Stabilt kassaflöde på hög nivå

Report this content

Delårsrapport per den 30 september 2002 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabilt kassaflöde på hög nivå · Nedskrivning av goodwill på MSEK 6,950, ingen effekt på kassaflödet. · Ordervolymerna sjönk 1% jämfört med tredje kvartalet 2001, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. · Vinst efter finansiella poster, före nedskrivning, var MSEK 1,241 (1,287), eller 10.5% (9.9). · Rörelsemarginalen, före nedskrivning, uppgick till 11.8% (12.5). · Vinsten per aktie, före nedskrivning, var SEK 3.69 (4.06). · Kassaflödet uppgick till MSEK 1,645 (1,403), 14% av den fakturerade försäljningen. OBS: Samtliga siffror jämförs med tredje kvartalet 2001, om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt "." för att markera decimaler, samt kommatecken "," för att markera tusental. juli-september januari-september 2002 2002 2001 % 2002 2002 2001 % MSEK redovis * redovi * at sat Orderingång 11,833 11,833 12,885 -8 36,532 36,532 38,573 -5 Fakturering 11,873 11,873 13,041 -9 35,613 35,613 38,022 -6 Rörelseresulta -5,545 1,405 1,627 -14 -3,075 3,875 4,782 -19 t - i % av 11.8 12.5 10.9 12.6 faktureringen Resultat efter -5,709 1,241 1,287 -4 -3,723 3,227 3,646 -11 finansiella poster - i % av 10.5 9.9 9.1 9.6 faktureringen Jämförelsestör ande poster Nedskrivning -6,950 -6,950 av goodwill -48 -48 -60 Omstrukturerin gskostnader Kapitalisering +64 +64 +214 +214 av utvecklingskos tnader Reviderad bedömd +45 +45 +135 +135 . . nyttjandeperio d Totalt -6,841 +109 -6,649 +301 -60 Vinst per -29.47 3.69 4.06 -9 -23.45 9.71 11.27 -14 aktie, SEK Eget 95 126 131 kapital/aktie, SEK Avkastning på -3 12 14 sysselsatt kapital (12 månaders värde) * Exklusive nedskrivning av goodwill. Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster förväntas vara oförändrad under det kommande kvartalet. Efterfrågan på hyresutrustning i USA väntas stanna på nuvarande nivå, justerat för normal säsongsrelaterad minskning under fjärde kvartalet. Nedskrivning av goodwill Under tredje kvartalet har Atlas Copco bokfört en extraordinär nedskrivning av goodwill inom affärsområdet Maskinuthyrning på MSEK 6,950 (MUSD 700 till en genomsnittlig växelkurs på 9.93). Detta motsvarar SEK 33.16 per aktie. Kostnaden har ingen effekt på kassaflödet och påverkar inte företagets utdelningskapacitet för 2002. Under de två senaste åren har kommersiell byggnation i USA sjunkit kraftigt. Den påföljande lägre efterfrågan, i kombination med ett överutbud på hyresutrustning har gjort marknaden mycket konkurrensutsatt. Den svaga marknaden har också visat att förväntningarna som fanns vid tiden för förvärvet på genomsnittlig tillväxt och hyresnivåer behövde justeras. Som en konsekvens kan den förväntade avkastningen på hyresverksamheten inte helt rättfärdiga uthyrningsföretagens förvärvskostnader, då de köptes vid en tidpunkt när marknadens värdering var betydligt högre än idag. Nedskrivningens storlek är ett resultat av ett test som (i enlighet med svensk redovisningsrekommendation och IAS, granskad av Gruppens revisorer) gjorts för att verifiera värdet av goodwill där nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden jämförs med bokfört värde av de analyserade verksamheterna. Den extraordinära kostnad som fastställdes är inkluderad i det redovisade rörelseresultatet, men särskiljs för att underlätta analysen. De bakomliggande skälen till att Atlas Copco satsade inom maskinuthyrning är fortfarande giltiga. Att koncentrera sig på kärnverksamheten, att hyra istället för att äga, är en pågående trend. Företag letar efter leverantörer som kan erbjuda en lösning snarare än en produkt. Att erbjuda maskinuthyrning ligger i linje med Atlas Copcos strategi "användning av produkterna" och ger Gruppen möjlighet att närma sig slutkunden, vilket i sig har klara fördelar. Affärsområdet Maskinuthyrning har genomfört omfattande rationaliseringar och anpassar sig kontinuerligt till den rådande marknadssituationen. Med ett mycket starkt kassaflöde och mer effektiv uthyrningsverksamhet är affärsområdet väl rustat för tillväxt och förbättrad lönsamhet när efterfrågan förbättras. Marknadsutsikterna ser på lång sikt goda ut för maskinuthyrningsverksamheten. Nio månader i sammandrag Atlas Copco-gruppen För att underlätta jämförelsen med föregående års resultat, exkluderas årets nedskrivning av goodwill i analysen. Orderingången för Atlas Copco-gruppen under de första nio månaderna 2002 minskade 5% till MSEK 36,532 (38,573), motsvarande en volymminskning på 3% för jämförbara enheter. De negativa omräkningseffekterna från valutakursförändringar var 3%. Faktureringen sjönk 6%, till MSEK 35,613 (38,022), vilket motsvarar 4% volymminskning. Gruppens rörelseresultat sjönk till MSEK 3,875 (4,782), en minskning med 19%. Detta motsvarar en rörelsemarginal på 10.9% (12.6). Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 3,227 (3,646), en nedgång med 11%, motsvarande en marginal på 9.1% (9.6). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet efter finansiella poster till MSEK 3,574 respektive 2,926. Den negativa valutapåverkan jämfört med föregående års resultat var cirka MSEK 160 för de första nio månaderna. Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar, inklusive investeringar och skatter, uppgick till MSEK 4,197 (3,881). Utvecklingen under tredje kvartalet Atlas Copco-gruppen Marknadens utveckling Det betydelsefulla kommersiella byggsegmentet i USA fortsatte att försämras under tredje kvartalet, något som främst påverkade maskinuthyrning, men även fackhandelns efterfrågan på entreprenadutrustning. Övriga segment inom bygg- och anläggningssektorn, bostadsbyggande och infrastruktur, hade oförändrad respektive positiv efterfrågan, vilket stödde efterfrågan på vissa produkter, främst professionella elverktyg med tillbehör. Efterfrågan på investeringsrelaterad utrustning från tillverkningsindustrin förblev relativt låg i Nordamerika, medan investeringarna inom fordonsindustrin förbättrades efter en svag period. Kapacitetsutnyttjandet i de flesta kundsegment var fortfarande mycket lågt. Efterfrågan på produktionsrelaterad utrustning och service påverkades också av den genomgående svaga marknaden, dock ej i lika hög grad som investeringsrelaterad utrustning. I Latinamerika var efterfrågan från gruvindustrin god. I de flesta länder var dock aktivitetsnivån inom bygg-, anläggnings- och tillverkningsindustrin låg, vilket påverkade försäljningen av produkter och tjänster till dessa kundgrupper negativt. I Europa var kapacitetsutnyttjandet i de flesta tillverkningsindustrier lågt och en genomgående låg aktivitetsnivå inom bygg- och anläggningsindustrin påverkade efterfrågan på investeringsrelaterad utrustning under kvartalet. Undantagen var främst inom fordonsindustrin och tunnelprojekt, där investeringar av industriverktyg respektive borriggar ökade. Efterfrågan på tillbehör och service fortsatte vara på en relativt hög nivå. Efterfrågetrenden i Frankrike och södra Europa fortsatte vara svag, medan Tyskland var stabilt. Norden och Östeuropa hade bättre utveckling än genomsnittet. Afrika och Mellanöstern fortsatte utvecklas positivt, främst tack vare en stabil efterfrågan från gruvindustrin i södra Afrika och några större anläggningsprojekt i Mellanöstern. I Asien fortsatte efterfrågeutvecklingen från bygg- och anläggnings- samt tillverkningskunderna vara positiv. Främst bidrog Kina till ökningen, men stark efterfrågan noterades också på några andra marknader i regionen. Orderingång och fakturering Orderingången uppgick till MSEK 11,833 (12,885), en minskning med 8% jämfört med tredje kvartalet 2001. Detta motsvarar 1% volymminskning efter justering för negativa valutaeffekter på 8%, en negativ priseffekt på 1%, samt en positiv förvärvseffekt på 2%. I Nordamerika, med 49% av Gruppens försäljning, låg volymerna kvar på en något lägre nivå än under samma kvartal 2001, medan Europa, med 31% av försäljningen, noterade en liten volymökning. Asien/Australien samt Afrika/Mellanöstern, vilka representerar 12% respektive 5% av den totala försäljningen, fortsatte växa kraftigt. Sydamerika med 3% av den totala försäljningen redovisade lägre ordervolymer. Faktureringen minskade 9% till MSEK 11,873 (13,041), vilket motsvarar en volymminskning på 2% för jämförbara enheter. Resultat och lönsamhet För att underlätta jämförelsen med föregående års resultat, exkluderas årets nedskrivning av goodwill i analysen. Rörelseresultatet sjönk 14%, till MSEK 1,405 (1,627), en marginal på 11.8% (12.5). Marginalens försämring var främst en effekt av svagare marknadsförutsättningar för affärsområdet Maskinuthyrning (Rental Service) i USA. Jämfört med föregående år påverkades också kvartalets rörelseresultat av negativa valutaeffekter på cirka MSEK 180. Nya redovisningsregler för aktivering av utvecklingskostnader samt en justering av hyresflottans bedömda nyttjandeperiod påverkade resultatet positivt med MSEK 64 respektive MSEK 45. Finansnettot uppgick till MSEK -164 (-340), varav nettoräntekostnader stod för MSEK -166 (-318) och valutakursförändringar för MSEK +2 (-22). Räntekostnaderna sjönk jämfört med föregående år, tack vare ett starkt kassaflöde och ett framgångsrikt arbete med att få lägre effektiva räntor. Resultatet efter finansiella poster sjönk 4% till MSEK 1,241 (1,287), motsvarande en marginal på 10.5% (9.9). Nettoeffekterna av valutakursförändringar var cirka MSEK -160 under kvartalet. Nettovinsten uppgick till MSEK 774 (851), eller SEK 3.69 (4.06) per aktie. Avkastningen på sysselsatt kapital under de 12 senaste månaderna, fram till 30 september 2002, var 12% (14), och avkastningen på eget kapital var 10% (13). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för 2002 på 8.5% (7.5), vilket motsvarar en kapitalkostnad före skatt på cirka 13%. Kassaflöde och nettoskuldsättning Den redovisade nedskrivningen av goodwill påverkar inte kassan och har därmed ingen påverkan på Gruppens kassaflöde. Det kassamässiga rörelseöverskottet efter skatt uppgick till MSEK 1,887 (1,692), vilket motsvarar 16% (13) av Gruppens fakturering. Rörelsekapitalet ökade MSEK 73 (minskning med 78). Rörelsens totala kassaflöde uppgick till MSEK 1,814 (1,770). Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar, inklusive intäkter från försäljning av uthyrningsutrustning, var MSEK 75 (357). Det operativa kassaflödet före förvärv och utdelningar uppgick till MSEK 1,645 (1,403). Kassaflödesanalys i sammandrag juli-september januari-septemb er MSEK 2002 2001 2002 2001 Kassamässigt 1,887 1,692 5,045 5,146 rörelseöverskott efter skatt varav återlagda 986 1,154 3,055 3,332 avskrivningar Förändring av -73 78 576 27 rörelsekapital Rörelsens kassaflöde 1,814 1,770 5,621 5,173 Investeringar i -485 -964 -2,541 -2,795 anläggningar Försäljning av anläggningar 410 607 1,358 1,613 Övriga investeringar, netto -94 -10 -241 -110 Företagsförvärv/avyttringar -9 -106 -710 -241 Kassaflöde från investeringsverksamheten -178 -473 -2,134 -1,533 Utdelningar 0 0 -1,163 -1,122 Nettokassaflöde 1,636 1,297 2,324 2,518 Förändring i räntebärande -1,474 -2,101 -2,097 -2,179 skulder Kassaflöde efter 162 -804 227 339 finansiering Likvida medel vid årets 1,300 2,470 1,343 1,237 början Omräkningsdifferens i -4 -8 -112 82 likvida medel Likvida medel vid periodens 1,458 1,658 1,458 1,658 slut Gruppens nettoskuldsättning, dvs skillnaden mellan räntebärande skulder och likvida medel, uppgick till MSEK 15,783 (22,009), varav MSEK 1,829 (1,766) var avsättning till pensioner. På grund av nedskrivningen av goodwill har skuldsättningsgraden, dvs nettoskuldsättningen i relation till eget kapital, enbart förbättrats marginellt till 79% (80). Exklusive denna icke kassapåverkande nedskrivning var skuldsättningsgraden 60%. Investeringar och avskrivningar Bruttoinvesteringar i fastigheter och maskiner uppgick till MSEK 191 (147) och i hyresutrustning till MSEK 294 (817). Avskrivningen på dessa grupper av tillgångar blev MSEK 223 (241) respektive MSEK 581 (729), medan avskrivning på immateriella tillgångar var MSEK 182 (184), exklusive nedskrivningen av goodwill. Anställda Den 30 september 2002 var antalet anställda 26,002 (25,932). För jämförbara enheter sjönk antalet anställda med 568 från 30 september 2001. Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till MSEK 1,048 (1,048) fördelat enligt nedan. Aktieslag Utestående aktier A-aktier 139,899,016 B-aktier 69,703,168 Totalt 209,602,184 Kompressorteknik Affärsområdet Kompressorteknik består av fem divisioner inom produktområdena industrikompressorer, portabla kompressorer, generatorer samt gas- och processkompressorer. juli-september januari-september MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 3,863 4,249 -9 12,405 12,725 -3 Fakturering 3,963 4,324 -8 11,787 12,441 -5 Rörelseresultat 768 829 -7 2,196 2,398 -8 - i % av faktureringen 19.4 19.2 18.6 19.3 Avkastning på sysselsatt 66 67 kapital (12 månaders värde) · God försäljningsutveckling för industrikompressorer och eftermarknad. · Portabla kompressorer påverkades negativt av svag marknad. · Hög och stabil rörelsemarginal, över 19%. Orderingången sjönk 9% till MSEK 3,863 (4,249), vilket motsvarar en volymminskning på 5%. Den negativa valutaomräkningseffekten var cirka 7%, medan förvärv och en mindre, genomsnittlig prisökning tillförde 3%. Som ett resultat av fortsatt marknadsbearbetning och introduktion av nya produkter fortsatte verksamheten för standardiserade industrikompressorer, främst små och medelstora maskiner, att växa. Bortsett från Europa, där efterfrågan var ojämn, noterade de flesta regioner en ökning, återigen med Asien i täten. Större enheter, främst oljefria maskiner, redovisade en stabil utveckling, dock med stora variationer mellan marknaderna. Eftermarknaden redovisade ytterligare ett kvartal med stabil tillväxt. Gas- och processkompressorer hade ett svagt kvartal och låg betydligt under föregående års starka ordervolym. Försäljningen av generatorer och portabla kompressorer som främst tjänar bygg- och anläggningsrelaterade kunder, led av svaga förutsättningar på många marknader. Dessutom var nivån fortsatt mycket låg på investeringar från hyresföretag, såväl internt som externt. Endast ett fåtal marknader, däribland Kina, hade en positiv försäljningsutveckling. Under kvartalet invigdes ett nytt laboratorium för små och medelstora industrikompressorer i Antwerpen, Belgien. Därmed utökas den framtida kapaciteten för produktutveckling samtidigt som tiden till lansering på marknaden kortas. Faktureringen sjönk 8% till MSEK 3,963 (4,324), en volymminskning på 5%. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 768 (829), vilket motsvarar en något förbättrad rörelsemarginal på 19.4% (19.2). Marginalen stöddes av de förändrade redovisningsreglerna för aktivering av vissa utvecklingskostnader, men påverkades negativt av valutaeffekter och en lägre fakturering. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna stannade kvar på en mycket hög nivå, 66% (67). Maskinuthyrning (Rental Service) Affärsområdet Maskinuthyrning består av en division i Nordamerika. Den erbjuder maskinuthyrning och service till såväl bygg- och anläggnings industrin som till tillverkningsindustrin. juli-september januari-september 2002 2002* 2001 % 2002 2002* 2001 % MSEK redovi redovi sat sat Fakturering 3,191 3,191 4,094 -22 9,945 9,945 11,693 -15 Nedskrivning av -6,950 -6,950 goodwill Rörelseresultat -6,733 217 378 -43 -6,443 507 1,136 -55 - i % av 6.8 9.2 5.1 9.7 faktureringen Avkastning på -18 2 5 sysselsatt kapital (12 månaders värde) * Exklusive nedskrivning av goodwill. För att underlätta jämförelsen med föregående års resultat, exkluderas årets nedskrivning av goodwill i analysen. · Fortsatt försvagning av aktiviteten i det kommersiella byggsegmentet. · Hyrorna under fortsatt press. · Hyresflottans nyttjandegrad förbättrades, vilket indikerar en starkare marknadsposition. · Kassaflödet förblev mycket starkt. Faktureringen sjönk 22% till MSEK 3,191 (4,094). Den negativa valutaomräkningseffekten var 9% och volymerna minskade 10%, vilket främst berodde på en kraftig försäljningsminskning av begagnad utrustning om 53%, en följd av föregående års tredje och fjärde kvartals aktiva omstrukturering av hyresflottan. Försäljningen av ny utrustning, reservdelar och förbrukningsvaror, som motsvarar 17% av faktureringen, sjönk 6%. Hyresintäkterna, som svarade för 76% av den totala faktureringen, minskade 3% i volym och de genomsnittliga hyrorna var 4% lägre än föregående år. Dock förbättrades hyresvolymer och hyresnivåer jämfört med första och andra kvartalet, trots det besvärliga marknadsläget. Den underliggande marknaden för bygg- och anläggningssegmentet försämrades ytterligare under tredje kvartalet. Kommersiell byggnation, som står för cirka 50% av faktureringen, låg närmare 20% under föregående års nivå. Inom industrisegmentet skönjdes en återhämtning av underhållsverksamheten, men med ett kapacitetsutnyttjande på historiskt låga nivåer förblev den sammantagna efterfrågan svag. Hyresflottans nyttjandegrad fortsatte förbättras och var högre än under såväl tredje kvartalet 2001 som andra kvartalet 2002. Detta tack vare fokuserade insatser inom försäljning och marknadsföring samt fortsatt effektivisering av hyresflottan. Hyresflottans totala anskaffningsvärde var 7% lägre än tredje kvartalet 2001. Antalet hyresdepåer vid periodens slut var 520, jämfört med 547 ett år tidigare. Kassaflödet förblev mycket starkt under kvartalet, tack vare ett aktivt arbete, samtidigt som investeringarna i flottan begränsats till utbyten. Rörelseresultatet inklusive ordinarie goodwill-avskrivningar var MSEK 217 (378), en marginal på 6.8% (9.2). Lägre hyror och hyresvolymer var de främsta orsakerna till marginalförsämringen, vilken delvis kompenserades av en fortsatt minskning av rörelsekostnaderna. Den genomgång av den bedömda nyttjandeperioden på hyresutrustning som genomfördes i början av 2002, gav lägre avskrivningskostnader på MSEK 45 jämfört med samma kvartal föregående år. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 2% (5). Industriteknik Affärsområdet Industriteknik omfattar fyra divisioner inom produktområdena elektriska och pneumatiska verktyg samt monteringssystem. juli-september januari-september MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 2,925 2,987 -2 8,727 9,071 -4 Fakturering 2,928 3,002 -2 8,578 8,894 -4 Rörelseresultat 295 305 -3 731 885 -17 - i % av faktureringen 10.1 10.2 8.5 10.0 Avkastning på sysselsatt 12 15 kapital (12 månaders värde) · Ordervolymerna steg jämfört med det svaga tredje kvartalet föregående år. · Försäljning och rörelseresultat förbättrades för elverktyg. · Rörelsemarginalen över 10%. Orderingången sjönk 2% till MSEK 2,925 (2,987), vilket motsvarar en volymökning på 7%. Den negativa valutaomräkningseffekten var 7% och nettoeffekten av en mindre, genomsnittlig prisminskning och avyttringar var -2%. Justerat för den svaga försäljningen direkt efter den 11 september föregående år, låg ordervolymerna i stort på samma nivå som tredje kvartalet 2001. I USA steg åter efterfrågan från fordonsindustrin till en högre nivå än vad som varit fallet de senaste kvartalen. Orderingången från europeisk fordonsindustri låg kvar på relativt god nivå. Tecken på återhämtning noterades för verktyg till industrin samt till fordonsindustrins eftermarknad i Nordamerika, medan efterfrågan i Europa fortsatte vara mycket svag. I Nordamerika ökade försäljningen av professionella elverktyg till bygg- och anläggningsindustrin ytterligare. Alla försäljningskanaler utom uthyrningsverksamheten redovisade ökningar under kvartalet. Efterfrågan i Europa var fortsatt svag. Tack vare lanseringen av varumärket Milwaukees sortiment professionella elverktyg i Europa, uppnåddes ändå en mindre tillväxt, trots en i övrigt låg efterfrågan. En omstrukturerings- och investeringsplan för produktion av industriverktyg i Frankrike tillkännagavs. Planen syftar till att öka lönsamheten och tillväxten genom att bättre utnyttja existerande kompetenscentra i Frankrike och Storbritannien. Omstruktureringskostnaden balanserades näst intill mot vinsten från försäljningen av Revathi-verksamheten i Indien på MSEK 30. Faktureringen uppgick till MSEK 2,928 (3,002), en minskning med 3%, vilket motsvarar en volymökning på 6% för jämförbara enheter. Rörelseresultatet var MSEK 295 (305), vilket motsvarar en marginal på 10.1% (10.2). Vinstmarginalen för verksamheten inom professionella elverktyg ökade medan marginalen för verksamheten inom industriverktyg minskade. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 12% (15). Anläggnings- och gruvteknik Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik omfattar fem divisioner inom produktområdena bergborrningsutrustning, bergborrverktyg, prospekterings- , entreprenad- och lastutrustning. juli-september januari-september MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 1,914 1,701 +13 5,748 5,481 +5 Fakturering 1,864 1,766 +6 5,600 5,422 +3 Rörelseresultat 179 178 +1 568 545 +4 - i % av faktureringen 9.6 10.1 10.1 10.1 Avkastning på sysselsatt 22 22 kapital (12 månaders värde) · Orderingången från gruvindustrin ökade betydligt. · En mindre ordertillväxt noterades från bygg- och anläggningsindustrin. · Rörelsemarginalen påverkades av negativa valutaeffekter. Orderingången ökade 13% till MSEK 1,914 (1,701), vilket motsvarar en volymökning på 15%. Valutaomräkningseffekter gav en negativ påverkan på 13%, medan förvärv och prisökningar bidrog med 10% respektive 1%. Efterfrågan från gruvindustrin ökade betydligt. Försäljningen av produktionsborriggar och gruvtruckar ökade jämfört med de senaste kvartalen och den gynnsamma utvecklingen inom eftermarknad och försäljning av förbrukningsvaror fortsatte. Den positiva trenden var genomgående, över alla regioner, men den var särskilt stark i Sydamerika och Afrika. Marknaden för bygg- och anläggning visade ingen enhetlig trend. Orderingången för borrutrustning för anläggningsarbeten under och ovan jord ökade på alla betydande marknader, medan lätt entreprenadutrustning gick tillbaka i Europa och Nordamerika. Försäljningen av förbrukningsvaror, service, reservdelar och tillbehör fortsatte utvecklas positivt. I början av oktober aviserade affärsområdet att verksamheterna för bergborrutrustning, frontlastare och gruvtruckar ska integreras till en fokuserad division i Sverige. Betydande synergieffekter väntas inom produktutveckling, tillverkning, inköp, logistik och administration. Flytten, som påverkar 215 anställda på fabriken i Portland, USA, kommer att genomföras under 2003 och den medför en omstruktureringskostnad på MSEK 150. Huvuddelen, cirka MSEK 100, kommer att belasta fjärde kvartalet 2002. Faktureringen uppgick till MSEK 1,864 (1,766), en ökning med 6%, vilket motsvarar en volymökning på 6% för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 179 (178), en ökning med 1% vilket motsvarar en mindre marginalminskning till 9.6% (10.1). Att svenska kronan stärktes i kombination med att ett antal afrikanska och sydamerikanska länders valutor försvagades betydligt hade en klart negativ effekt på rörelsemarginalen. Därmed togs den positiva effekten från högre fakturering mer än väl ut av de negativa valutaeffekterna. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 22% (22). Förvärv och avyttringar 2001-2002 Datum Förvärv Avytt- Affärsområde Oms* Antal ringar MSEK anställda* 22 aug 2002 Revathi Industriteknik 100 114 3 juni 2002 Krupp Anläggnings- och 600 420 gruvteknik 18 april Liutech Kompressor- 100 190 2002 teknik 17 april MAI Anläggnings- och 70 15 2002 gruvteknik 6 dec 2001 Grassair Kompressor- 85 75 teknik 31 aug 2001 Christensen Anläggnings- och 160 7 Products gruvteknik 1 maj 2001 Masons Kompressor- 140 50 teknik Q1 2001 Uthyrnings- Maskinuthyrning 36 30 företag (Rental Service) *Årlig fakturering och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 18 juli 2002) Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster förväntas stanna på nuvarande nivå. Investeringarna i Nordamerika och Europa, de två mest betydelsefulla regionerna, förväntas inte öka. Den senaste tidens ökning av USAs industriproduktion väntas bidra till en fortsatt blygsam tillväxt av efterfrågan för produktionsrelaterad utrustning och verktyg på denna marknad. Efterfrågan på hyresutrustning i USA väntas förbli oförändrad under nästa kvartal. Efterfrågan i Asien väntas fortsätta att utvecklas positivt. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen 2001, med undantag av Redovisningsrådets nya rekommendationer från den 1 januari 2002. Tillämpningen av RR 15, Immateriella tillgångar, ökade vinsten före skatt med MSEK 214 för det första nio månaderna 2002 då vissa utgifter för utveckling aktiverats som tillgångar istället för att kostnadsföras. Dessa immateriella tillgångar kommer att skrivas av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken bedöms vara 3 till 5 år. Införandet av de andra nya rekommendationerna hade ingen betydande effekt på Gruppens ekonomiska ställning. Angående redovisning av goodwill: International Accounting Standards Committee (IASC) har utfärdat en reviderad standard IAS 22 (1998) vilken ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 juli 1999 eller därefter. Dessa regler har som utgångspunkt att den ekonomiska livslängden inte bör överstiga 20 år från förvärvstillfället. Det fastställs dock att det i sällsynta fall kan finnas övertygande skäl för att goodwillposten har en nyttjandeperiod som överstiger 20 år. Till följd av IAS 22, har Redovisningsrådet reviderat avsnittet rörande tillämpningen av rekommendationen RR 1:96. Den reviderade rekommendationen RR 1:00 överensstämmer i allt väsentligt med IASC- standarden och gäller från och med 1 januari 2002. På grund av betydande förändringar inom redovisningen för goodwill som har skett och förväntas ske, beslöt Atlas Copco att fortsätta tillämpa en avskrivningsperiod på 40 år för de stora strategiska förvärven i USA. Med tanke på den korta period som återstår innan Gruppen anpassar sig till den kommande reviderade IAS-standarden, blir detta tillvägagångssätt det bästa för jämförbarhet och kontinuitet för Gruppens resultat. Utöver avskrivningen enligt plan bedöms nedskrivningsbehovet av goodwill regelbundet genom en beräkning av diskonterade framtida kassaflöden för den verksamhet till vilken goodwillvärdet hänförs. Detta har resulterat i en nedskrivning av goodwill i affärsområdet Maskinuthyrning, vilken påverkar rörelseresultatet i tredje kvartalet med MSEK -6,950. Stockholm, 24 oktober 2002 Gunnar Brock VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar