Atlas Copco: Mazzalupis kommentar till det 3:e kvartalets resultat

Mazzalupis kommentar till det tredje kvartalets resultat Stockholm, 24 oktober, 2000- Under det tredje kvartalet 2000, ökade Atlas Copcos fakturering med 26 procent och rörelseresultatet ökade med 42 procent, exklusive jämförelsestörande poster. "Jag är glad och stolt över att vi har uppnått det högsta kvartalsresultatet någonsin", sa Giulio Mazzalupi, VD och koncernchef för Atlas Copco. Under samma period ökade orderingången med 11 procent i volym. "Efterfrågan på våra produkter och tjänster var fortsatt stark under perioden i alla delar av världen. Avmattningen inom bygg- och anläggningsindustrin i USA har inte påverkat efterfrågan på hyresmaskiner, vilken fortsatte att växa tack vare trenden att i högre grad hyra sin utrustning än att äga den." Atlas Copcos orderingång ökade med 31 procent de första nio månaderna 2000, motsvarande en volymökning på 12 procent för jämförbara enheter. Faktureringen ökade också 31 procent, till 33 686 MSEK, en volymökning på 12 procent. Rörelsemarginalen var 13,6 procent (11,9), och 14,4 procent under kvartalet. "Marginalen på 14,4 är ett steg i rätt riktning mot vårt mål att nå 15 procent." Målet över nästa konjunkturcykel är att ha en genomsnittlig tillväxt på 8 procent, att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15 procent och att ständigt förbättra effektiviteten beträffande rörelsekapitalet, dvs lager, kundfordringar och hyresflottans nyttjandegrad. "Vi har lanserat ett antal innovativa och framgångsrika produkter under året, och vissa av dessa ger redan goda bidrag. Vi har gjort marknadsinvesteringar i både i USA och Kina, för att ytterligare stärka vår bas för tillväxt." Sedan 1997 verkar Atlas Copco inom den växande industrin för maskinuthyrning i USA. "Vi har beslutat att ta nästa steg i vår förbättringsprocess. Med ambition att optimera kundnyttan och vidare utveckla synergier, kommer vi att slå samman Prime och RSC till en legal enhet. Denna åtgärd är också till nytta för våra medarbetare, då den erbjuder en bättre miljö för professionell utveckling." Det nya USA- bolaget kommer att ha specialiserade säljteam som fokuserar på specifika marknadssegment. Maskinuthyrningsdepåer som koncentrerar sig på tillverkningsindustrin kommer att verka under varumärket Prime, och de som vänder sig till bygg- och anläggningsindustrin kommer att använda sig av RSC-varumärket. Övergripande förväntas efterfrågan för Atlas Copcos produkter och tjänster fortsätta att öka. "Vi tror på en fortsatt god efterfrågan för våra produkter på kort sikt." Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 1999 uppgick Gruppens omsättning till över 36 BSEK, med 97 procent av omsättningen utanför Sverige och Gruppen hade mer än 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning, lätt entreprenad och demolering, monteringssystem och relaterad service och maskinuthyrning. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com. Atlas Copco-gruppen Resultatöversikt för perioden fram till 30 september, 2000 Atlas Copco-gruppen Jul.- Sep. Förän Jan. - Sep. Förän d. d. 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 11 9 +25 34 26 +31 743 424 451 324 Fakturering 11 9 +26 33 25 +31 795 357 686 727 Rörelseresultat 1 700 1 +33 4 569 3 070 +49 283 - i procent av 14,4 13,7 13,6 11,9 fakturering Resultat efter finansiella poster 1 245 965 +29 3 318 2 390 +39 - i procent av 10,6 10,3 9,8 9,3 fakturering Vinst per aktie*, SEK 3,71 3,34 9,83 8,23 *) Totalt antal aktier: 209.6 m. (183.5) Jul.- Sep. Förän Jan. - Sep. Förän d. d. 2000 1999 % 2000 1999 % Kompressorteknik Orderingång 3 693 3 154 +17 11 9 758 +16 313 Fakturering 3 643 3 288 +11 10 9 681 +10 613 Rörelseresultat 698 579 +21 1 942 1 541 +26 - i procent av 19,2 17,6 18,3 15,9 fakturering Anläggnings- och gruvteknik Orderingång 1 591 1 377 +16 5 168 4 404 +17 Fakturering 1 726 1 323 +30 5 185 4 153 +25 Rörelseresultat 164 88 +86 479 276 +74 - i procent av 9,5 6,7 9,2 6,6 fakturering Industriteknik Orderingång 2 915 2 653 +10 8 549 7 927 +8 Fakturering 2 869 2 522 +14 8 293 7 615 +9 Rörelseresultat 298 288 +3 860 761 +13 - i procent av 10,4 11,4 10,4 10,0 fakturering Rental Service Fakturering 3 751 2 335 +61 10 4 619 +119 106 Rörelseresultat 469 359 +31 1 323 588 +125 - i procent av 12,5 15,4 13,1 12,7 fakturering Mer detaljerad information rörande 3:e kvartalets resultat redovisas i kvartalsrapporten. Bokslutskommunikén för helåret 2000 kommer att publiceras den 12 februari, 2001. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenterats, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel, konjuktureffekter, valutakurs- och räntefluktationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leveransstörningar och stora kundkreditförluster. För ytterligare information: Annika Berglund, Senior Vice President, Group Communications, (media) Tel +46 8 743 8070, mobil +46 70 322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson, Investor Relations Manager, (analytiker) Tel +46 8 743 8291, mobil +46 70 518 8291, mattias.olsson@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar