CRESTOR® HJÄLPER FLER AFRO-AMERIKANER SÄNKA SINA KOLESTEROLVÄRDEN TILL REKOMMENDERAD NIVÅ

CRESTOR® HJÄLPER FLER AFRO-AMERIKANER SÄNKA SINA KOLESTEROLVÄRDEN TILL REKOMMENDERAD NIVÅ Resultaten från ARIES-studien presenterades idag vid American Heart Associations årliga forskningskonferens. Studien visar att Crestor 10 mg och 20 mg är signfikant mer effektivt än atorvastatin 10 mg och 20 mg för sänkning av LDL-kolesterolet (det "onda" kolesterolet) och höjning av HDL-kolesterolet (det "goda" kolesterolet) vid behandling av afro-amerikaner med förhöjda kolesterolvärden. Med Crestor kan en större andel av patienterna uppnå de nivåer som rekommenderas enligt amerikanska riktlinjer (US NCEP ATP III). Man beräknar att hjärt/kärlsjukdomar svarar för omkring en tredjedel av alla dödsfall världen över och är den vanligaste dödsorsaken i USA. Bland afro-amerikaner är frekvensen av dödsfall i hjärt/kärlsjukdomar och stroke större än bland vita, och omkring 40 procent av alla afro-amerikanska män och kvinnor från 20 års ålder har någon form av hjärt/kärlsjukdom. "ARIES-studien är ett tillfälle att få bekräftat att statiner är effektiva och säkra vid behandling av denna högriskgrupp som ofta får otillräcklig behandling om ens någon", kommenterar dr Keith C. Ferdinand, hjärtspecialist och chef för Heartbeats Life Center, och huvudansvarig för ARIES. "ARIES är den första läkemedelsstudie som visar att rosuvastatin (Crestor) har bättre förmåga än atorvastatin att sänka LDL-kolesterolet ("det onda" kolesterolet) i denna patientgrupp vid samma dosering av båda preparaten." Följande resultat hade erhållits efter sex veckor i ARIES-studien, där 774 svarta amerikaner i vuxen ålder med hyperkolesterolemi deltog: · Crestor 10 mg sänker LDL-C-nivån signifikant mer än atorvastatin 10 mg (-37 procent respektive -32 percent, p<0,017). · Crestor 20 mg nästan halverar LDL-C-nivån, vilket är signifikant mer än vad som uppnås med atorvastatin 20 mg (-46 procent respektive -39 percent, p<0,017). · Crestor 10 mg och 20 mg gör det möjligt för 66 respektive 79 procent av patienterna att uppnå rekommenderade LDL-C-värden, medan motsvarande siffror för atorvastatin 10 mg och 20 mg är 58 respektive 62 procent. · Crestor 10 och 20 mg höjer HDL-C-värdet med 7,0 percent respektive 6,5 procent, vilket skall jämföras med 5,6 procent och 3,7 procent för atorvastatin 10 mg respektive 20 mg (p<0,017 för Crestor 10 mg jämfört med atorvastatin 20 mg). · Crestor 10 och 20 mg sänker nivån av det onda kolesterolet signifikant mer än atorvastatin 10 och 20 mg (-34 resp. -42 procent mot -30 resp. -36 procent, p<0.017). · Crestor 10 och 20 mg sänker den totala kolesterolnivån signifikant mer än atorvastatin 10 och 20 mg (-27 resp. -33 procent mot -23 resp. -29 procent; p<0.017). · Crestor 10 mg och 20 mg gav liknande resultat som atorvastatin 10 mg och 20 mg när det gäller sänkning av patienternas triglyceridvärden (-16 resp. -21 procent mot -17 resp. -20 procent, skillnaden ej signifkant). Behandlingen i ARIES tolererades väl. Enligt American Heart Association har omkring 45 procent av den afro-amerikanska befolkningen förhöjda värden av det "onda" kolesterolet, LDL-C. Vidare uppger National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion att dess Risk Factor Surveillance System indikerar att uppskattningsvis 26 procent av alla afro- amerikaner aldrig fått sin kolesterolnivå kontrollerad. Trots den förhöjda risken för hjärt/kärlsjukdomar hos afro-amerikaner finns det indikationer på att denna patientgrupp mindre ofta får behandling och ofta är underrepresenterade i kliniska studier. Effekten av Crestor undersöks också i de första prospektiva studierna av statiner i befolkningsgruppen med ursprung i Sydostasien respektive det spansktalande Amerika - två minoritetsgrupper som för närvarande är underrepresenterade i de kliniska studierna av statiner. Studien IRIS kommer att jämföra effekt och säkerhet hos Crestor respektive atorvastatin vid behandling av amerikaner med ursprung i Sydostasien med hyperkolesterolemi. Det finns indikationer på att symptomen på hjärtsjukdom i denna befolkningsgrupp uppträder tidigare, och att kranskärlssjukdom är vanligare i denna grupp än i andra. Studien STARSHIP kommer att jämföra effekten av Crestor respektive atorvastatin när det gäller sänkning av LDL-C-nivåerna hos spansktalande patienter, som är den största minoritetsgruppen i USA. Den spansktalande gruppen har negativ kardiovaskulär riskprofil och ökad risk för metabolt syndrom. Det finns ett stort behov av att utreda betydelsen av behandling för dessa båda minoritetsgrupper. Resultaten från dessa studier kan därför få stor inverkan på valet av behandlingsalternativ för denna grupp högriskpatienter. Crestor är nu godkänt i 65 länder i fem världsdelar och har introducerats på marknaderna i 50 länder, bland annat 19 europeiska länder, USA och Kanada. Över 3,5 miljoner patienter har ordinerats Crestor och närmare 12 miljoner recept har skrivits ut världen över. Under årets första nio månader 2004 uppgick försäljningen av Crestor till 596 MUSD. Erfarenheterna efter marknads¬introduktionerna bekräftar den gynnsamma risk/nyttaprofilen för Crestor och bekräftar att säkerhetsprofilen är jämförbar med andra statiner på marknaden. Crestor 10 mg är den vanligast rekommenderade startdosen för patienter som påbörjar behandling med statiner, liksom för dem som övergår till Crestor från någon annan statin, oavsett vilken dosering som tidigare ordinerats. Förkortningar för studier med Crestor: ARIES = African American Rosuvastatin Investigation of Efficacy and Safety IRIS = Investigation of Rosuvastatin In South-Asian Subjects STARSHIP = STudy Assessing RosuvaStatin in the HIspanic Population) Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20040/wkr0001.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar