Atlas Copco: Rekordresultat under tredje kvartalet

Report this content

Delårsrapport per den 30 september 2000 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordresultat under tredje kvartalet * Kvartalets fakturering och resultat högre än någonsin tidigare. * Volymtillväxt på 11 procent. * Prime och RSC slås samman. * Rörelsemarginalen för den löpande verksamheten ökade till 14,5% (12,8). * Rörelseresultatet ökade 33% till 1 700 MSEK, inklusive engångsposter på -6 MSEK (+83). Resultatet efter finansiella poster ökade 29% till 1 245 MSEK. * Vinst per aktie ökade till 3,71 SEK (3,34). juli - Förändr jan. - Förändr sept. ing sept. ing 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 11 9 424 +25 34 26 +31 743 451 324 Fakturering 11 9 357 +26 33 25 +31 795 686 727 Rörelseresult 1 700 1 283 +33 4 569 3 070 +49 at - i % av 14,4 13,7 13,6 11,9 fakturering Resultat efter 1 245 965 +29 3 318 2 390 +39 finansiella poster - i % av 10,6 10,3 9,8 9,3 fakturering Vinst/aktie*, 3,71 3,34 9,83 8,23 SEK *) Antal aktier: 209,6 miljoner (183,5). Utsikter på kort sikt Överlag förväntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster att fortsätta att öka, dock i lägre takt än tidigare under året. I Nordamerika förutses efterfrågan på hyresmaskiner att förbättras ytterligare som en följd av outsourcing-trenden. Efterfrågan på sofistikerade investeringsrelaterade produkter från bl a fordons- och processindustrin tros också förbli stark. Tecknen på försvagningar i vissa delar av den amerikanska ekonomin kan få negativa effekter på försäljningen av vissa produkter. Utsikterna för Europa är inte entydiga. En fortsatt gynnsam efterfrågan förväntas på några större marknader, medan utvecklingen i Tyskland och relaterade marknader är mer osäker. Den starka, positiva utvecklingen i Asien förväntas fortsätta, särskilt i Kina. Nio månader i sammandrag Atlas Copco-gruppen Atlas Copco-gruppens orderingång för årets första nio månader ökade 31 procent till 34 451 MSEK (26 324), motsvarande en volymökning på 12 procent för jämförbara enheter. De positiva valutakurseffekterna motsvarade 4 procentenheter. Faktureringen ökade även den 31 procent till 33 686 MSEK (25 727), motsvarande en volymökning på 12 procent för jämförbara enheter. Gruppens rörelseresultat ökade till 4 569 MSEK (3 070) och innefattar ett netto av icke återkommande poster på -6 MSEK (+83), samtliga hänförliga tredje kvartalet (se specifikation nedan). Exklusive icke återkommande poster ökade rörelseresultatet 53 procent till 4 575 MSEK (2 987), motsvarande en marginal på 13,6 procent (11,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 318 MSEK (2 390), vilket motsvarar en ökning på 39 procent och en marginal av 9,8 procent (9,3). Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar var 461 MSEK (1 345). Den negativa avvikelsen kan i sin helhet hänföras investeringar i hyresflottan inom affärsområdet Rental Service, vilka är koncentrerade till vår- och sommarmånaderna, på grund av säsongsvariationer i hyresintäkter. Utvecklingen under tredje kvartalet Atlas Copco-gruppen Marknadsutveckling Under tredje kvartalet fortsatte den robusta efterfrågan på den nordamerikanska marknaden. Den industriella sektorn förbättrades med särskilt hög aktivitet i det petrokemiska segmentet. Efterfrågan på både större investeringsrelaterad utrustning och produktionsrelaterade produkter stärktes. Aktiviteten inom bygg- och anläggningsindustrin förblev stark vilket gynnade maskinuthyrningen. Efterfrågan på bygg- och anläggningsrelaterade produkter påverkades något mot slutet av perioden med anledning av osäkerheten om kommande aktivitetsnivå. I Europa stärktes efterfrågan ytterligare samtidigt som obalansen i regionen fortsatte. Sydeuropa och Storbritannien utvecklades positivt, medan de nordiska marknaderna var svaga. I Tyskland var industriproduktionen hög, men investeringstakten låg. Den positiva utvecklingen i Asien fortsatte med en särskilt stark expansion i Kina. De flesta av Atlas Copcos produktområden gynnas av denna utveckling. Efterfrågan på gruvutrustning förblev stark på de flesta gruvrelaterade marknaderna. Orderingång och fakturering Orderingången steg 25 procent jämfört med tredje kvartalet 1999 till 11 743 MSEK (9 424). Detta motsvarar en volymökning på 11 procent, exklusive en positiv valutaeffekt av 9 procentenheter och en nettoeffekt från förvärv och avyttringar på 6 procent. Den goda volymtillväxten beror på den starka efterfrågeutvecklingen på samtliga marknader, större marknadsandelar i vissa segment samt nyintroducerade, innovativa produkter. Faktureringen uppgick till 11 795 MSEK (9 357), en ökning med 26 procent, motsvarande en volymökning på 12 procent för jämförbara enheter. Resultat Rörelseresultatet ökade till rekordhöga 1 700 MSEK (1 283) för tredje kvartalet. Resultatet inkluderar en återbetalning från SPP på 226 MSEK som delvis motverkas av erbjudanden om förtidspensioneringar i Sverige på 92 MSEK. Perioden inkluderar även engångsposter om netto -140 MSEK bestående av 127 MSEK reserverade för samanslagningen av divisionerna Prime och RSC inom affärsområdet Rental Service samt 13 MSEK för produktionsrationaliseringar inom affärsområdet Kompressorteknik. Exklusive nettot av engångsposter på -6 MSEK (+83) ökade rörelseresultatet 42 procent till 1 706 MSEK (1 200). Detta motsvarar en marginal på 14,5 procent (12,8). Marginalförbättringen var ett resultat av högre volymer, rationaliseringsåtgärder och gynnsamma valutakurseffekter. Nettovalutaeffekten stod för ungefär en tredjedel av marginalförbättringen mellan tredje kvartalet 1999 och 2000. Finansnettot uppgick till -455 MSEK (-318), varav räntenettot stod för - 454 MSEK (-316) och valutakursförändringar för -1 MSEK (-2). De ökade räntekostnaderna jämfört med förra året beror på att räntekostnaderna för RSC-förvärvet endast gällde två månader under 1999, högre kortfristiga räntesatser samt den avsevärt högre USD/SEK kursen. Resultatet efter finansiella poster ökade till 1 245 MSEK (965). Exklusive engångsposter ökade resultatet med 42 procent till 1 251 MSEK (882), motsvarande en marginal på 10,6 procent (9,4). Resultatet efter skatt ökade till 778 MSEK (635) eller 3,71 SEK per aktie (3,34). Avkastningen på sysselsatt kapital under de 12 senaste månaderna var 14 procent (15) och avkastningen på eget kapital 13 procent (14). Gruppens vägda genomsnittliga kapitalkostnad är cirka 8 procent (7) motsvarande en kapitalkostnad före skatt på cirka 12 procent. Kassaflöde och nettoskuldsättning Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt för det tredje kvartalet nådde 1 834 MSEK (1 136). Rörelsekapitalet minskade 109 MSEK (ökning med 178). Rörelsekapitalets omsättningshastighet ökade jämfört med förra året framför allt som en följd av effektivitetsvinster i inköps- och leverantörsledet. Rörelsens kassaflöde steg till 1 943 MSEK (958) motsvarande 16 procent (10) av Gruppens fakturering. Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar var 1 490 MSEK (870) under kvartalet. Ökningen från föregående år beror främst på högre investeringar i hyresflottan i juli, en månad då Rental Service Corporation inte ingick i Atlas Copco-gruppen föregående år, samt delvis på valutaomräkningsdifferenser. Nettokassaflödet efter utdelningar och förvärv blev 330 MSEK (-13 628). Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK juli - Januari - september september 2000 1999 2000 1999 Kassamässigt 1 834 1 136 4 565 2 932 rörelseöverskott efter skatt varav återlagda 1 074 744 2 886 1 712 avskrivningar Förändring av rörelsekapital 109 -178 -75 -9 Rörelsens kassaflöde 1 943 958 4 490 2 923 Investeringar i anläggningar -2 034 -1 173 -5 584 -2 262 Försäljning av anläggningar 544 303 1 555 684 Företagsförvärv/avyttringar -123 -13 -407 -13 714 825 Kassaflöde från -1 613 -14 -4 436 -15 investeringsverksamheten 584 403 Utdelningar 0 -2 -1 007 -831 Nettokassaflöde 330 -13 -953 -13 628 311 Förändring i räntebärande -236 13 305 762 12 375 skulder Kassaflöde efter 94 -323 -191 -936 finansiering Likvida medel vid årets 1 001 1 463 1 286 2 118 början Omräkningsdifferens i 26 -23 26 -65 likvida medel Likvida medel vid periodens 1 121 1 117 1 121 1 117 slut Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel, uppgick till 23 501 MSEK (23 429), varav 1 456 MSEK (1 462) var avsättningar till pensioner. Skuldsättningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, var 100 procent (147). Justerat för valutakursförändringar sedan 30 september 1999 var skuldsättningsgraden 88 procent. Investeringar Bruttoinvesteringar i fastigheter, maskiner mm uppgick till 183 MSEK (318). Bruttoinvesteringar i hyresmaskiner uppgick till 1 851 MSEK (855). På grund av säsongsvariationer i intäkterna från uthyrningsverksamheten är investeringarna i hyresflottan koncentrerade till vår- och sommarmånaderna vilket innebär att de framför allt påverkar investeringsaktiviteten i det andra och det tredje kvartalen. Totala avskrivningar för dessa tillgångsposter uppgick till 219 MSEK (220) respektive 689 MSEK (389), medan avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 166 MSEK (135). Anställda Den 30 september 2000 uppgick antalet anställda till 26 592 (25 926). För jämförbara enheter ökade antalet anställda med 392 jämfört med samma tidpunkt förra året. Fördelning av aktier Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 048 MSEK (918) fördelat på aktieslag enligt nedan: Aktieslag Utestående aktier A-aktier 139 899 016 B-aktier 69 703 168 Totalt 209 602 184 Under 1999 emitterades 26,1 miljoner nya aktier med villkor 1:7 till kursen 160 SEK per aktie. I oktober 1999 gav emissionen bolaget ett kapitaltillskott på omkring 4,1 miljarder SEK netto. Kompressorteknik Affärsområdet Kompressorteknik består av fem divisioner inom produktområdena industrikompressorer, transportabla kompressorer, generatorer samt gas- och processkompressorer. juli - Förändr jan. - Förändr sept. ing sept. ing 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 3 693 3 154 +17 11 9 758 +16 313 Fakturering 3 643 3 288 +11 10 9 681 +10 613 Rörelseresultat 698 579 +21 1 942 1 541 +26 - i % av 19,2 17,6 18,3 15,9 fakturering * Stark volymtillväxt. * Resultatförbättring över 20 procent. * Mycket positiv utveckling i Asien. Orderingången ökade 17 procent till 3 693 MSEK (3 154) i tredje kvartalet varav 15 procentenheter var volymtillväxt och 5 procentenheter valutakurseffekter. I det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna inom alla produktområden. Den gynnsamma försäljningstrenden i Nordamerika fortsatte och en hög orderingång noterades i Sydamerika. I Europa fortsatte en försiktig tillväxt. I Asien förbättrades orderingången markant för alla typer av industrikompressorer, framför allt i Kina. De stora oljeinsprutade kompressorerna som introducerades under våren fortsatte att skörda framgångar på marknaden. En utökad och förbättrad serie små och medelstora oljeinsprutade skruvkompressorer lanserades i slutet av kvartalet. Faktureringen ökade 11 procent till 3 643 MSEK (3 288), en uppgång på 10 procent i volym. Rörelseresultatet förbättrades 21 procent till rekordnoteringen 698 MSEK (579), motsvarande en marginal på 19,2 procent (17,6). Resultatet innefattar en engångsreservering på 13 MSEK för nedläggningen av en produktionsenhet i Frankrike. Nettoeffekten av högre volymer, dvs bättre absorption av fasta kostnader, och något högre rörelsekostnader, bidrog till runt hälften av marginalförbättringen. Återstoden var resultatet av den gynnsamma valutakursutvecklingen, i synnerhet mellan USD och Euro. Anläggnings- och gruvteknik Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisioner inom produktområdena borraggregat, bergborrverktyg, prospekterings-, entreprenad- och lastutrustning. juli - Förändr jan. - Förändr sept. ing sept. ing 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 1 591 1 377 +16 5 168 4 404 +17 Fakturering 1 726 1 323 +30 5 185 4 153 +25 Rörelseresultat 164 88 +86 479 276 +74 - i % av 9,5 6,7 9,2 6,6 fakturering @ Fortsatt stark orderingång från gruvindustrin, särskilt för förbrukningsvaror. @ Ökad orderingång från infrastrukturprojekt i Kina. @ Förvärv av Hobic, kanadensisk tillverkare av diamantborrkronor. @ Orderingången steg 16 procent under kvartalet till 1 591 MSEK (1 377). 10 procent utgjorde volymtillväxt. Den starka amerikanska dollarn bidrog huvudsakligen till den positiva valutakurseffekten på 5 procent. Den goda investeringstrenden i gruvindustrin fortsatte med en viss avmattning i Nord- och Sydamerika. Efterfrågan på förbrukningsvaror förblev stark och i vissa länder noterades en ökad marknadsandel för bergborrverktyg. Den positiva försäljningstrenden i Kina fortsatte och orderingången från infrastrukturprojekt ökade. Utvecklingen i bygg- och anläggningsindustrin var mindre gynnsam i andra regioner, särskilt i Europa. Försäljningen var 1 726 MSEK (1 323), en sammanlagd ökning på 30 procent, motsvarande en volymökning på 25 procent. En del av volymökningen berodde på fakturering av bulkorder som bokades under det andra kvartalet i år. Rörelseresultatet för kvartalet steg 86 procent till 164 MSEK (88) motsvarande en marginal på 9,5 procent (6,7). Samtliga produktområden förbättrade sina resultat jämfört med föregående år. Högre försäljningsvolymer och effektivitetshöjningar förklarar merparten av ökningen medan valutakurseffekter bidragit i mindre grad. Industriteknik Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom produktområdena elektriska och pneumatiska kraftverktyg, och monteringssystem. juli - Förändr Jan. - Förändr sept. ing sept. ing 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 2 915 2 653 +10 8 549 7 927 +8 Fakturering 2 869 2 522 +14 8 293 7 615 +9 Rörelseresultat 298 288* +3* 860 761 +13 - i % av 10,4 11,4* 10,4 10,0 fakturering * Rörelseresultatet 1999 inkluderar en engångspost om 83 MSEK (se nedan). @ Mycket stark orderingång för datorstyrda åtdragningsverktyg. @ Tecken på avmattning i tillväxten i den amerikanska byggindustrin. @ God förbättring av resultatet från den löpande verksamheten. Orderingången ökade 10 procent överlag, varav 5 procentenheter var volymtillväxt, till 2 915 MSEK (2 653). Det kombinerade nettot av positiva valutaeffekter och avyttringen av Atlas Copco Controls motsvarade 5 procentenheter. Orderingången för datorstyrda åtdragningsverktyg och system fortsatte att öka både i Europa och i USA. Fordonsindustrin stod för merparten av ökningen, men även andra segment bidrog. Orderingången för standardprodukter var oförändrad. Efterfrågan på professionella elverktyg fortsatte att öka i Nordamerika. Dock märktes en avmattning mot slutet av perioden beroende på den förväntade lägre aktiviteten inom bostadsbyggande. I Europa förbättrades försäljningsvolymerna ytterligare. Faktureringen var 2 869 MSEK (2 522), upp 14 procent jämfört med tredje kvartalet 1999, vilket motsvarar en volymökning på 9 procent. Rörelseresultatet ökade till 298 MSEK (288). Förra årets resultat innefattade en engångspost på +83 MSEK, hänförlig avyttringen av Atlas Copco Controls. Exklusive denna engångspost ökade rörelseresultatet 45 procent och rörelsemarginalen var 10,4 procent (8,1). Förbättringen av marginalen är ett resultat av den ökade försäljningen, samt en gynnsam försäljningsmix med större inslag av sofistikerade kraftverktyg för industriellt bruk. Rental Service Affärsområdet Rental Service omfattar två divisioner inom maskinuthyrningsindustrin i Nordamerika, som erbjuder service till bygg- och anläggningsindustrin och tillverkningsindustrin. juli - Förändr Jan. - Förändr sept. ing sept. ing 2000 1999 % 2000 1999 % Fakturering 3 751 2 335 +61 10 4 619 +119 106 Rörelseresultat 469* 359 +31* 1 323 588 +125 - i % av 12,5* 15,4 13,1 12,7 fakturering * Rörelseresultatet för 2000 inkluderar en engångspost på 127 MSEK (se nedan). @ Solid ökning i fakturering och förbättrad utnyttjandegrad av hyresflottan. @ Prime och RSC slås samman. @ 14 nyetableringar och 14 förvärvade hyresdepåer i kvartalet. Totala antalet depåer uppgår nu till 567. Under tredje kvartalet ökade försäljningen 61 procent till 3 751 MSEK (2 335), innefattande endast två månaders försäljning från RSC under 1999. Volymtillväxten nådde 16 procent för jämförbara enheter. Valutakurs- och prisförändringar motsvarade en nettoeffekt på 14 procent. I genomsnitt var maskinhyrorna 2 procent under förra årets nivå men med en tendens till stabilisering. Uthyrning, försäljning av ny utrustning och tillbehör, samt försäljning av begagnad utrustning stod för 75, 17 respektive 8 procent av den totala faktureringen. Volymtillväxten för uthyrningsverksamheten var något högre än genomsnittet på 16 procent. Som en följd av outsourcing-trenden fortsätter maskinuthyrningsindustrin att växa snabbare än de industrier den tjänar. Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin, där byggande av andra fastigheter än bostäder utgör det viktigaste segmentet, förblev god under perioden. Det industriella segmentet, i synnerhet relaterat till den petrokemiska industrin, fortsatte att stärkas. Både de kanadensiska och mexikanska hyresverksamheterna bidrog positivt till kvartalets resultat. För att kanalisera resurserna till att stärka tillväxten i alla segment i uthyrningsaffären, samt ytterligare utvinna synergier, kommer Prime och RSC att slås samman till ett företag. Den nya legala enheten kommer att konstitueras den 1 januari 2001 och verka under två varumärken. "Prime" kommer att fokusera på industrikunder och "RSC" kommer att vidare förstärka sin position inom bygg- och anläggningssegmentet. Tidigare under året skapades en intern serviceorganisation som samordnar samtliga administrativa processer. En engångskostnad på 127 MSEK är inkluderad i rörelseresultatet för kvartalet. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar och den ovan nämnda icke återkommande reserveringen var 469 MSEK (359). Exklusive engångsposten var rörelseresultatet 596 MSEK, en ökning med 66 procent motsvarande en marginal av 15,9 procent (15,4). En extra månads bidrag från RSC, den utökade hyresflottan samt en förbättrad utnyttjandegrad förklarar ökningen jämfört med samma period förra året. Stockholm, 24 oktober 2000 Giulio Mazzalupi VD och Koncernchef Förvärv och avyttringar 1999-2000 Tid Förvärv Avyttrin Affärsområ Oms.* Antal gar de MSEK anställ da* 2000 6 Hobic Bit Anläggning 60 85 sept. Industrie s- och s gruvteknik 2000 Q3 Uthyrning Rental 115 s-företag Service 2000 Q2 Uthyrning Rental 130 s-företag Service 2000 24 Atlas Kompressor 300 140 apr. Copco -teknik Rotoflow 2000 Q1 Uthyrning Rental 80 s-företag Service 1999 okt. Tool Industrite 40 32 Technics knik 1999 Q4 Uthyrning Rental 40 s-företag Service 1999 31 Atlas Industrite 470 235 aug. Copco knik Controls 1999 1 ABIRD Kompressor 40 25 juli -teknik 1999 29 Rental Rental 5 520 3 600 juli Service Service Corp, 1999 jan. Rand Air Kompressor 90 -teknik *12-månaders fakturering och antal anställda vid förvärvet/avyttringen. Finansiella mål Det övergripande målet för Atlas Copco Gruppen är att nå en avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens totala kapitalkostnad. Målet över nästa konjunkturcykel är att ha en genomsnittlig tillväxt på 8 procent, att uppnå en genomsnittlig rörelsemarginal på 15 procent och att ständigt förbättra effektiviteten beträffande rörelsekapitalet, dvs lager, kundfordringar och hyresflottans nyttjandegrad. Sammantaget kommer detta att garantera att Gruppen ständigt skapar ett ökat värde för aktieägarna. För att nå dessa mål kommer den beprövade utvecklingsprocess som gäller för varje operativ verksamhet i Gruppen att följas, nämligen stabilitet först, därefter lönsamhet, och slutligen tillväxt. Atlas Copco-gruppen Resultaträkning juli - januari - Okt. jan.- september september 99 - dec. MSEK 2000 1999 2000 1999 sept. 1999 00 Fakturering 11 9 357 33 25 44 36 795 686 727 193 234 Rörelsens kostnader -10 -8 -29 -22 -38 -31 095 074 117 657 224 764 Rörelseresultat 1 700 1 283 4 569 3 070 5 969 4 470 - i % av fakturering 14,4 13,7 13,6 11,9 13,5 12,3 Finansiella intäkter -455 -318 -1 -680 -1 -1 och kostnader 251 629 058 Resultat efter fin. 1 245 965 3 318 2 390 4 340 3 412 Poster - i % av fakturering 10,6 10,3 9,8 9,3 9,8 9,4 Skatter -458 -322 -1 -803 -1 -1 224 558 137 Minoritetsintressen -9 -8 -34 -17 -45 -28 Årets resultat 778 635 2 060 1 570 2 737 2 247 Vinst per aktie, SEK 3,71 3,34 9,83 8,23 13,10 11,50 Avkastning på sysselsatt kapital 14 14 före skatt, % Avkastning på eget kapital efter 13 14 skatt, % Skuldsättningsgrad, % 100 92 Andel eget kapital, % 37 39 Antal anställda i slutet av resp 26 26 period 592 134 Balansräkning MSEK 30 sept. 31 dec. 30 sept. 2000 1999 1999 Immateriella 21 124 18 851 17 635 anläggningstillgångar Hyresmaskiner 15 975 11 699 12 034 Övriga anläggningstillgångar 7 301 7 003 6 564 Varulager 6 186 5 348 5 500 Fordringar 11 419 9 463 9 122 Kassa, bank, kortfristiga 1 121 1 286 1 117 placeringar Summa tillgångar 63 126 53 650 51 972 Eget kapital 23 282 20 885 15 783 Minoritetsintressen 218 192 172 Räntebärande skulder och 24 622 20 611 24 546 avsättningar Icke räntebärande skulder 15 004 11 962 11 471 och avsättningar Summa skulder och eget 63 126 53 650 51 972 kapital Fakturering per affärsområde juli - september Januari - september MSEK 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Kompressorteknik 3 230 3 288 3 643 10 9 681 10 074 613 Anläggnings- och 1 492 1 323 1 726 4 787 4 153 5 185 gruvteknik Industriteknik 2 425 2 522 2 869 7 380 7 615 8 293 Rental Service 1 012 2 335 3 751 2 859 4 619 10 106 Elimineringar -48 -111 -194 -205 -341 -511 Atlas Copco-gruppen 8 111 9 357 11 24 25 33 795 895 727 686 MSEK 1999 2000 (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3 Kompressorteknik 2 3 3 3 521 3 345 3 625 3 643 971 422 288 Anläggnings- och 1 1 1 1 572 1 650 1 809 1 726 gruvteknik 353 477 323 Industriteknik 2 2 2 2 730 2 619 2 805 2 869 448 645 522 Rental Service 1 1 2 2 815 3 023 3 332 3 751 082 202 335 Elimineringar -103 -127 -111 -131 -120 -197 -194 Atlas Copco-gruppen 7 8 9 10 10 11 11 751 619 357 507 517 374 795 Resultat per affärsområde juli - september Januari - september MSEK 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Kompressorteknik 548 579 698 1 750 1 541 1 942 - i % av fakturering 17,0 17,6 19,2 17,4 15,9 18,3 Anläggnings- och 113 88 164 372 276 479 gruvteknik - i % av fakturering 7,6 6,7 9,5 7,8 6,6 9,2 Industriteknik 241 288 298 765 761 860 - i % av fakturering 9,9 11,4 10,4 10,4 10,0 10,4 Rental Service 171 359 469 391 588 1 323 - i % av fakturering 16,9 15,4 12,5 13,7 12,7 13,1 Koncerngemensamma -7 -31 71 -57 -96 -35 kostnader Rörelseresultat 1 066 1 283 1 700 3 221 3 070 4 569 - i % av fakturering 13,1 13,7 14,4 12,9 11,9 13,6 Finansiella intäkter och -199 -318 -455 -530 -680 1 251 kostnader Resultat efter 867 965 1 245 2 691 2 390 3 318 finansiella poster - i % av fakturering 10,7 10,3 10,6 10,8 9,3 9,8 MSEK 1999 2000 (kvartalsuppgifter) 1 2 3 4 1 2 3 Kompressorteknik 390 572 579 612 580 664 698 - i % av fakturering 13, 16,7 17,6 17,4 17,3 18,3 19,2 1 Anläggnings- och 84 104 88 121 142 173 164 gruvteknik - i % av fakturering 6,2 7,0 6,7 7,7 8,6 9,6 9,5 Industriteknik 216 257 288 271 263 299 298 - i % av fakturering 8,8 9,7 11,4 9,9 10,0 10,7 10,4 Rental Service 83 146 359 422 390 464 469 - i % av fakturering 7,7 12,1 15,4 15,0 12,9 13,9 12,5 Koncerngemensamma -48 -17 -31 -26 -47 -59 71 kostnader Rörelseresultat 725 1 1 1 1 1 1 062 283 400 328 541 700 - i % av fakturering 9,4 12,3 13,7 13,3 12,6 13,5 14,4 Finansiella intäkter och - -194 -318 -378 -385 -411 -455 kostnader 168 Resultat efter 557 868 965 1 943 1 1 finansiella poster 022 130 245 - i % av fakturering 7,2 10,1 10,3 9,7 9,0 9,9 10,6 Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenterats, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel, konjuktureffekter, valutakurs- och räntefluktationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leveransstörningar och stora kundkreditförluster. För ytterligare information: Media Annika Berglund Senior Vice President Group Communications Tel: +46 (0)8 743 8070 Mobil: +46 (0)70 322 8070 annika.berglund@atlascopco.com Analytiker Mattias Olsson Investor Relations Manager Tel: +46 (0)8 743 8291 Mobil: +46 (0)70 518 8291 mattias.olsson@atlascopco.com Presentationer från Atlas Copco En presentation för Atlas Copcos tredje kvartalsresultat publiceras på Atlas Copco Gruppens hemsida. Gå till www.atlascopco-group.com > Investor > Presentations Ny hemsida för Atlas Copco Gruppen Ytterligare information finns tillgänglig på www.atlascopco-group.com Notera möjligheten att registrera dig som prenumerant under My Profile. Bokslutskommuniké per den 31 december 2000 Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2000 kommer att publiceras den 12 februari 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar