ATOS ORIGIN - INTÄKTER FÖR TREDJE KVARTALET 2004: PÅ VÄG ATT NÅ MÅLEN FÖR 2004

PARIS – 10 november, 2004 – Atos Origin, ledande leverantör av IT-tjänster, redovisar idag intäkter (siffrorna är oreviderade) för tremånadersperioden juli-september uppgående till 1 253 miljoner euro, jämfört med 717 miljoner euro för motsvarande period föregående år (+75 %). Justerat för förvärvet av Sema Group i början av 2004 och avyttringen av flera affärsenheter under det senaste året, så genererade koncernen en organisk omsättningstillväxt på 0,9 % (oförändrade förutsättningar och fasta valutakurser). Nettoskulden föll från 676 miljoner euro den 30 juni 2004 till 562 miljoner euro vid utgången av september 2004.

I bilagan finns en intäktsanalys per affärsområde och geografiskt område. Intäktsanalys Koncernens totala intäkter för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgick till 1 253 miljoner euro, att jämföra med 717 miljoner euro för motsvarande period föregående år. Atos Origin förvärvade Sema Group med effekt från januari 2004. Intäkterna pro forma för hela koncernen under tredje kvartalet 2003 var 1 285 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 2,5 %. Efter justeringar för avyttringar under de senaste månaderna och vid antagande om en fast valutakurs så genererade koncernen en organisk tillväxt på 0,9 %. Detta är första gången sedan marknadens fall 2002 som vi ser en ökning på kvartalsbasis. Inom affärsområdet Consulting & Systems Integration var intäkterna för tredje kvartalet 4,2 % lägre på årsbasis. Detta förklaras av att koncernen fortsätter att gå från standardiserade lösningar till värdeskapande lösningar för nyckelkunderna. Efter justering för avyttringen av Cellnet var den organiska omsättningstillväxten i Managed Operation 5,9 %. Detta förklaras av en god orderingång som ackumulerats under det senaste året. Om vi ser till de olika marknaderna så sjönk omsättningen i Frankrike p.g.a. färre leveranser av standardiserade systemlösningar. Detta är en följd av Koncernens strategiförändring och integrationen av Sema. I både Nederländerna (+ 4,5 %) och Storbritannien (+7 %) växte omsättningen organiskt. Koncernen fick flera uppdrag på dessa marknader i synnerhet inom offentlig sektor. I övriga EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) var intäkterna lägre, i synnerhet i mellanöstern och på den svaga italienska marknaden. Utsikter för framtiden Intäkterna för de nio månaderna fram till 30 september, 2004 uppgick till 3 906 miljoner euro. Koncernen tecknade ett stort outsourcingavtal med KarstadtQuelle i Tyskland under tredje kvartalet. Affären kommer att få effekt i början av oktober och koncernen behåller sin målsättning att redovisa intäkter på knappt 5 miljarder euro för 2004. Integreringen av förvärv och koncernens omstruktureringsplan går enligt planerna och vi är fortsatt optimistiska om att nå en rörelsemarginal som överstiger 7 % för detta år. Om hänsyn tas till de 90 miljoner som betalades i oktober för att förvärva tillgångar relaterade till KarstadtQuelle-affären, så förväntas nettoskulden vara lägre än 550 miljoner euro vid utgången av 2004. Presskontakt: Marie-Tatiana Collombert, Tel: +33 (0) 1 55 91 26 33, marie-tatiana.collombert@atosorigin.com Investerarkontakt: John White, Tel: +33 (0) 1 55 91 26 32, john.white@atosorigin.com

Om oss

Atos Origin är ett av världens ledande IT-tjänsteföretag. Vi är 50 000 medarbetare varav 1 500 verksamma i Norden. Vi finns i över 50 länder världen över med en stark förankring i Europa. Vår verksamhet består i huvudsak av Consulting, System Integration, Managed Operations inklusive outsourcing- och online tjänster.

Dokument & länkar