ATRIA KONCERN ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAG

ATRIA KONCERN ABP  BÖRSMEDDELANDE  22.10.2003 kl. 10.00 

ATRIA KONCERN ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 11 NOVEMBER 2003

Styrelsen för Atria Koncern Abp har beslutat sammankalla en extraordinarie 
bolagsstämma den 11 november 2003 för att bolagsstämman skall fatta beslut om 
att höja aktiekapitalet genom en nyemission som grundar sig på aktieägarnas 
företrädesrätt till teckning. Bolaget har för avsikt att genom emissionen skaffa 
högst 26,4 milj. euro i eget kapital. De medel som fås in genom emissionen skall 
i huvudsak användas för att stärka den kapitalstruktur som 
internationaliseringen av koncernen förutsätter samt för att finansiera 
investeringar som hör samman med internationaliseringen.

ATRIA KONCERN ABP


Seppo Paatelainen
verkställande direktör

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna


BILAGA: KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Atria Koncern Abp sammankallas till extraordinarie bolagsstämma, 
som hålls tisdagen den 11 november 2003 kl. 14.00 i Kuopio på bolagets kontor, 
adress Ankkuritie 2, Kuopio. 

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 

1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningens 5 §.

Bolagsordningens 5 § ändras så, att minimiantalet A-aktier kan vara 6.200.000 
stycken och maximiantalet 20.000.000 stycken.

2. Styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet medels nyemission med minst 
1,70 euro och maximalt 8.964.409,40 euro genom att emittera minst en (1) och 
maximalt 5.273.182 nya A-aktier.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 14.11.2003 är antecknad i bolagets 
aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab, eller 
den, till vilken aktieägarens teckningsrätt har överförts, har rätt att mot 
varje tre (3) stycken A- eller KII –aktier teckna en (1) ny A-aktie till priset 
5,00 euro per aktie. 

Aktieägare, som på avstämningsdagen den 14.11.2003 är antecknad i bolagets 
aktieägarförteckning och som har använt sig av sin primära företrädesrätt till 
aktieteckning, kan med stöd av sin sekundära företrädesrätt till aktieteckning 
teckna nya aktier, vilka inte har blivit tecknade med stöd av den primära 
företrädesrätten till aktieteckning, till priset 5,00 euro per aktie. Ifall 
aktieägaren önskar teckna aktier i den sekundära teckningen, skall aktieägaren 
samtidigt som aktieteckningen med stöd av den primära företrädesrätten till 
teckning görs, meddela antalet nya aktier, som aktieägaren önskar teckna med 
stöd av sin sekundära företrädesrätt till teckning. Vid överteckning fördelas de 
nya aktierna mellan de aktieägare som tecknat aktierna i proportion till deras 
aktieinnehav på avstämningsdagen.

Bolagets styrelse har rätt att besluta om vem som har rätt att teckna de aktier, 
för vilka företrädesrätten till aktieteckning inte har använts. Teckning med 
stöd av styrelsens beslut görs till samma teckningspris som teckningarna vilka 
gjorts med stöd av aktieägarens företrädesrätt till teckning och teckningen 
skall göras och aktierna betalas senast den 19.12.2003. 

Teckningstiden med stöd av aktieägarens primära och sekundära företrädesrätt 
till teckning börjar den 19.11.2003 och slutar den 12.12.2003. Såsom 
teckningsplatser fungerar för Andelsbankernas och Okopankki Oyj:s 
värdepapperskontor. Teckningspriset för aktierna skall betalas i sin helhet vid 
teckningen. De vid aktieteckningen tecknade aktierna berättigar till full 
dividend från och med räkenskapsperioden som började den 1.1.2003. Aktierna ger 
övriga rättigheter i Bolaget från och med registreringen av 
aktiekapitalsökningen. 

Styrelsens förslag med bilagor samt de handlingar som avses i 4 kap. 4 a § 
aktiebolagslagen finns till aktieägarnas påseende från och med den 4 november 
2003 på bolagets kontor i Seinäjoki, adress Vaasantie 1, Seinäjoki, samt på 
bolagets kontor i Kuopio, adress Ankkuritie 2, Kuopio. Kopior av dessa 
handlingar sänds på begäran till aktieägarna. 

Deltagande och anmälan till bolagsstämman

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som senast den 31.10.2003 har 
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, vilken upprätthålls 
av Finlands Värdepapperscentral Ab, om ej annat följer av lag.

För att få delta i bolagsstämman bör aktieägare anmäla sitt deltagande till 
bolaget senast fredagen den 4.11.2003 kl. 16.00. Anmälan kan ske per post till 
bolagets kontor, adress PB 900, 60060 ATRIA eller per telefon (06) 416 
8306/Liisa Liukku, inom sagda tid. Skriftlig anmälan bör vara framme inom utsatt 
anmälningstid. Eventuella fullmakter skall inlämnas till anmälningsplatsen inom 
anmälningstiden. 

ATRIA KONCERN ABP
StyrelsenPrenumerera