ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 ?

Atria Koncern Abp   BÖRSMEDDELANDE   18.8.2004 KL. 9.55


ATRIA KONCERN ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 – 30.6.2004

Atriakoncernen uppnådde under rapportperioden en rörelsevinst på
16,0 milj. euro (11,6 milj. euro). Koncernens resultat före
extraordinära poster utgjorde 13,7 milj. euro (7,9 milj. euro).
Omsättningen var 397,7 milj. euro (374,8 milj. euro),
resultatet/aktie 0,48 euro (0,35 euro) och det egna
kapitalet/aktie 10,70 euro (11,83 euro).

RESULTATRÄKNING,KONCERNEN (milj.                 
EUR)
                  1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
                                 
OMSÄTTNING              397,7   374,8    765,1
RÖRELSERESULTAT            16,0    11,6    30,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA      13,7    7,9    23,6
POSTER
RESULTAT FÖRE SKATTER         13,7    7,9    23,6
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST       10,1    5,6    15,0
                                 
Skatterna är enligt periodens                   
resultat. I skatterna har även
förändringen i den finska
skattesatsen beaktats.
                                 
BALANSRÄKNING,KONCERNEN (milj.                  
EUR)
                                 
TILLGÅNGAR            30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR                       
Immateriella tillgångar        45,6    47,8    47,5
Materiella tillgångar         257,4   250,7    255,4
Investeringar              6,7    5,6     6,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR                       
Varulager               43,7    45,7    47,9
Fordringar               98,2    88,1    89,7
Kassa och banktillgodohavanden     11,7    11,7     9,9
SUMMA                 463,3   449,6    456,5
                                 
SKULDER OCH EGET KAPITAL                     
EGET KAPITAL                           
Aktiekapital och                         
annat eget kapital          225,7   187,1    224,6
MINORITETSANDEL             1,6    1,2     1,6
FRÄMMANDE KAPITAL                         
Långfristigt              92,4   113,8    104,3
Kortfristigt             143,6   147,5    126,0
SUMMA                 463,3   449,6    456,5
                                 
NYCKELTAL                             
                 30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
Bruttoinvestering i                        
anläggningstillgångar, milj.EUR    16,9    19,0    36,4
Bruttoinvestering                         
 % av omsättningen           4,3    5,1     4,8
Anställda i medeltal          3615    3564    3377
Resultat/aktie, EUR          0,48    0,35    0,83
Eget kapital/aktie, EUR        10,70   11,83    10,65
Soliditetsgrad, %           49,1    41,9    49,6
Räntebärande skulder, milj.EUR    133,7   168,8    129,4
                                 
KONCERNENS KASSAFLÖDE                       
(milj.EURO)            1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
                                 
Kassaflödet i affärsrörelsen      23,6    14,4    54,5
Finansieringsposter och skatter    -4,4    -5,7    -15,1
Kassaflödet i affärsrörelsen      19,2    8,7    39,4
                                 
Investeringar             -16,9   -19,0    -36,4
Kassaflöde inom investeringar     -16,9   -19,0    -36,4
                                 
Aktieemission mot betalning        -     -    26,4
Förändring av lån            8,5    12,3    -29,2
Betalda dividend            -9,0    -6,7    -6,7
Kassaflöde inom finansieringen     -0,4    5,6    -9,6
                                 
Förändring av de likvida medlen     1,8    -4,7    -6,5
                                 
KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER                  
(milj. EUR)                            
                 30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
                                 
SKULDER FÖR VILKA MAN GJORT                    
INTECKNINGAR ELLER STÄLLT ANDRA                  
PANTER
                                 
Lån från penninginrättningar      69,1    99,5    86,2
Pensionslån               5,7    5,1     5,3
Summa                 74,8   104,6    91,5
                                 
ALLMÄNNA INTECKNINGAR OCH                     
ÖVRIGA STÄLLDA PANTER                       
                                 
Fastighetsinteckningar         75,5    75,4    75,6
Företagsinteckningar          37,9    48,0    37,9
Övriga ställda panter         45,4    47,1    42,9
Summa                 158,8   170,5    156,4
                                 
INTECKNINGAR OCH ÖVRIGA STÄLLDA                  
PANTER GIVNA FÖR KONCERNBOLAG                   
                                 
Borgen                 34,4    34,3    34,5
                                 
ANSVARSFÖRBINDELSER UTANFÖR                    
BALANSRÄKNINGEN                          
                                 
Outnyttjade limiter          76,3    77,7    76,3
                                 
Borgen                 1,4    0,9     1,4
                                 
Leasingansvar                           
Betalas under nästa                        
räkenskapsperiod            0,8    0,9     1,0
Betalas senare             1,8    1,3     1,5
Summa                  2,6    2,2     2,5
                                 
                                 
Siffrorna är oreviderade.                     
                                 

LYCKAT FÖRSTA HALVÅR FÖR ATRIA

För Finlands största företag i köttbranschen och den största
tillverkaren av köttprodukter i Norden och i Baltikum, Atria
Koncern Abp, blev resultatet för första halvåret klart bättre än i
fjol. Resultatet före skatter var 13,7 milj. euro (7,9 milj. euro
år 2003), en ökning med 73,9 procent. I synnerhet andra kvartalet,
det vill säga perioden under branschens viktigaste säsong,
lyckades bra, och resultatet uppgick till 9,7 milj. euro (5,8
milj. euro). Omsättningen för halvåret var 397,7 milj. euro (374,8
milj. euro), en ökning med 6,1 procent.

Affärsfunktionerna utvecklades väl under början av året både i
Finland och i Sverige. Resultatet för alla grupper av
huvudprodukter förbättrades. Trots att försäljningspriserna
utvecklades svagt lyckades Atria öka sin försäljning och sin
lönsamhet då organisationen fungerade allt effektivare och då
kostnaderna var under bra kontroll.

Trots det regniga vädret lyckades sommarförsäljningen

Årets viktigaste säsong lyckades bra försäljningsmässigt.
Grillsäsongens starka produkt, grillkorven Wilhelm av A-klass,
stärkte sin marknadsledande ställning ytterligare. Försäljningen
av pålägg och konsumentförpackat kött utvecklades bra. Också
försäljningen av fjäderfä utvecklades i och med att
produktifieringen lyckades och den totala konkurrenskraften
förbättrades. Under första halvåret utvecklades Atrias
minuthandelsförsäljning betydligt bättre än den totala marknaden.

Också grossmarknads- och exportutsikterna för kött förbättrades
under våren och lagren minskade. Den totala lönsamheten för
köttindustrin är i alla fall fortfarande otillfredsställande. I
synnerhet producentpriserna för svin har stigit över hela EU-
området. I Finland har priserna följt prisnivån i de närmaste
konkurrentländerna Sverige och Danmark, men priserna är delvis
lägre än i vissa länder i Mellaneuropa, där produktionen är mindre
än konsumtionen.

Lithells i Sverige hade god resultatutveckling

Resultatet utvecklades bra för alla bolag inom Lithellskoncernen,
det vill säga Atria Lithells AB som framställer köttprodukter och
färdigmat, Atria Concept AB som bedriver snabbmatsrörelse och
Svensk Snabbmat AB som idkar närgrosshandel. Lithellskoncernens
resultatförbättring för hela året kommer att vara betydande,
eftersom det här året är det första hela verksamhetsåret efter
anpassningen av affärsfunktionerna i Samfood, som förvärvades år
2002. Hård konkurrens ställer organisationen inför stora
utmaningar för att den positiva resultatutvecklingen skall kunna
fortsätta också i framtiden.

Lithells AB:s omsättning för första halvåret var 145,8 milj. euro.
Alla affärsfunktioner i Sverige står för en andel på 38,0 procent
av hela Atriakoncernens omsättning.

Liha ja Säilyke Oy investerade i en distributionscentral

Liha ja Säilyke Oy:s affärsverksamhet som ett specialiserat
företag fortsatte i positiva tecken. Omsättningen var 20,4 milj.
euro (20,1 milj. euro). Eftersom bolaget till en del har avstått
från massprodukter och i stället specialiserat sig ytterligare, är
omsättningsökningen obetydlig, men åtgärderna har haft en positiv
inverkan på hela företagets resultatutveckling under de senaste
åren. Distributionsfunktionerna flyttar till de nya lokaliteterna
i höst efter en inkörningsperiod som började i augusti 2004. De
lokaliteter som frigörs från de tidigare distributionsfunktionerna
kommer man att använda för att utveckla och utöka
produktionsfunktionerna.

Baltikum

UAB Vilniaus Mesa som verkar i Litauen har sedan i maj gradvis
tagit i bruk den nya fabriken. Hela produktionen flyttar över till
den nya fabriken under augusti. Företaget har som mål att
ytterligare utveckla den nuvarande marknadsställningen i Litauen
och i Lettland. På lång sikt strävar Atria efter att öka sin
affärsverksamhet i hela Baltikum.

Ryssland

Atria Koncern Abp har sedan i höstas utrett möjligheterna att
etablera sig i Ryssland. Utredningarna har omfattat en
marknadsundersökning och en vittgående orientering som gällt
verksamhetsförutsättningarna och företagen i branschen. Atria har
beslutat föra saken framåt via företagsköp, och utredningsarbetet
fortsätter utgående från detta. Verksamheten har krävt mera tid än
väntat, eftersom Atria för att minska riskerna har velat genomföra
utredningsarbetena så grundligt som möjligt.

Investeringar

Under början av året uppgick Atriakoncernens investeringar till
16,9 milj. euro. Lithells håller en årlig investeringstakt på
omkring tio miljoner euro. Atria Oy i Finland har beslutat
koncentrera svinslakten till Nurmo, och därför har en ny linje som
kommer att kosta 21 miljoner euro börjat byggas. Investeringen
skall göras åren 2004-2006. För de behov som produktutvecklingen
och de kapacitetsmässiga flaskhalsarna medför samt för att den
totala konkurrenskraften fortsatt skall hålla hög nivå har Atria
fattat beslut om ett program, med hjälp av vilket en investering,
som gäller produktionen av förädlade produkter i Nurmo och som var
planerad till år 2006, skall tidigareläggas med ett år.
Programmet, som kostar drygt 10 miljoner euro, innefattar nya
maskinlinjer och investeringar som höjer produktiviteten.

Investeringarna i hemlandet fördärvar inte förutsättningarna för
att Atria skall avancera med det planerade
internationaliseringsprogrammet.

Framtidsutsikter

I Atrias nuvarande marknadsställning i Finland och i Sverige
väntas inga stora förändringar inträffa under resten av året. Å
andra sidan är konkurrensen på marknaden fortsatt hård, och nivån
på försäljningspriserna har exempelvis trots höjda råvarupriser
inte stigit i någon nämnvärd grad. Atria väntar i alla fall att
hela året resultatmässigt kommer att bli klart bättre än fjolåret.

Av de finska företagen i köttbranschen är Atria det bolag som har
mest affärsverksamhet utanför Finlands gränser. Även om den finska
marknaden naturligtvis är synnerligen viktig för företaget, har
Atria som mål att ytterligare öka verksamheten utomlands genom att
stärka företagets ställning inte bara i Sverige utan framför allt
i Baltikum och i Ryssland.

Atrias lönsamhet har förbättrats tack vare den lyckade
produktionen av förädlade produkter och den goda utvecklingen av
affärsfunktionerna i Sverige. Att lönsamheten utvecklas positivt
stöder företagets förmåga att möta den allt hårdare konkurrens som
den internationaliserade handeln för med sig. Detta förutsätter
att Atria har förmåga att fortsättningsvis satsa på att utveckla
affärsfunktionerna såväl i Finland som utanför landets gränser.
Endast på detta sätt är det möjligt både att trygga företagets
konkurrenskraft och att säkerställa att hela köttproduktionskedjan
finns kvar också i framtiden.

ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
verkställande direktör

DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna

Delårsrapporten sänds per post på begäran. Den finns också att få
på våra webbsidor under adressen www.atria.fi

Prenumerera