Syntetiska optioner

SYNTETISKA OPTIONER Styrelsen i Atle har idag beslutat erbjuda cirka 35 personer i ledande ställning inom Atle-koncernen att förvärva syntetiska optioner. Avsikten med optionsprogrammet är att ytterligare stärka berörda personers engagemang i Atles framtida värdetillväxt. Atle arbetar genom ett mycket stort antal hel- och delägda bolag. Stora krav ställs på medarbetare, såväl i operativa frågor som när det gäller strukturfrågor för Atles sex investeringsbolag. För att rekrytera, behålla och motivera personer i ledande ställning som fyller högt ställda krav ser Atle syntetiska optioner som ett verksamt och naturligt återkommande medel. Antalet optioner kan maximalt uppgå till 900.000 stycken. Exakt antal kommer att meddelas efter anmälningstidens utgång. Berörda personer erbjuds teckna mellan 8.000 och 62.000 optioner vardera. Ett visst antal optioner reserveras för framtida försäljning till anställd enligt nu aktuella kriterier, varvid premien skall vara marknadsmässig. Slutdag för optionerna är den 15 juli 2003. Lösenkursen skall vara 120 procent av genomsnittlig börskurs för Atle-aktien under en mätperiod, som sammanfaller med anmälningsperioden. Priset för optionerna skall fastställas per den 5 juli 2000 av Handelsbanken Investment Banking med tillämpning av vedertagen beräkningsmodell (Black & Scholes) så att priset för optionerna är marknadsmässigt. Priset offentliggörs därefter tillsammans med den definitiva lösenkursen. Atle avser att säkra de åtaganden, som bolaget ingår genom de syntetiska optionerna. Stockholm den 27 juni 2000 Atle AB (publ) STYRELSEN För ytterligare information vänligen kontakta: Carl Wilhelm Ros, styrelseordförande i Atle AB, på tel 070-557 49 15. Gunnar Huss, vVD Atle AB, på tel 070-593 75 00. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens resultat efter finansnetto stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 16.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar