FÖRDELNINGEN AV DE AKTIER SOM PÅ BASIS A

ATRIA KONCERN ABP    BÖRSMEDDELANDE    18.12.2003 KL. 14.00

FÖRDELNINGEN AV DE AKTIER SOM PÅ BASIS AV SEKUNDÄR FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING 
TECKNATS I ATRIA KONCERN ABP

Styrelsen för Atria Koncern Abp har godkänt fördelningen av de aktier som 
tecknats med stöd av den sekundära företrädesrätten till teckning samt de 
teckningar som har gjorts.

Antalet teckningar som gjordes med stöd av den sekundära företrädesrätten till 
teckning översteg det antal aktier som stod till buds. Aktierna har fördelats 
mellan de aktieägare som har tecknat dem i proportion till aktieägarnas 
aktieinnehav på avstämningsdagen den 14 november 2003. Varje aktieägare som 
tecknat sekundära aktier får nya aktier som motsvarar ca 3,7 procent av sitt 
aktieinnehav på avstämningsdagen, avrundat till närmaste hela aktie. Aktieägarna 
får i alla fall högst den mängd nya aktier de har tecknat. Inga aktier har 
fördelats till aktieägare som ägde färre än 26 aktier, eftersom endast hela 
aktier kan ges ut.

De betalningar som aktieägarna har gjort för sekundära teckningar återbetalas 
till den del aktieägarna inte får de aktier de har tecknat. Det kommer att ske 
uppskattningsvis den 23 december 2003. En skriftlig bekräftelse på godkända 
sekundära teckningar sänds ut till tecknarna. De aktier som tecknats med stöd av 
den sekundära företrädesrätten till teckning registreras på aktieägarnas 
värdeandelskonton uppskattningsvis den 22 december 2003 och aktierna blir 
föremål för handel på Helsingfors Börs uppskattningsvis den 23 december 2003.

De nya aktierna ger rätt till full dividend från och med den räkenskapsperiod 
som började 1.1.2003. Aktierna medför övriga rättigheter i bolaget när höjningen 
av aktiekapitalet har registrerats.


ATRIA KONCERN ABP

Seppo Paatelainen
verkställande direktör

DISTRIBUTION

Helsingfors Börs
De viktigaste massmediernaPrenumerera