NYA RESULTAT BEKRÄFTAR ATT ASTRAZENECAS ARIMIDEX ÄR ÖVERLÄGSET TAMOXIFEN MOT ÅTERFALL I CANCER

Nya resultat från den viktiga studien ATAC (Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination), presenteras idag vid San Antonio Breast Cancer Symposium, USA. Resultaten visar tydligt att kvinnor som passerat klimakteriet och har hormonkänslig, tidig bröstcancer får reducerad återfallsrisk med ytterligare 26 procent vid behandling med AstraZenecas Arimidex (anastrozol), utöver den riskminskning som kan uppnås genom behandling med tamoxifen. Resultaten visar också att Arimidex associeras med färre livshotande biverkningar än tamoxifen, särskilt blodpropp, stroke och cancer i livmoderväggen. Kvinnor som behandlats mot tidig bröstcancer upplever stark oro för att cancern skall återkomma. Experterna är överens om att risken för återfall är störst under de första fem åren efter den inledande operationen. Resultat från ATAC-studien visar nu tydligt att Arimidex erbjuder behandlade kvinnor ännu effektivare skydd än tamoxifen genom att ytterligare halvera risken för att bröstcancern återkommer, vilket förbättrar den totala överlevnaden. Behandling med Arimidex ger därmed kvinnorna bästa möjliga chans till överlevnad och sjukdomsfrihet. Arimidex är det enda läkemedlet i sin kategori med omfattande säkerhetsdata från över fem års klinisk användning vid behandling av tidig bröstcancer. Tolererbarhet är en viktig faktor för kvinnor med tidig bröstcancer och för deras läkare. Resultaten från studien visar att Arimidex tolereras bättre än tamoxifen, både avseende allvarliga livshotande biverkningar och andra biverkningar som påverkar livskvaliteten. Kvinnor som behandlades med Arimidex i ATAC-studien drabbades oftare av benbrott och ledsmärtor än de som fick tamoxifen, som har en positiv effekt på benstommen. Biverkningarna av anastrozol betraktas dock som mer förutsägbara och lättare att behandla än vissa av de allvarliga biverkningar som vanligen associeras med tamoxifen. Den bättre tolererbarheten gör också att kvinnor som behandlas med Arimidex tenderar att fortsätta med behandlingen under längre tid än kvinnor som får tamoxifen. Det stora flertalet patienter i ATAC-studien har avslutat fem års behandling, vilket innebär att resultaten från studien kan anses helt säkra. Bröstcancerspecialister bedömer nu att anastrozol bör ersätta tamoxifen som förstahandsval vid hormonell behandling, för att ge kvinnorna bästa möjliga chans att förbli fria från sin sjukdom. ATAC-studien är den mest omfattande och längsta studien som gjorts i samband med tidig bröstcancer. Studien ger data från behandling av över 9 300 kvinnor som passerat klimakteriet och diagnostiserats med tidig bröstcancer. Under fem år efter den inledande bröstoperationen fick deltagarna antingen anastrozol eller tamoxifen en gång dagligen. Denna senaste analys jämför de båda behandlingsgrupperna sedan majoriteten avslutat sin behandling. De nya resultaten visar att anastrozol minskar risken för återfall i någon form av bröstcancer med ytterligare 26 procent, utöver den riskminskning som uppnås med tamoxifen. Anastrozol minskar också risken att cancern skall spridas till någon annan del av kroppen med ytterligare 16 procent jämfört med tamoxifen. ATAC-studien jämför fem års behandling med tamoxifen respektive anastrozol av kvinnor som nyligen fått diagnosen tidig bröstcancer. 84 procent av patienterna i studien hade tumörer som svarade på hormonbehandling. Arimidex fortsätter öka starkt och försäljningen under de nio första månaderna 2004 uppgick till 578 miljoner USD, en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kontaktpersoner media: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Edel McCaffrey, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Enquiries: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mina Blair, +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera