Ny effektiv behandling minskar risken att dö i hjärtsvikt - Atacand godkänt inom EU för behandling av kronisk hjärtsvikt

Atacand®(candesartan cilexetil), ett blodtrycksänkande läkemedel från AstraZeneca har godkänts för behandling av kronisk hjärtsvikt efter att EUs procedur för ömsesidigt godkännande (MRP) framgångsrikt har avslutats. Atacand är ett väl etablerat blodtryckssänkande läkemedel i kategorin AT¹-receptorblockerare. Läkemedlet har i ett flertal studier visats minska risken att dö i hjärtsvikt samt även minska behovet av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion.

Atacand är den första AT¹-receptorblockeraren som godkänts inom EU för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt med en så bred indikation Godkännandet innebär att Atacand kan användas som ett effektivt tillägg till konventionell behandling hos patienter med kronisk hjärtsvikt som behandlas med ACE-hämmare och betablockerare. Atacand har även godkänts som ett behandlingsalternativ för de hjärtsviktspatienter som har utvecklat intolerans mot ACE-hämmare. Dålig prognos trots behandling Omkring tio miljoner människor i Europa lider av hjärtsvikt¹ – ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet tillräckligt effektivt för att tillgodose kroppens behov av syre. För att kompensera detta aktiveras det sympatiska nervsystemet och kärlaktiva hormoner frisätts, vilket ytterligare belastar det svaga hjärtat och försämrar dess funktion. Prognosen för den som har hjärtsvikt är dålig, trots tillgång på läkemedel som ACE-hämmare och betablockerare. Idag dör närmare hälften av alla som har hjärtsvikt inom fyra år efter diagnosen, och av dem som har svår kronisk hjärtsvikt dör hälften inom ett år.²,³ Omfattande studier Atacand har i en av de största hjärtsviktsstudierna någonsin – CHARM*-programmet – visat positiva behandlingsresultat hos patienter som lider av kronisk hjärtsvikt. CHARM visar att behandling med Atacand minskar risken att dö i hjärtsvikt (ökar överlevnaden) och ger minskat behov av sjukhusvård hos patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett om dessa patienter tar en ACE-hämmare eller ej.(4) - Det är glädjande att patienter som lider av kronisk hjärtsvikt nu kan få behandling med Atacand, samt att kunna erbjuda en ännu effektivare blodtrycksbehandling då högt blodtryck är en av de vanligaste orsakerna till kronisk hjärtsvikt. Resultaten från CHARM visar fördelar med Atacand för dessa patienter, något som inte setts med övriga AT¹-receptorblockerare. Atacand är det enda läkemedel i denna klass som visat sig vara både vältolererat och effektivt hos både de patienter som inte tål ACE-hämmare och som kombinationsbehandling med ACE-hämmare och betablockerare, säger Gunnar Olsson, global chef, terapiområde hjärta-kärl, AstraZeneca. Ansökan om godkännande för behandling med Atacand vid kronisk hjärtsvikt lämnades in till Europeiska läkemedelsmyndigheter av AstraZeneca i april 2004. I augusti meddelade AstraZeneca att EUs procedur för ömsesidigt godkännande avseende Atacand 32 mg tablett för hypertonibehandling hade avslutats, vilket innebär att Atacand nu finns i ett brett dosregister för behandling av hypertoni. 32 mg en gång per dygnär också den måldos som använts för behandling av kronisk hjärtsvikt i CHARM-programmet. Storbritannien har varit referensland för EUs ömsesidiga godkännandeprocedur. I juli lämnade AstraZeneca in en ansökan om utökad indikation för Atacand vid behandling av hjärtsvikt till amerikanska FDA. Ansökan är under handläggning. * CHARM: Candesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in Mortality and morbidity

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se