ATRIA KONCERN ABP:S EMISSION FULLTECKNAD

ATRIA KONCERN ABP    BÖRSMEDDELANDE    15.12.2003 KL. 10.00

ATRIA KONCERN ABP:S EMISSION FULLTECKNAD

För den emission som Atria Koncern Abp fattade beslut om på sin extraordinarie 
bolagsstämma den 11 november 2003 och som grundar sig på aktieägarnas 
företrädesrätt till teckning löpte teckningstiden ut den 12 december 2003. På 
basis av den primära företrädesrätten till teckning tecknades över 99 procent av 
det antal aktier som bjöds ut i emissionen. De teckningar som gjordes på basis 
av den sekundära företrädesrätten till teckning översteg antalet till buds 
stående aktier. Omkring 5.500 placerare tecknade aktier i emissionen.

Styrelsen för Atria Koncern Abp har godkänt de teckningar som gjorts med stöd av 
den primära företrädesrätten till teckning. De nya aktier som tecknats på basis 
av den primära företrädesrätten till teckning blir från och med den 15 december 
2003 som ett eget slag föremål för handel och noteras då på huvudlistan vid 
Helsingfors Börs.

Antalet teckningar som gjordes med stöd av den sekundära företrädesrätten till 
teckning översteg antalet aktier som stod till buds. Aktierna fördelas mellan de 
aktieägare som har tecknat dem i proportion till aktieägarnas aktieinnehav på 
avstämningsdagen den 14 november 2003. Mera exakta uppgifter om hur de aktier 
som tecknats med stöd av den sekundära företrädesrätten till teckning skall 
fördelas kommer att meddelas uppskattningsvis den 18 december 2003.

Genom emissionen höjs Atrias aktiekapital med 8.964.409,40 euro. Efter att de 
nya aktierna har registrerats är bolagets aktiekapital 35.857.637,60 euro, 
fördelat på 11.888.747 A-aktier och 9.203.981 KII-aktier. Höjningen av 
aktiekapitalet införs i handelsregistret uppskattningsvis den 22 december 2003. 
För de aktier som tecknats med stöd av den primära företrädesrätten till 
teckning upphör samtidigt noteringen som ett separat slag på Helsingfors Börs. 
De nya aktierna noteras tillsammans med de gamla aktierna uppskattningsvis från 
och med den 23 december 2003.

De nya aktierna ger rätt till full dividend från och med den räkenskapsperiod 
som började 1.1.2003. Aktierna medför övriga rättigheter i bolaget när höjningen 
av aktiekapitalet har registrerats.


ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
verkställande direktör

DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmediernaPrenumerera