Atlas Copco; fortsatt starkt fjärde kvartal

ATLAS COPCO Bokslutskommuniké och delårsrapport per den 31 december 2000 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Fortsatt starkt fjärde kvartal · Fakturering och resultat det högsta någonsin under ett kvartal. · Volymtillväxt på 7 procent jämfört med ett starkt fjärde kvartal 1999. · Rörelsemarginalen för den löpande verksamheten ökade till 14,4 procent (13,3). · Rörelseresultatet ökade 30 procent till 1 823 MSEK, inklusive engångsposter på -20 MSEK. Resultatet efter finansiella poster ökade 34 procent till 1 371 MSEK. · Vinst per aktie ökade till 4:12 SEK (3:27). Okt.-dec. Förän jan.-dec. Förän d. d. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 12 10 +19 46 36 +28 177 210 628 534 Fakturering 12 10 +22 46 36 +28 841 507 527 234 Rörelseresultat 1 823 1 400 +30 6 392 4 470 +43 - i % av fakturering 14,2 13,3 13,7 12,3 Resultat efter 1 371 1 022 +34 4 689 3 412 +37 finansiella poster - i % av fakturering 10,7 9,7 10,1 9,4 Vinst/aktie*, SEK 4,12 3,27 13,95 11,50 * Antal aktier: 209.6 m. (195.3) Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning av 5:25 SEK (4:75) per aktie. Utsikter på kort sikt I Nordamerika tros den senaste tidens efterfrågenedgång fortsätta, huvudsakligen för elektriska verktyg och annan utrustning kopplad till bygg- och anläggningsindustrin. Efterfrågan för hyresmaskiner förväntas emellertid fortsätta att förbättras till följd av outsourcingtrenden. Efterfrågeutsikterna i Europa ser relativt stabila ut. Ett högt kapacitetsutnyttjande inom många industrier förväntas stimulera efterfrågan för investeringsvaror. I Asien tros den höga efterfrågenivån fortsätta. Den totala efterfrågan för Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande nivå. År 2000 i sammandrag Atlas Copco-gruppen Under 2000, ökade Atlas Copco-gruppens orderingång med 28 procent till 46 628 MSEK (36 534), motsvarande en volymökning på 11 procent för jämförbara enheter. De positiva valutakurseffekterna motsvarade 6 procentenheter. Faktureringen steg även den med 28 procent till 46 527 MSEK (36 234), motsvarande en volymökning på 12 procent. Gruppens rörelseresultat ökade 43 procent till 6 392 MSEK (4 470), motsvarande en marginal på 13,7 procent (12,3). Resultatet innefattar ett netto av icke återkommande poster på -26 MSEK (+83). De största icke återkommande posterna bestod av ett netto på 134 MSEK för en återbetalning från SPP pension och relaterade kostnader för förtidspensioneringar, samt omstruktureringskostnader på 127 MSEK inom affärsområdet Rental Service. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 689 MSEK (3 412), motsvarande en ökning på 37 procent och en marginal på 10,1 procent (9,4). Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar var 1 276 MSEK (2 413). Den negativa avvikelsen hänförs till investeringar i hyresflottan inom affärsområdet Rental Service och en ökning av Gruppens sysselsatta kapital. Utvecklingen under det fjärde kvartalet Atlas Copco-gruppen Marknadsutveckling I Nordamerika fortsatte marknaden att sammantaget visa en stark efterfrågan för Atlas Copcos produkter och tjänster. Aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin var fortsatt hög, vilket gynnade hyressverksamheten, medan inköp av produkter minskade något. Industrisektorn var fortsatt stark. Efterfrågan för större investeringsvaror var också god, även om en viss nedgång noterades under kvartalet. I Europa förbättrades den övergripande efterfrågan något, men med fortsatt obalans inom regionen. Försäljningen i Sydeuropa visade på stadig tillväxt, medan de nordiska länderna var förhållandevis svaga. Aktivitetsnivån i Tyskland var relativt hög men med få investeringar. Den positiva trenden i Asien fortsatte, med kraftig expansion i Kina och Sydostasien. Efterfrågan från gruvindustrin fortsatte på en bra nivå i de flesta gruvländer, speciellt för eftermarknadverksamheten. Orderingång och fakturering Under det fjärde kvartalet steg orderingången 19 procent till 12 177 MSEK (10 210). Detta motsvarar en volymökning på 7 procent, exklusive en positiv valutaeffekt på 10 procentenheter och en nettoeffekt från företagsförvärv och avyttringar på en procent. Tack vare en stark efterfrågan av Atlas Copcos produkter och tjänster, ökade volymen på de flesta geografiska marknader. Undantaget var USA där försäljningen av produkter till byggnadsindustrin minskade. Faktureringen ökade 22 procent till 12 841 MSEK (10 507) vilket motsvarar en volymökning på 11 procent för jämförbara enheter. Resultat Rörelseresultatet ökade med 30 procent under det fjärde kvartalet till rekordhöga 1 823 MSEK (1 400), motsvarande en marginal på 14,2 procent (13,3). Resultatet inkluderar 20 MSEK avseende omstruktureringskostnader inom affärsområdet Kompressorteknik. Marginalen förbättrades som ett resultat av högre volymer och effektivitetsvinster. Det mer gynnsamma valutakursklimatet hade ingen effekt på rörelsemarginalen jämfört med föregående år, men ökade rörelseresultatet med runt 100 MSEK. Den säsongsmässigt låga efterfrågan för hyresmaskiner i USA, kombinerat med de högre kostnaderna för en större hyresflotta än förra året, hade en negativ effekt på Gruppens rörelsemarginal. Finansnettot uppgick till -452 MSEK (-378), varav räntenettot stod för - 434 MSEK (-363) och valutakursförändringar för -18 MSEK (-17). Räntekostnaderna ökade jämfört med föregående år, huvudsakligen beroende på den avsevärt högre USD/SEK kursen. Resultatet efter finansiella poster steg 34 procent, till 1 371 MSEK (1 022), motsvarande en marginal på 10,7 procent (9,7). Nettovinsten efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 864 MSEK (677), eller 4:12 per aktie (3:27). För år 2000 var avkastningen på sysselsatt kapital 15 procent (14) och avkastningen på eget kapital 13 procent (14). Gruppens vägda genomsnittliga kapitalkostnad är cirka 8 procent (8), motsvarande en kapitalkostnad före skatt på cirka 12 procent. Kassaflöde och nettoskuldsättning Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för det fjärde kvartalet nådde 1 745 MSEK (1 663). Kassaflöde från finansiella kurssäkringar hade en nettoeffekt på -384 MSEK (+46). Rörelsekapitalet ökade 327 MSEK (minskning 29) under kvartalet. Lageromsättningshastigheten fortsatte att förbättras jämfört med föregående år, framförallt beroende på rationaliseringar inom inköp, produktion och distribution. Rörelsens totala kassaflöde nådde 1 418 MSEK (1 692), motsvarande 11 procent (16) av Gruppens fakturering. Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar var 603 MSEK (624) under kvartalet. Nettokassaflödet efter utdelningar och förvärv blev 850 MSEK (5 123). Fjärde kvartalet 1999 inkluderar 4 125 MSEK från en nyemission. Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK oktober - januari - december december 2000 1999 2000 1999 Kassamässigt 1 745 1 663 6 310 4 595 rörelseöverskott efter skatt varav återlagda 1 096 904 3 982 2 616 avskrivningar Förändring av -327 29 -402 20 rörelsekapital Rörelsens kassaflöde 1 418 1 692 5 908 4 615 Investeringar i -1 018 -1 019 -6 602 -3 281 anläggningar Försäljning av 415 395 1 970 1 079 anläggningar Företagsförvärv/avyttringa 35 -69 -372 -13 894 r Kassaflöde från -568 -693 -5 004 -16 096 investeringsverksamheten Utdelningar 0 -1 -1 007 -832 0 4 125 0 4 125 Nettokassaflöde 850 5 123 -103 -8 188 Förändring i räntebärande -747 -4 997 15 7 378 skulder Kassaflöde efter 103 126 -88 -810 finansiering Likvida medel vid årets 1 121 1 117 1 286 2 118 början Omräkningsdifferens i 13 43 39 -22 likvida medel Likvida medel vid 1 237 1 286 1 237 1 286 periodens slut Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel, uppgick till 22 270 MSEK (19 325), varav 1 521 MSEK (1 450) var avsättningar till pensioner. Skuldsättningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, var 92 procent (92). Justerat för valutakursförändringar sedan 31 december 1999, var skuldsättningsgraden 84 procent. Investeringar Bruttoinvesteringar i fastigheter, maskiner, mm uppgick till 279 MSEK (243). Bruttoinvesteringar i hyresmaskiner uppgick till 739 MSEK (776). Totala avskrivningar på dessa tillgångar var 240 MSEK (245) respektive 676 MSEK (506) medan avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 180 MSEK (153). Anställda Den 31 december 2000 uppgick antalet anställda till 26 772 (26 134). För jämförbara enheter ökade antalet anställda med 382 jämfört med samma tidpunkt förra året. Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 048 MSEK (1 048) fördelat på aktieslag enligt nedan. Aktieslag Utestående aktier A-aktier 139 899 016 B-aktier 69 703 168 Totalt 209 602 184 Under1999 emitterades 26,1 miljoner nya aktier med villkor 1:7 till kursen 160 SEK per aktie. I oktober 1999 gav emissionen bolaget ett kapitaltillskott på omkring 4,1 miljarder SEK netto. Kompressorteknik Affärsområdet Kompressorteknik består av fem divisioner inom produktområdena industrikompressorer, transportabla kompressorer, generatorer samt gas- och processkompressorer. okt.-dec. förän jan.-dec. förän d. d. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 3 785 3 207 +18 15 12 +16 098 965 Fakturering 4 107 3 521 +17 14 13 +11 720 202 Rörelseresultat 795* 612 +30* 2 2 153 +27* 737* - i % av fakturering 19.4* 17.4 18.6* 16.3 * Rörelseresultatet inkluderar en engångpost på 20 MSEK, Q4 2000, och 33 MSEK för helåret. · Fortsatt stark volymtillväxt. · Resultatförbättring på 30 procent. · Positiv utveckling i Asien fortsatte. Orderingången ökade 18 procent under det fjärde kvartalet till 3 785 MSEK (3 207), motsvarande en volymtillväxt på 14 procent, efter justering för effekter av valutakursförändringar på 6 procentenheter och avyttring av företag. Trenden från de tre första kvartalen höll i sig och försäljningsvolymerna fortsatte att öka inom samtliga produktområden. I Nordamerika noterades en avmattning i efterfrågan, medan den positiva trenden i Sydamerika fortsatte. Europa karaktäriserades av en uppgång i försäljning. Den starka efterfrågan från Asien, speciellt i Kina, resulterade i många order för alla typer av produkter. Eftermarknadsverksamheten fortsatte att växa under perioden och ökade sin andel av försäljningen. En utökad och förbättrad serie små och medelstora oljeinsprutade skruvkompressorer, lanserad under det tredje kvartalet, mottogs väl av marknaden. Faktureringen ökade 17 procent, till 4 107 MSEK (3 521) då volymen var 14 procent högre än under föregående år. Rörelseresultatet förbättrades 30 procent, till rekordhöga 795 MSEK (612), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4 procent (17,4). Resultatet inkluderade engångskostnader på 20 MSEK, i huvudsak hänförande till omstruktureringen av tillverkningen av torkar. Nettoeffekten av högre volymer samt något högre operativa kostnader, svarade för den största delen av marginalökningen. Anläggnings- och gruvteknik Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisioner inom produktområdena borraggregat, bergborrverktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning. okt.-dec. förän jan.-dec. förän d. d. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 1 753 1 658 +6 6 921 6 062 +14 Fakturering 1 898 1 572 +21 7 083 5 725 +24 Rörelseresultat 171 121 +41 650 397 +64 - i % av fakturering 9,0 7,7 9,2 6,9 · Orderingången från gruvindustrin var fortsatt stark, särskilt för förbrukningsvaror. · Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn avmattades · Nya säljbolag startade i Tjeckien, Ryssland och Egypten. Under fjärde kvartalet ökade orderingången med 6 procent, till1 753 MSEK (1 658). Den positiva valutaeffekten var ungefär 5 procent och priserna ökade marginellt. Volymen stannade på samma höga nivå som under fjolåret. Gruvindustrin fortsatte att investera, och flera nya kontrakt signerades under perioden, speciellt för förbrukningsvaror. Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn försvagades jämfört med föregående år, speciellt i USA. Ett varumärkesprogram pågår inom affärsområdet med mål att använda det starka Atlas Copco varumärket för samtliga divisioner. Faktureringen var 1 898 MSEK (1 572), en övergripande ökning på 21 procent vilket motsvarar 14 procent i volym. Rörelseresultatet ökade med 41 procent under kvartalet till 171 MSEK (121), motsvarande en marginal på 9.0 procent (7.7). Samtliga produktomåden ökade sitt resultat jämfört med året innan. Förändringar i valutakurser hade begränsad påverkan på rörelsemarginalen. En högre andel försäljning av stora maskiner under kvartalet påverkade marginalen något negativt jämfört med årets första tre kvartal. Industriteknik Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom produktområdena elektriska och pneumatiska kraftverktyg, och monteringssystem. okt.-dec. förän jan.-dec. förän d. d. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 2 876 2 626 +10 11 10 +8 425 553 Fakturering 3 161 2 730 +16 11 10 +11 454 345 Rörelseresultat 378 271 +39 1 238 1 +20* 032* - i % av fakturering 12,0 9,9 1,8 10,0* * Rörelseresultatet 1999 inkluderar en positiv engångspost om 83 MSEK · Stark orderingång för datorstyrda åtdragningsverktyg. · Minskad efterfrågan från byggnadsindustrin. · 40 procents ökning av rörelseresultatet. Orderingången ökade10 procent totalt jämfört med det fjärde kvartalet 1999, till 2 876 MSEK (2 626) motsvarande en minskning i volym på 2 procent. Priserna ökade marginellt och den positiva valutakurseffekten var runt 10 procentenheter. Orderingången av datorstyrda åtdragningssystem var fortsatt stark i USA och Europa, medan orderingången för standardprodukter från tillverkningsindustrin var oförändrad under fjärde kvartalet. Efterfrågan för professionella elverktyg för bygg- och anläggningsindustrin och installationsarbeten försvagades under fjärde kvartalet, både i Nordamerika och i Europa. Atlas Copco's Industrial Tools and Equipment division slog samman sina två produktbolag och skapade en mer kundfokuserad affärsenhet riktad mot bilindustrin, tillverkande industri, samt service. Divisionen bytte samtidigt namn till Atlas Copco Tools and Assembly Systems. Faktureringen var 3 161 MSEK (2 730), en ökning på 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 1999. Motsvarande volymökning var 5 procent. Rörelseresultatet ökade 40 procent till 378 MSEK (271). Rörelsemarginalen var 12 procent (9.9). Marginalförbättringen reflekterar den operativa förbättringen i allmänhet inom affärsområdet och en gynnsam faktureringsmix tack vare stark försäljning av avancerade industriverktyg. Nettoeffekten av valutakursförändringar var försumbar. Rental Service Affärsområdet Rental Service har sedan årsskiftet en division inom maskinuthyrningsindustrin i Nordamerika, som erbjuder service till bygg- och anläggningsindustrin och tillverkningsindustrin. okt.-dec. förän jan.-dec. förän d. d. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Fakturering 3 849 2 815 +37 13 7 434 +88 955 Rörelseresultat 532 422 +26 1 1 010 +84* 855* - i % av fakturering 13,8 15,0 13,3* 13,6 * Rörelseresultat för år 2000 inkluderar 127 MSEK avseende omstruktureringskostnader från det tredje kvartalet. Borträknat så var marginalen 14,2 procent. · Tvåsiffrig volymökning · RSC och Prime sammanslagningen pågår. · Sju nyetableringar och nio förvärvade hyresdepåer i kvartalet. Totala antalet depåer uppgår nu till 589. Under fjärde kvartalet ökade faktureringen med 37 procent till 3 849 MSEK (2 815). Volymökningen var 11 procent för jämförbara enheter. Valutakursförändringarna motsvarade 18 procent, medan nettoeffekten av företagsförvärv och prisförändringar var 8 procent. I genomsnitt låg maskinhyrorna bara marginellt under föregående års nivå. Uthyrning stod för 74 procent av den totala faktureringen i kvartalet. Försäljning av ny utrustning och tillbehör stod för 16 procent och försäljning av begagnade maskiner för 10 procent. Maskinuthyrningsindustrin fortsätter att växa snabbare än de industrier den tjänar p.g.a. trenden att hyra istället för att äga utrustning. Aktiviteten inom bygg- och anläggningssektorn, där byggande av andra fastigheter än bostäder utgör det viktigaste segmentet, förblev stabil trots kärvt väder i slutet av kvartalet. Industrisidan fortsatte att stärkas, med utan den millenium-effekt som positivt påverkade förra årets fjärde kvartal. Sammanslagningen av Prime och RSC trädde i kraft den 1 januari, 2001, och från det datumet använder den nya divisionen, Rental Service Corporation, samma datasystem och gemensam hyresflotta. Rörelsemarginalen efter goodwillavskrivningar var 532 MSEK (422), motsvarande en marginal på 13,8 procent (15,0). Den säsongsmässigt låga efterfrågan för hyresmaskiner i USA, kombinerat med de högre kostnaderna för en större hyresflotta än förra året, hade en negativ effekt på rörelsemarginalen. Moderbolaget Resultatet efter finansiella poster för Atlas Copco AB uppgick till 2 026 MSEK (1 261). Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatter var 1 673 MSEK (1 037). Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning av 5:25 SEK (4:75) per aktie motsvarande totalt 1,100 MSEK (996). Stockholm, 12 februari 2001 Giulio Mazzalupi VD och koncernchef Förvärv och avyttringar 1999-2000 Tid Förvärv Avyttringar Affärsområde Oms.* Antal MSEK Anställd a* 2000 Q4 Uthyrnings- Rental Service 49 41 företag 2000 31 JKS Lamage Anläggnings- 50 35 okt. och gruvteknik 2000 6 Hobic Bit Anläggnings- 60 85 sept. Industries och gruvteknik 2000 Q3 Uthyrnings- Rental Service 115 företag 2000 Q2 Uthyrnings- Rental Service 130 företag 2000 24 Atlas Copco Kompressor- 300 140 apr. Rotoflow teknik 2000 Q1 Uthyrnings- Rental Service 80 företag 1999 okt. Tool Industriteknik 40 32 Technics 1999 Q4 Uthyrnings- Rental Service 40 företag 1999 31 Atlas Copco Industriteknik 470 235 aug. Controls 1999 1 ABIRD Kompressor- 40 25 juli teknik 1999 29 Rental Rental Service 5 520 3 600 juli Service Corp, 1999 jan. Rand Air Kompressor- 90 teknik *12-månaders fakturering och antal anställda vid förvärvet/avyttringen. Finansiella mål Det övergripande målet för Atlas Copco Gruppen är att nå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens totala kapitalkostnad. Målet över nästa konjunkturcykel är att ha en genomsnittlig tillväxt på 8 procent, att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15 procent och att ständigt förbättra effektiviteten beträffande rörelsekapitalet, dvs lager, kundfordringar och hyresflottans nyttjandegrad. Sammantaget kommer detta att garantera att Gruppen ständigt skapar ett ökat värde för aktieägarna. För att nå dessa mål kommer den beprövade utvecklingsprocess som gäller för varje operativ verksamhet i Gruppen att följas, nämligen stabilitet först, därefter lönsamhet, och slutligen tillväxt. Atlas Copco-gruppen Resultaträkning okt.-dec. jan..-dec. MSEK 2000 1999 2000 1999 Fakturering 12 10 46 36 841 507 527 234 Rörelsens kostnader -11 -9 -40 -31 018 107 135 764 Rörelseresultat 1 823 1 400 6 392 4 470 - i % av fakturering 14,2 13,3 13,7 12,3 Finansiella intäkter och -452 -378 -1 -1 kostnader 703 058 Resultat efter fin. 1 371 1 022 4 689 3 412 Poster - i % av fakturering 10,7 9,7 10,1 9,4 Skatter -499 -334 -1 -1 723 137 Minoritetsintressen -8 -11 -42 -28 Årets resultat 864 677 2 924 2 247 Vinst per aktie, SEK 4:12 3:27 13:95 11:50 Avkastning på sysselsatt 15 14 kapital före skatt % Avkastning på eget kapital 13 14 efter skatt % Skuldsättningsgrad, % 92 92 Andel eget kapital, % 39 39 Antal anställda vid periodens 26 772 26 134 slut Balansräkning MSEK 31 dec. 31 dec. 2000 1999 Immateriella 20 792 18 851 anläggningstillgångar Hyresmaskiner 15 225 11 699 Övriga anläggningstillgångar 7 032 7 003 Varulager 5 881 5 348 Fordringar 11 521 9 463 Kassa, bank, kortfristiga 1 237 1 286 placeringar Summa tillgångar 61 688 53 650 Eget kapital 23 982 20 885 Minoritetsintressen 219 192 Räntebärande skulder och 23 507 20 611 avsättningar Icke räntebärande skulder och avsättningar 13 980 11 962 Summa skulder och eget 61 688 53 650 kapital Fakturering per affärsområde oktober-december januari-december MSEK 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Kompressorteknik 3 466 3 521 4 107 13 13 14 540 202 720 Anläggnings- och 1 650 1 572 1 898 6 437 5 725 7 083 gruvteknik Industriteknik 2 679 2 730 3 161 10 10 11 059 345 454 Rental Service 1 151 2 815 3 849 4 010 7 434 13 955 Elimineringar -101 -131 -174 -306 -472 -685 Atlas Copco-gruppen 8 845 10 12 33 36 46 507 841 740 234 527 MSEK 1999 2000 (kvartalsuppgift 1 2 3 4 1 2 3 4 er) Kompressorteknik 2 3 3 3 521 3 345 3 625 3 643 4 107 971 422 288 Anläggnings- och gruvteknik 1 1 1 1 572 1 650 1 809 1 726 1 898 353 477 323 Industriteknik 2 2 2 2 730 2 619 2 805 2 869 3 161 448 645 522 Rental Service 1 1 2 2 815 3 023 3 332 3 751 3 849 082 202 335 Elimineringar -103 -127 -111 -131 -120 -197 -194 -174 Atlas Copco- 7 8 9 10 10 11 11 12 gruppen 751 619 357 507 517 374 795 841 Resultat per affärsområde oktober-december januari-december MSEK 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Kompressorteknik 533 612 795 2 283 2 153 2 737 - i % av fakturering 15,4 17,4 19,4 17,0 16,3 18,6 Anläggnings- och 126 121 171 498 397 650 gruvteknik - i % av fakturering 7,6 7,7 9,0 7,7 6,9 9,2 Industriteknik 281 271 378 1 046 1 032 1 238 - i % av fakturering 10,5 9,9 12,0 10,4 10,0 10,8 Rental Service 175 422 532 566 1 010 1 855 - i % av fakturering 15,2 15,0 13,8 14,1 13,6 13,3 Koncerngemensamma 9 -26 -53 -48 -122 -88 kostnader Rörelseresultat 1 124 1 400 1 823 4 345 4 470 6 392 - i % av fakturering 12,7 13,3 14,2 12,9 12,3 13,7 Finansiella intäkter och -178 -378 -452 -708 -1 -1 kostnader 058 703 Resultat efter 946 1 022 1 371 3 637 3 412 4 689 finansiella poster - i % av fakturering 10,7 9,7 10,7 10,8 9,4 10,1 MSEK 1999 2000 (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3 4 Kompressorteknik 390 572 579 612 580 664 698 795 - i % av fakturering 13,1 16,7 17,6 17,4 17,3 18,3 19,2 19,4 Anläggnings- och 84 104 88 121 142 173 164 171 gruvteknik - i % av fakturering 6,2 7,0 6,7 7,7 8,6 9,6 9,5 9,0 Industriteknik 216 257 288 271 263 299 298 378 - i % av fakturering 8,8 9,7 11,4 9,9 10,0 10,7 10,4 12,0 Rental Service 83 146 359 422 390 464 469 532 - i % av fakturering 7,7 12,1 15,4 15,0 12,9 13,9 12,5 13,8 Koncerngemensamma kostnader -48 -17 -31 -26 -47 -59 71 -53 Rörelseresultat 725 1 1 283 1 1 1 1 700 1 062 400 328 541 823 - i % av fakturering 9,4 12,3 13,7 13,3 12,6 13,5 14,4 14,2 Finansiella intäkter och kostnader -168 -194 -318 -378 -385 -411 -455 -452 Resultat efter 557 868 965 1 943 1 1 245 1 finansiella poster 022 130 371 - i % av fakturering 7,2 10,1 10,3 9,7 9,0 9,9 10,6 10,7 Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenterats, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leveransstörningar och stora kundkreditförluster. För ytterligare information: Media Annika Berglund Senior Vice President Group Communications Tel: +46 (0)8 743 8070 Mobil: +46 (0)70 322 8070 annika.berglund@atlascopco.com Analytiker Mattias Olsson Investor Relations Manager Tel: +46 (0)8 743 8291 Mobil: +46 (0)70 518 8291 mattias.olsson@atlascopco.com Presentationer från Atlas Copco En presentation för Atlas Copcos tredje kvartalsresultat publiceras på Atlas Copco Gruppens hemsida. Gå till www.atlascopco-group.com > Investor > Presentations Ny hemsida för Atlas Copco Gruppen Ytterligare information finns tillgänglig på www.atlascopco-group.com Notera möjligheten att registrera dig som prenumerant under My Profile. Kvartalsrapport, första kvartalet 2001 Atlas Copco resultat för första kvartalet 2001, publiceras den 26 april, 2001. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Atlas Copco Aktiebolag äger rum torsdagen den 26 april 2001 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga skall · Dels vara införd i VPC AB (VPC) torsdagen den 12 april 2001. · Dels anmäla sitt deltagande i stämman senast fredagen den 20 april, 2001, klockan 16.00, under adress Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, per telefon 08-743 8000, telefax 08-644 9045, eller via Internet: www.atlascopco-group.com. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast måndagen den 12 april 2001. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning per aktie uppgår till 5:25 SEK. Styrelsen har som avstämmningsdag för utdelningen beslutat föreslå onsdagen den 2 maj 2001. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 7 maj 2001. Kallelse Kallelse till stämman kommer att finnas på Atlas Copcos hemsida: www.atlascopco-group.com samt annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar, Financial Times och Frankfurter Allgemeine Zeitung tisdagen den 27 mars, 2001. Ekonomiska rapporter från Atlas Copco 2001 Atlas Copco publicerar under 2001 följande ekonomiska rapporter: Årsredovisning 2000 27 mars 2001 Verkställande direktörens tal vid bolagsstämman26 april 2001 Delårsrapporter Rapport över första kvartalet 26 april 2001 Rapport över andra kvartalet 19 juli 2001 Rapport över tredje kvartalet 23 oktober 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00790/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00790/bit0001.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar