ATRIA OYJ:S BOKSLUT 1.1. - 31.12.2002

   
   
ATRIA OYJ	BÖRSMEDDELANDE 24.02.2003 kl 10.00		1(7)


ATRIA OYJ:S BOKSLUT 1.1. - 31.12.2002	 		

Konsernens omsättning ökade 10,9 % och uppgick till 707,0 miljoner euro
(637,4 miljoner euro). Resultatet före extraordinära poster uppgick till
20,4 miljoner euro, (23,9 miljoner euro). Styrelsen föreslår en utdelning 
på 25 % på aktiekapitalet. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (milj.EUR)

				1-12/2002 	1-12/2001	ändring %

OMSÄTTNING			707,0		637,4		10,9

RÖRELSERESULTAT			25,6		28,9		-11,5		
				
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
				20,4		23,9		-14,8

KONCERNENS RESULTAT FÖRE SKATTER
				20,4		23,9		-14,8

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	14,1		15,9		-11,6


KONCERNENS BALANSRÄKNING (milj. EUR)
				12/2002		12/2001		ändring %

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Immateriella tillgångar		50,1		42,0		19,5
Materiella tillgångar		243,8		209,8		16,2
Placeringar			5,0		5,4		-6,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar		46,1		34,6		32,9
Fordringar			77,5		70,3		10,4
Kassa och banktillgodohavanden
				16,5		10,1		62,5

SUMMA				439,0		372,2		18,0

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

EGET KAPITAL
Aktiekapital och annat eget
kapital				188,6		180,7		4,4

MIRORITETSANDEL			1,2		0,5		164,9

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt			123,4		83,3		48,1
Kortfristigt			125,8		107,7		16,8

SUMMA				439,0		372,2		18,0


KONCERNENS KASSAFLÖDE      1-12/2002    1-12/2001    ändring %
(milj. EUR)
	
Kassaflödet i affärsrörelsen  50,9      47,1      8,1
Finansieringsposter och skatter -14,9      -12,2      22,1
Kassaflödet i affärsrörelsen  36,0      34,9      3,2
				
Kassaflöde inom investeringar  -66,1      -23,2      184,9 

Förändring av lån        43,2      5,1       947,1
Betalda divident        -6,8      -4,0      70,0
Kassaflöde inom finansieringen 36,4      -9,1      500,0

Förändring av de likvida medlen 6,3       2,6       142,3

				  
KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER (milj. EUR)				

				31.12.2002	31.12.2001	ändring %

SKULDER FÖR VILKA MAN GJORT
INTECKNINGAR ELLER STÄLLT ANDRA PANTER
Lån från penninginrättningar	95,0		71,8		32,3		
Pensionslån			5,4		8,3		-34,9
Summa				100,4		80,1		25,3

SOM GENERELLA PANTER GIVNA INTECKNINGAR
OCH ÖVRIGA STÄLLDA PANTER
Fastighetsinteckningar		64,4		62,2		3,5
Företagsinteckningar		25,6		22,3		14,8
Övriga ställda panter		40,6		62,7		-35,2
Summa		        130,6	    147,2	    -11,3

INTECKNINGAR OCH ÖVRIGA STÄLLDA
PANTER GIVNA FÖR KONCERNBOLAG
Borgen             21,8      -        100,0
Summa              21,8      -        100,0

ANSVARSFÖRBINDELSER 
UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
Onyttjade limiter		82,3		76,9		7,0
Borgen				1,0		0,9		11,1

Leasingsansvar
Betalas under nästa räkenskapsperiod
				1,0		1,0		-		
Betalas senare			1,2		1,1		9,1
Summa				2,2		2,1		4,8


Siffrorna är oreviderade			


NYCKELTAL SOM BESKRIVER DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
				2002	2001	2000	1999	1998			

Omsättning, milj.euro		707,0 	637,4	615,7	555,7	519,2							
Rörelseresultat, milj.euro	50,9	52,0	38,7	36,0	36,8					
% av omsättningen		7,2	8,2	6,3	6,5	7,1					
Rörelsevinst, milj.euro		25,6	28,9	18,8	16,7	14,5					
% av omsättningen		3,6	4,5	3,1	3,0	2,8				
Finansiella intäkter och kostnader, milj.euro
				-5,2	-4,9	-5,3	-4,0	-4,4					
% av omsättningen		0,7	0,8	0,9	0,7	0,9				
Resultat före extraordinära 
poster, milj.euro		20,4	23,9	13,5	12,6	10,1					
% av omsättningen		2,9	3,8	2,2	2,3	1,9					
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatter, milj.euro		20,4	23,9	13,5	12,6	8,8					
% av omsättningen		2,9	3,8	2,2	2,3	1,7					
Avkastning på eget kapital (ROE) %
				7,7	9,2	4,9	5,3	3,8					

Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) %
				7,9	10,0	6,8	6,6	5,8	
						
				
Soliditet %			43,3	48,7	46,7	46,3	52,6					
Bruttoinvesteringar i anläggnings-
tillgångar, milj.euro		66,0	23,2	32,1	56,5	19,2					
% av omsättningen		9,3	3,6	5,2	10,1	3,7					
Antal anställda			3.300	3.241	3.419	3.264	3.046					
Forsknings- och utvecklings-
kostnader, milj.euro		6,1	5,5	5,8	4,3	4,0				
% av omsättningen*		0,9	0,9	0,9	0,8	0,8					
Orderstock **			-	-	-	-	

* har i sin helhet tagits upp som kostnad för räkenskapsåret
**Uppgiften saknar betydelse, eftersom beställningarna i huvudsak
levereras dagen efter beställningen.
				
						

NYCKELTAL PER AKTIE
				2002	2001	2000	1999	1998			
				12 mån	12 mån	12 mån	12 mån	12 mån		

Resultat/aktie (EPS) euro	0,89	1,00	0,52	0,54	0,39					
Eget kapital/aktie euro		11,92	11,42	10,73	10,49	10,09					
Utdelning/aktie euro*		0,425	0,425	0,25	0,25	0,25					
Utdelning/resultat %*		47,8	42,4	48,5	46,4	65,2					
Effektiv utdelningsavkastning*	3,2	7,1	5,9	5,1	5,3				
Pris/vinst-förhållande (P/E)	8,67	5,97	8,26	9,11	12,25					
Aktiestockens marknadsvärde, milj.eur
				121,8	94,9	67,9	78,3	75,0					
Aktiens omsättning/1000 st: A	1.249	1.226	602	1.529	3.479			   			
	    KI		-	-	-	-	260	
Aktiens omsättning %    A	18,9	18,5	9,1	23,1	79,1		
	    KI		-	-	-	-	11,7					
Antal aktier milj.st totalt	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8					
Antal aktier  		A	6,6	6,6	6,6	6,6	4,4				
		KI		-	-	-	-	2,2	
		KII		9,2	9,2	9,2	9,2	9,2			
Antal emissionsjusterade aktier	
i medeltal			15,8	15,8	15,8	15,8	15,8			
Antal emissionsjusterade aktier
31.12.				15,8	15,8	15,8	15,8	15,8						

AKTIERNAS KURSUTVECKLING
Periodens lägsta	A	5,85	3,81	4,02	4,05	4,39				
		KI		-	-	-	-	4,73					
periodens högsta	A	8,90	6,19	6,00	5,48	9,08				
		KI		-	-	-	-	9,25					
i slutet av perioden	A	7,70	6,00	4,29	4,95	4,46				
		KI		-	-	-	-	5,30					
Periodens genomsnitt	A	7,35	5,22	4,99	4,70	6,50				
		KI		-	-	-	-	7,48				
	
* Styrelsens förslag


		
	
SVAGARE INHEMSK AFFÄRSRÖRELSE SÄNKTE ATRIAS RESULTAT

Under fjolåret uppnådde Atriakoncernen inte samma resultatnivå som 
året innan. Orsaken var att lönsamheten för affärsfunktionerna i 
hemlandet försvagades. Eftersom Atrias slakterirörelse är 
omfattande, led Atria av att lönsamheten för slakten och 
styckningen kraftigt försvagades. Däremot förbättrades lönsamheten 
för affärsfunktionerna i Sverige, och den nivå man ställt som mål 
uppnåddes. Anpassningen av svenska Samfood AB, som kom med från 
början av september, belastade i alla fall resultatet i slutet av 
året.

För år 2002 var resultatet före skatter 20,4 miljoner euro, medan 
resultatet ett år tidigare var 23,9 miljoner euro. Omsättningen 
var 707,0 miljoner euro, en ökning med 10,9 procent (året innan 
var omsättningen 637,4 miljoner euro). Affärsverksamheten i 
hemlandet exklusive dotterbolagen uppgick till 436,0 miljoner 
euro, en tillväxt med 1,2 procent. Lithells AB, som verkar i 
Sverige, hade en omsättning på 243,4 miljoner euro. Här var 
ökningen 33,6 procent. Omsättningen inom Liha ja Säilyke Oy var 
40,2 miljoner euro. Bolagets styrelse föreslår att dividenden 
hålls på samma nivå som året innan, 0,425 euro/aktie.

I affärsverksamheten i hemlandet förmådde Atrias detaljhandel öka 
sin marknadsandel. Atria blev marknadsledande i fråga om de s.k. 
påläggsprodukterna. Likaså stärkte Atria sin ledande ställning 
ytterligare vad gäller sommarens grillkorvsmarknad. Däremot 
påverkades lönsamheten negativt framför allt av att lönsamheten 
för slakt och styckning försvagades. Också om konsumtionen av 
nötkött inte längre sjönk i hemlandet, efterlämnade BSE-krisen 
betydande mängder extra kostnader som inte har gått att överföra 
på försäljningspriserna. En kraftig överproduktion av svinkött i 
hela Europa gjorde att försäljningspriserna sjönk i alla 
exportländer. Det försvagade lönsamheten för de här 
affärsfunktionerna. På det hela taget var den inhemska 
prisutvecklingen för många av detaljhandelsprodukterna 
otillfredsställande.


Köpet av Samfoods affärsfunktioner gjorde Atria till en faktor att 
räkna med i Sverige

I somras köpte Lithells AB Samfoods affärsverksamhet av den 
svenska lantbruksproducentorganisationen Lantbrukarnas 
Riksförbund. Affärsverksamheten med sin tunga balansräkning var 
förlustbringande för den föregående ägaren. Därför köpte Atria 
endast affärsverksamheten, anläggnings- och 
omsättningstillgångarna samt varumärkena. Just nu pågår en kraftig 
sammanjämkning av funktionerna med Atria Lithells AB. Atria 
Lithells AB:s fabrik i Sköllersta höjer sin produktion med omkring 
30 procent och specialiserar sig på köttprodukter. Samfood AB:s 
fabrik i Malmö riktar in sig på färdigmat, smörgåspålägg och 
bacon, medan Stockholmsfabriken har konsumentförpackat kött som 
sin specialitet. Under första hälften av året ger anpassningen av 
verksamheten upphov till extra kostnader, men för hela året väntas 
Samfood AB nå ett positivt resultat.

Efter anpassningen är avsikten att Samfood AB:s och Atria Lithells 
AB:s affärsfunktioner skall slås samman. Redan nu har företagen en 
gemensam central ledning. Det gäller såväl produktionen och 
marknadsföringen som verkställande direktören.

Genom förvärvet av Samfoods affärsfunktioner blev Lithells en 
tydlig utmanare på marknaden efter det svenska 
andelsslakteriföretaget. De produkter som tillverkats inom vår 
koncern har en marknadsandel på över 20 procent. Eftersom en stor 
del av marknaden frånsett dessa företag är uppdelad på små lokala 
företag, tror man att centraliseringen av handeln ger Lithells 
utmärkta möjligheter att ytterligare höja sin marknadsandel.

Lithells AB består för närvarande inte endast av Atria Lithells AB 
och Samfood AB, utan också av Atria Concept AB, som bedriver 
affärsverksamhet med snabbmat, och av Svensk Snabbmat för Storkök 
AB, som idkar närgrosshandel. I dagens läge (år 2003) har 
affärsfunktionerna inklusive Samfood AB en omfattning på 3,3 
miljarder kronor, det vill säga 360 miljoner euro. Koncernen 
befinner sig nu i en utmärkt utvecklingsfas, både i fråga om 
tillväxten och lönsamheten.


Svårt läge på köttmarknaden

Det BSE-fall som uppdagades i Finland i december 2001 inverkade 
väsentligt på slakten och styckningen av nöt i början av år 2002. 
Nya regler för BSE-testning togs i bruk i stor skala. Detsamma 
gällde praxis för hanteringen av kropparna. Detta påverkade i 
betydande grad hela produktionskedjan för nötkött. En del av dessa 
kostnader har blivit en bestående belastning för kedjan. Efter att 
BSE-testningen tagit fart och då tester på sommaren också började 
göras i forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
EELA:s enhet i Kuopio, har situationen blivit bättre i fråga om 
hur testverksamheten sker. Före utgången av år 2002 återgick 
konsumtionen av nötkött till den nivå som rådde året innan. I 
början av året hade nedgången varit omkring sex procent. Också på 
annat håll inom EU-området vaknade efterfrågan tydligt till liv 
mot slutet av året. Visserligen hade konsumtionsnedgången i övriga 
EU-länder varit betydligt större än vad den var i Finland efter 
fallen av BSE hösten 2001. Atrias serie med råmörat nötkött under 
namnet Garantimörat har under det gångna året ytterligare stärkt 
sin ställning som högklassiga nötköttsprodukter med god 
efterfrågan inom storhushåll och detaljhandel. På 
svinköttsmarknaden sjönk producentprisnivån under år 2002 inom 
hela EU-området efter att marknadssituationen hade försvagats. 
Mängden producerat svinkött har ökat. Också de 
svinköttskvantiteter som Atria hanterar har vuxit. Det gäller i 
synnerhet den mängd som styckas. Ändringarna i marknadssituationen 
har påverkat i synnerhet exportmarknaden, där utbudet av svinkött 
under det gångna året var större än året innan. Traditionellt har 
Atria exporterat svinkött framför allt till länderna i Fjärran 
Östern, Japan och Korea samt till Ryssland, Sverige och Förenta 
staterna.

Atrias produktion av förädlade produkter för hemmamarknaden

I Finland är Atria marknadsledande bl.a. i fråga om 
påläggsprodukter och grillkorv. De här produkterna stärkte sin 
ställning i fjol, och utvecklingen väntas fortsätta på samma sätt. 
Konsumtionen av fågelköttsprodukter ökar fortfarande, och 
beredskapen att svara mot efterfrågan förbättras betydligt, då 
utbyggnaden av Atrias fjäderfäenhet blir klar på försommaren. Den 
gör att också kostnaderna kan sänkas. Totalt sett har Atria varje 
år kunnat höja förädlingsgraden, men nu när köttproduktionen ökar 
kraftigt i hemlandet, kan den relativa förädlingsgraden på den 
inhemska marknaden inte stiga. Det gör att dotterbolagens och 
exportens betydelse kommer att öka i framtiden.

Liha ja Säilyke Oy gallrade i fjol i sitt produktsortiment och 
koncentrerade sig på sitt kärnområde, produktion av färdigmat och 
uppskärningar. Lönsamheten utvecklades fortsättningsvis positivt. 
En tomt där man planerar en utbyggnad av affärslokaliteterna har 
köpts till företaget.


Utsikter inför år 2003

Inledningen av året är alltid svag resultatmässigt. I år torde 
början av året bli förlustbringande. När det gäller efterfrågan är 
årets första del den tystaste. Att köttproduktionen är stor just 
då den inhemska efterfrågan är som minst medför svårigheter på den 
inhemska marknaden. Samtidigt kommer en kraftig överproduktion i 
Europa och köprestriktioner i Ryssland att försvåra exporten och 
medföra att prisnivån är låg. För närvarande är förväntningarna i 
alla fall att köttmarknaden i hela Europa skall repa sig i slutet 
av året och att detta också skall rätta till prisnivån.

Konkurrenssituationen för den inhemska handeln håller på att 
skärpas ytterligare. När handeln vill att industrin skall komma 
med i priskonkurrensen, blir det svårt att på marknaden få ut en 
sådan priskorrigering som motsvarar de ökade kostnaderna. I ett 
sådant läge har också den inbördes konkurrensen i branschen en 
tendens att öka. 

Just nu är det extra svårt att för Finlands del göra upp en 
resultatprognos som täcker hela året. För dotterbolagens del, 
inklusive Sverige, tror vi i det stora hela att resultatet 
ytterligare kommer att förbättras jämfört med nivån år 2002. Det 
resultatmål som budgeterats för hela koncernen har ställts högre 
än det resultat som uppnåddes år 2002. Koncernens omsättning 
väntas stiga till 850 miljoner euro. Därav står verksamheten i 
Sverige för en andel på cirka 360 miljoner euro.


Ordinarie bolagsstämma 7.5.2003

Atria Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls 7.5. 2003 kl. 14.00 i 
bolagets lokaliteter i Kuopio. Adressen är Ankkuritie 2, 70460 
Kuopio.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 
1. De ärenden som enligt 16 § i bolagsordningen ankommer på den 
ordinarie bolagsstämman
2. Styrelsens förslag om ändring av 1 och 2 § i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att 1 § i bolagsordningen om företagets firma 
och hemort och 2 § om företagets verksamhetsområde ändras att lyda 
på följande sätt:
1 § Bolagets firma och hemort
Bolagets firma är Atria Yhtymä Oyj, på svenska Atria Koncern Abp 
och på engelska Atria Group plc. Bolagets hemort är Kuopio.
2 § Bolagets verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är att utöva slakteriverksamhet, 
köttförädlingsindustri och färdigmatsindustri samt industri- och 
affärsverksamhet som ansluter sig till dem. Bolaget bedriver 
verksamheten antingen i egen regi eller genom förmedling av 
dotterbolag.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 25.4.2003 är 
antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som 
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab, om inget annat 
föranleds av lag.

Anmälan kan inom utsatt tid göras per brev till bolagets 
huvudkontor under adress PB 900, 60060 ATRIA eller per telefon 
+358 6 416 8306 / Liisa Liukku, eller per brev till bolagets kontor 
i Kuopio under adress PB 147, 70101 Kuopio eller per telefon +358 17 
156 230 / Eija Vuorinne. Brevet skall vara framme innan 
anmälningstiden löper ut. Eventuella fullmakter skall före 
anmälningstidens utgång lämnas in till anmälningsstället.

ATRIA OYJ

Seppo Paatelainen
verkställande direktör

								DISTRIBUTION	Helsingfors Börs
		De viktigaste massmediernaPrenumerera