Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2002

Report this content

Delårsrapport för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2002 "Vinsten per aktie för perioden januari-september ökade 10 procent. Höjd resultatprognos för hela året. Tredje kvartalet påverkades av kostnadsförskjutningar inom FoU och lägre realisationsvinster." Utvecklingen i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Tredje Tredje Fasta Januari- Januari- Fasta Koncernen kvartalet kvartalet valuta september september valuta (kvarvarande 2002 2001* kurser 2002 2001* kurser verksamhet*) MUSD MUSD % MUSD MUSD % Försäljning 4.350 3.950 +6 13.153 12.040 +9 Rörelseresulta 921 1.015 -9 3.282 3.066 +8 t Resultat före 923 1.038 -11 3.306 3.167 +5 skatt Vinst per aktie Koncernen $0,39 $0,42 -7 $1,39 $1,28 +10 Koncernen $0,39 $0,40 $1,39 $1,23 (enligt FRS3) *Omräknat för att överensstämma med FRS19. Se not 1 på sid 12 för ytterligare information. Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER). · Höjd resultatprognos; AstraZeneca förväntar nu en tillväxt i vinsten per aktie på ca 4 till 5 procent över den vinst per aktie på 1,73 USD som redovisades föregående år. · Försäljningen för årets första nio månader ökade med 9 procent. Försäljningen under tredje kvartalet påverkades av lagerfluktuationer i grossistledet för SeroquelTM och Toprol-XLTM i USA, samt av att distributionsavtalet avseende tamoxifen med Barr Laboratories löpt ut. · Rörelseresultatet för niomånadersperioden förbättrades med 8 procent. Under tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 9 procent, främst till följd av lägre övriga rörelseintäkter. I posten övriga rörelseintäkter under tredje kvartalet 2001 ingick avyttringen av multivitaminprodukter samt royaltyintäkter från avtal som nu löpt ut. · Försäljningen av NexiumTM uppgick under tredje kvartalet till 493 MUSD och till mer än 1,3 miljarder USD för niomånadersperioden. Antalet nya receptförskrivningar i USA för NexiumTM överstiger nu antalet för PrilosecTM. · Den 11 oktober fastslogs i en dom i södra distriktsdomstolen i New York att formuleringspatenten för PrilosecTM är giltiga. Tre av de fyra stämda företagen befanns göra intrång i dessa patent. AstraZeneca granskar för närvarande domarens beslut att Kudcos produkt inte ska anses göra intrång i patenten. · IressaTM introducerades den 30 augusti fullt ut i Japan för behandling av icke småcellig lungcancer. Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 26 MUSD. · Den 24 september röstade FDAs rådgivande kommitté inom cancerområdet (ODAC) för ett påskyndat godkännande av IressaTM vid behandling av framskriden icke småcellig lungcancer. Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Förskrivningarna av våra viktigaste tillväxtprodukter fortsätter att öka starkt. Det är positivt att IressaTM fått en så utmärkt start i Japan och att ODAC rekommenderat godkännande i USA. Domslutet om giltighet för formuleringspatenten avseende PrilosecTM är utmärkta nyheter och gör det möjligt för oss att höja våra resultatförväntningar för hela året." London den 24 oktober 2002 AstraZenecas kontaktpersoner för media och investor relations, se sid 3. Verksamheten i sammandrag Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges. Försäljningen för årets första nio månader ökade med 9 procent och rörelseresultatet förbättrades med 8 procent. Valutakursförändringar vid omräkning till US-dollar påverkade inte den redovisade försäljningstillväxten, men reducerade den redovisade tillväxten i rörelseresultatet med 1 procent. Vinsten per aktie (före jämförelsepåverkande poster) ökade med 10 procent till 1,39 USD. Inga jämförelsepåverkande poster har förekommit under året. Under tredje kvartalet ökade försäljningen med 6 procent i fasta valutakurser. Försvagningen av US-dollarn mot alla viktigare valutor hade en gynnsam effekt på försäljningen, som ökade med 10 procent. Försvagningen av US-dollarn mot brittiska pundet och svenska kronan har medfört en negativ effekt på rörelsekostnaderna, vilket uppvägde den positiva effekten på försäljningen. Sammantaget innebär detta att valutakurseffekterna på rörelseresultatet var neutrala. Rörelseresultatet minskade med 9 procent både i löpande och fasta valutakurser, vilket främst beror på lägre övriga rörelseintäkter jämfört med tredje kvartalet 2001, som innefattade en vinst vid avyttring av multivitaminprodukter samt royaltyintäkter enligt avtal som löpte ut 2001. Vinsten per aktie (före jämförelsepåverkande poster) minskade under tredje kvartalet med 7 procent till 0,39 USD. Försäljningen för niomånadersperioden ökade med 8 procent i USA och med 9 procent i resten av världen, bland annat genom stark tillväxt i Japan (19 procent). Under tredje kvartalet ökade försäljningen utanför USA med 10 procent och försäljningen i USA med 4 procent. Grossisternas inköpsmönster påverkade försäljningen i USA. Receptförskrivningstrenderna i USA är fortfarande starka för Toprol-XLTM och SeroquelTM, men ökningen av den redovisade försäljningen låg betydligt under förskrivningstillväxten. Dessutom låg försäljningen av NolvadexTM avsevärt lägre under tredje kvartalet till följd av att beställningar på generiskt tamoxifen minskades kraftigt i avvaktan på att distributionsavtalet med Barr Laboratories skulle löpa ut i augusti. Den starka utvecklingen för NexiumTM, med en försäljning som nådde 1,3 miljarder USD under niomånadersperioden, bidrog till en ökning med 7 procent för produktområdet mage/tarm. I USA var andelen av nya förskrivningar av protonpumpshämmare 22 procent för NexiumTM under veckan som slutade den 11 oktober. NexiumTM svarar nu för mer än 50 procent av nya förskrivningar av AstraZenecas protonpumpshämmare. Den 11 oktober, efter en rättegång i Southern District Court of New York, fastställde domaren Barbara Jones att två patent ('230 och '505) avseende beredningen av omeprazol, den aktiva substansen i PrilosecTM, är giltiga fram till 2007. Dessutom ansåg domaren att Andrx, Genpharm och Cheminor gjort intrång i dessa patent. I domen ansågs Kudco inte göra patentintrång. AstraZeneca granskar för närvarande domen med avseende på Kudco och fortsätter att utvärdera alternativa åtgärder. Försäljningen utanför området mage/tarm ökade med 10 procent under niomånadersperioden. Försäljningen av produkter för andningsvägarna ökade med 14 procent genom introduktionen av SymbicortTM och utvecklingen i USA för PulmicortTM RespulesTM och RhinocortTM Aqua. Den fortsatt starka efterfrågan på SeroquelTM ligger bakom den 42-procentiga ökningen för CNS-området. Försäljningen inom onkologiområdet ökade med 13 procent under niomånadersperioden. Under tredje kvartalet godkändes IressaTM i Japan för behandling av ej opererbar eller återkommande icke småcellig lungcancer. Produkten introducerades fullt ut den 30 augusti efter prisregistrering hos hälsovårdsmyndigheterna. Mottagandet har varit positivt och försäljningen uppgick till 26 MUSD under tredje kvartalet. Den 24 september röstade FDAs rådgivande kommitté inom cancerområdet (ODAC) för ett påskyndat godkännande av IressaTM vid behandling av framskriden icke småcellig lungcancer. Som meddelades i augusti, efter ett konstruktivt möte med FDA i USA för att diskutera företagets svar på det preliminära godkännandet av CrestorTM, har AstraZeneca åtagit sig att tillhandahålla ytterligare resultat från de pågående studierna av CrestorTM som komplement till de som redan inlämnats till myndigheten. Kompletteringen efter det preliminära godkännandet kommer att gälla användning av CrestorTM i doseringsintervallet 10-40 mg vid behandling av patienter med blodfettrubbningar. Resultaten beräknas komma att inlämnas under första kvartalet 2003. Resultaten från EXPRESS-studien av ExantaTM kommer att presenteras vid International Congress on Thrombosis nästa vecka. Dessa resultat ligger till grund för den registreringsansökan som inlämnats i Europa för indikationen förebyggande av venös tromboembolism vid ortopedisk kirurgi. Ytterligare information om ExantaTM och andra produkter i företagets FoU-portfölj kommer att presenteras vid ett analytikermöte den 7 november i Alderley Park, Storbritannien. Framtidsutsikter Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges. Efter domen i patenträttegången om PrilosecTM räknar AstraZeneca med att ingen generisk omeprazol-produkt kommer att finnas på den amerikanska marknaden under 2002. Med denna utgångspunkt och med hänsyn även till andra faktorer har AstraZeneca höjt resultatprognosen för hela året och förväntar nu en tillväxt i vinsten per aktie på ca 4 till 5 procent över den vinst per aktie på 1,73 USD som redovisades föregående år (omräknat enligt FRS19). AstraZeneca kommer att kommentera utsikterna för 2003 i samband med presentationen av bokslutet för 2002 den 30 januari. Risker beträffande framåtriktade kommentarer: Ovanstående framåtriktade kommentarer avseende förväntad utveckling för AstraZeneca PLC är förknippade med risker och osäkerheter, vilket innebär att det faktiska utfallet kan komma att skilja sig avsevärt från vad som anges i de framåtriktade kommentarerna. Dessa risker och osäkerheter utgörs bland annat av: tidpunkten för introduktionen av generiskt omeprazol i USA, den framgångsrika registreringen och introduktionen av nya produkter (särskilt CrestorTM, IressaTM och ExantaTM), fortsatt tillväxt för de produkter som redan finns på marknaden, ökningen av kostnader, ändringar av gällande räntesatser, variationer i valutakurserna och framtida förändringar av skattesatsen. För närmare uppgifter om dessa och andra risker och osäkerheter hänvisas till de handlingar som AstraZeneca PLC inlämnat till Securities and Exchange Commission, bland annat årsredovisningen och Form 20-F för 2001. Kontaktpersoner Steve Brown/Emily Denney +44 207 304 5033/5034 för media: (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner Mina Blair-Robinson +44 207 304 5084 för analytiker: (London) Jonathan Hunt (London) +44 207 304 5087 Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Ed Seage (Wilmington) +1 302 886 4065 Jörgen Winroth (New York) +1 212 581 8720 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar