ATRIA FÖRESLÅR EMISSION

ATRIA KONCERN ABP    BÖRSMEDDELANDE    22.10.2003 KL. 10.00

ATRIA FÖRESLÅR EMISSION 
I samband med att Atria Koncern Abp i dag offentliggjort att en extraordinarie 
bolagsstämma skall sammankallas ger bolaget följande meddelande:

Atria Koncern Abp söker möjligheter att också i fortsättningen behärskat kunna 
fortsätta att utveckla både den inhemska och den internationella 
affärsverksamheten och därigenom bli en ännu starkare aktör på marknadsområdet 
runt Östersjön. I detta syfte har Atrias styrelse beslutat föreslå för 
bolagsstämman, att företaget skall höja aktiekapitalet genom en nyemission. 
Förslaget är att nuvarande innehavare av A- och KII-aktier mot tre A- eller KII-
aktier skall kunna teckna en ny A-aktie för 5 euro. Det är meningen att bolaget 
genom emissionen skall utöka det egna kapitalet med högst 26,4 milj. euro.

Atria bildades i början av 1990-talet som en sammanslutning mellan tre regionala 
företag. Genom kraftiga strukturomvandlingar och nyinvesteringar blev företaget 

mycket konkurrenskraftigt och fick ett stabilt fotfäste på hemmamarknaden. Genom 
ett flertal företagsköp har Atria i dag en stark hemmamarknadsställning också i 
Sverige, samtidigt som företaget är störst när det gäller att tillverka och 
marknadsföra köttprodukter i de nordiska länderna och i Baltikum.

Atria skaffade sig betydelsefull terräng utanför Finlands gränser år 1997 då 
företaget i Sverige köpte upp Lithells AB, som hade köttprodukter och snabbmat 
samt närgrosshandel som sitt område. Efter köpet har Lithells AB vuxit snabbt. I 
fjol somras köpte Lithells AB affärsverksamheten vid Samfood AB, som verkar på 
den svenska marknaden. Samfoods affärsverksamhet byggde på köttprodukter, 
färdigmat och snabbmat och var ett bra komplement till företagets tidigare 
verksamhet. Nu har företagens funktioner på ett lyckat sätt integrerats, och 
Lithellskoncernen kommer redan i år att nå ett mycket gott ekonomiskt resultat. 
Lithellskoncernen har en andel på närmare 25 % av all tillverkning av 
köttprodukter i Sverige, och Sköllerstafabriken nära Örebro är Sveriges största 
fabrik för köttprodukter. Affärsfunktionerna i Sverige står för omkring 40 % av 
hela Atriakoncernens omsättning.

I somras köpte Atria aktiestocken i köttproduktsföretaget UAB Saltuva i Litauen. 
Företagets varumärke VMK är välkänt i landet. För att företagets namn skulle 
motsvara varumärket ändrades det till UAB Vilniaus Mesa. För närvarande uppför 
företaget en ny fabrik, som skall stå färdig till våren. För bygget har 
företaget fått ett betydande investeringsbidrag från EU-fonden Sapard. Atria har 
som mål att inom de närmaste åren bli den mest betydande aktören i köttbranschen 
på den största marknaden i Baltikum. Det målet kommer sannolikt att kräva 
ytterligare företagsköp.

Atria undersöker nu som bäst möjligheterna att inleda produktionsverksamhet i de 
västra delarna av Ryssland. Ett eventuellt projekt där kommer antagligen att 
genomföras tillsammans med någon lokal samarbetspartner.

I hemlandet har Atrias resultat i år pressats genom global, kraftig 
överproduktion av och låg prisnivå på svinkött. Tack vare förbättrade resultat 
för andra affärsfunktioner och positiv kostnadsutveckling är företagets resultat 
för årets tre första kvartal i alla fall bättre än för motsvarande period i 
fjol. För hela året väntas också ett förbättrat resultat. Den så kallade 
griscykeln väntas svänga i början av nästa år, vilket är av stor betydelse för 
Atria, som är störst i landet i fråga om kötthantering. Eftersom varor med 
varumärket Atria innehåller endast sådant kött som är producerat i Finland, har 
141-förhandlingsresultatet stor betydelse också för hur Atrias affärsverksamhet 
i köttbranschen kommer att utvecklas i framtiden.

Atriakoncernens omsättning uppgick i fjol till 707 milj. euro, och resultatet 
före extraordinära poster och skatter var 20,4 milj. euro. Under de senaste åren 
har Atria delat ut ungefär hälften av sitt resultat i dividend. I år väntas 
koncernens omsättning stiga till drygt 800 milj. euro.

Närmare information: VD Seppo Paatelainen, tfn +358 400 661 742

Atria Koncern Abp är ett modernt livsmedelsföretag som snabbt blir allt mera 
internationellt. Produktmärkena är Atria, Chick och Duke's samt Sibylla, 
Lithells och Forssan. Atriakoncernens omsättning väntas år 2003 stiga till 800 
milj. euro. Den svenska andelen av omsättningen utgör omkring 350 milj. euro. 
Antalet anställda är i genomsnitt 3900 personer.  De största produktionsbolagen 
inom Atriakoncernen är Atria Oy, Lithells AB, UAB Vilniaus Mesa och Liha ja 
Säilyke Oy. Atriakoncernen är Finlands största företag inom köttbranschen och 
den största tillverkaren av köttprodukter i de nordiska länderna och i Baltikum. 

ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
verkställande direktör

DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmediernaPrenumerera