) och det japanska hälsovårdsministeriet (MHLW). Iressa befinner sig för närvarande i kliniska fas III-studier som förstahandsmedel vid behandling av icke småcellig lungcancer i kombination med cellgiftsbehandling, och resultaten från dessa viktiga studier kommer sannolikt att kunna redovisas senare i år. Eftersom receptorerna för EGFR har en viktig roll i cancercellernas biologi i många solida tumörer, så kan Iressa potentiellt sättas in vid behandling av ett brett spektrum av vanliga cancerformer med solida tumörer. Kliniska fas II- studier har också inletts för flera olika tumörtyper, bland annat bröstcancer, cancer i tjock- och ändtarm, cancer i huvudet och halsen, magcancer och prostatacancer. Taxotere, som har godkänts i många länder runt om i världen för behandling av patienter med lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer, har visat en responsfrekvens som är imponerande och även lett till ökad överlevnadstid för dessa patienter. Taxotere är det enda taxan som godkänts i Europa för användning i kombination med doxorubicin för förstahandsbehandling av lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer. Taxotere är också det första och enda cellgift som godkänts över hela världen för behandling av patienter med icke småcellig lungcancer som inte svarat på tidigare behandling. Campto är standardvalet vid behandling av framskriden cancer i tjocktarmen. Taxotere och Campto bildar stommen i Aventis produktsortiment på cancerområdet. "Vår onkologisektion arbetar med att hitta förbättrade behandlingsalternativ för patienter med cancer", sade dr Belen Garijo, Vice President of Global Oncology inom Aventis. "Det här samarbetet ger oss en möjlighet att fortsätta utveckla Taxotere och Campto i kombination med ett spännande nytt medel med en biologisk målmolekyl i solida tumörer, och på så sätt forsätta sökandet efter nya och potentiellt mer effektiva behandlingsalternativ för cancerpatienter." Samarbetet finansieras gemensamt av de båda företagen, och beslut i fråga om utformning och genomförande av kliniska studier kommer att fattas i en gemensam kommitté för klinisk prövning. Om AstraZeneca AstraZeneca fortsätter genom utvecklingen av Iressa den avancerade och innovativa forskningen inom cancerområdet, som har resulterat i flera aktuella läkemedel för behandling av cancer, som Arimidex, Casodex, Nolvadex, Tomudex och Zoladex, samt ett antal nya produkter med specifik verkan mot bildning av dottersvulster och nybildning av blodkärl i tumören, liksom blodkärlsinriktade och antiinvasiva medel. AstraZeneca utnyttjar också effektiv teknologi för rationell konstruktion av läkemedelsmolekyler, som kan vara överlägsna dagens alternativ för cellgifter och hormonella substitutionsläkemedel. Inom företagets forsknings- och utvecklingsavdelning drivs för närvarande över 20 projekt på cancerområdet. Om Aventis Taxotere är en viktig tillväxtmotor för Aventis, och Taxotere utgör tillsammans med Campto stommen i företagets onkologiverksamhet. Den globala försäljningen av Taxotere under 2001 uppgick till mer än 1 miljard euro. Utöver de befintliga cancermedlen på marknaden har företaget nya produkter under utveckling, där de främsta är två taxaner (LIT976 och LIT109); flavopiridol, ett innovativt kemoterapeutikum för behandling av framskridna/behandlingsresistenta tumörer; AVE8062, ett innovativt medel som riktas mot blodkärlen, men som skiljer sig från de direkta angiogeneshämmarna genom att det riktar sig mot både befintliga och nya blodkärl i tumören; samt cancervaccinerna ALVAC, som håller på att utvecklas inom Aventis Pasteur. Förra månaden träffade Aventis ett globalt avtal med Genta om gemensam utveckling och kommersialisering av Genasense, ett anti-sense-medel som för närvarande befinner sig i klinisk prövning i fas III. Genasense verkar specifikt på Bcl-2 och är därmed det första cancerläkemedlet i sin klass som direkt går in i den biokemiska syntesväg som gör att cancerceller dödas av cellgifter. Kontaktpersoner: AstraZeneca Staffan Ternby, 08-553 261 07 Aventis Louise Marland: +44 90)1625 510782Doug Stokke: 908-231-4659 Emily Denney: +44 (0) 20 7304 5034Felicitas Feick:+49 69 305 4995 Bakgrund: Mer information om Iressa(TM) och andra läkemedel från AstraZeneca för behandling av cancer återfinns på Internet: www.cancerpressoffice.com Mer information om EGF-receptorer och deras potentiella roll vid behandling av cancer återfinns på Internet: www.EGFR-INFO.com 'Iressa', 'Arimidex', 'Casodex', 'Faslodex', 'Nolvadex', 'Tomudex' och 'Zoladex' är varumärken som tillhör AstraZeneca-koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020614BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020614BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar