Svensk studie presenterad på Läkarstämman: Vid-behovs-medicinering räcker inte - kontinuerlig behandling krävs för patie

I den svenska, nyligen avslutade studien e-EROS, visas att patienter med svår sårig matstrupsinflammation (erosiv esofagit) behöver kontinuerlig behandling med syrasekretionshämmande läkemedel för att hålla sig friska och utläkta i matstrupen i upp till sex månader.

Vid symtomatisk refluxsjukdom (GERD) har man tidigare visat att patienten håller sig frisk med vid-behovs-medicinering med protonpumshämmare, exempelvis Nexium (esomeprazol). Den svåraste formen med erosion (sår) i matstrupen har dock behandlats med kontinuerlig behandling. - Vi vet att många patienter bara tar sin medicin vid behov, när de känner av symtom, säger Svante Sjöstedt, docent och chefläkare vid Nyköpings lasarett. Utifrån studiens resultat måste vi nu fråga oss om vid-behovs-medicinering är en adekvat behandling vid dessa tillstånd. Utläkt inflammation borde sanolikt vara målsättningen med behandlingen för att om möjligt minska risken för komplikationer, på samma sätt som vid andra inflammatoriska tillstånd i mag-tarm-kanalen. Målsättningen med denna studie var att undersöka om det går att bibehålla en utläkt esofagit lika bra i sex månader med vid-behovs-medicinering med Nexium 20 mg per dag, som vid kontinuerlig behandling med Nexium 20 mg per dag. Man tittade även på effekten av behandlingen utifrån hur nöjda patienterna var. De patienter som ingick i studien hade esofagit enligt Los Angeles-klassifikationens grad A-D, som anger svårighetsgraden av esofagiten. A är den mildaste och D den svåraste formen. 477 patienter som var endoskopiskt läkta randomiserades till de två olika behandlingsgrupperna. Efter tre och sex månader endoskoperades patienterna för att kontrollera förekomsten eller frånvaron av erosiv esofagit i matstrupen. Vid återfall togs patienterna ur studien. Vid dessa tillfällen tillfrågades också patienterna om sina symtom: halsbränna, sura uppstötningar, sväljsvårigheter och/eller smärta i maggropen. Signifikant fler patienter hölls läkta i matstrupen med kontinuerlig behandling Av de patienter som fick 20 mg dagligen var 86 procent helt läkta i sin matstrupe vid sexmånaderskontrollen (se figur 1). Av de patienter som fick vid-behovs-medicinering var 56 procent helt läkta i sin matstrupe vid sexmånaderskontrollen. Skillnaden är statistiskt signifikant oavsett vilken svårighetsgrad av esofagit patienterna hade, men störst skillnad var det för de svårast sjuka. De patienter som fick vid-behovs-medicinering hade fler refluxsymtom, men det fanns ingen skillnad när det gäller viljan att fortsätta behandlingen i respektive behandlingsarm. Figur 1: Kaplan-Meierkurva som visar att 86 procent av de patienter som fick kontinuerlig behandling höll sig läkta med 20 mg Nexium jämfört med endast 56 procent i gruppen med vid-behovs-medicinering. [REMOVED GRAPHICS] Mer information: • För medicinska frågor: Lasse Carling, medicinskt ansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige, tel 070-967 00 13, lasse.carling@astrazeneca.se • Pressansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige: Karolina Fränne, tel 0733-351 427 karolina.franne@astrazeneca.com • Se även AstraZeneca.se/pressrum

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar