Pressmeddelande

Pressmeddelande Styrelsen har beslutat att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhöll av ordinarie bolags-stämma att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid motsvarar högst 10 procent av aktierna i bolaget. För närvarande äger bolaget inga egna aktier. Förvärv kommer att ske på OM Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier kommer att betalas vid förvärvs-tillfället gällande börskurs inom ramen för föreskrivet kursintervall. Styrelsen har vid sitt beslut särskilt beaktat Atle-aktiens värdering under de senaste månaderna. Återköpen anses inte utgöra en begränsning avseende de planerade investeringar som Atle avser att göra under de närmaste åren. Stockholm den 3 maj 2000 Atle AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Gunnar Huss, vVD Johan Hähnel, informationschef Tel: 08-506 101 00 ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01220/bit0002.pdf

Dokument & länkar