Bokslutskommuniké audiodev ab (publ) januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ AUDIODEV AB (PUBL) JANUARI - DECEMBER 2000 AudioDev rapporterar fortsatt stark tillväxt Proforma 1 2000 1999 Förändring jan- jan-dec dec Nettoomsättning, Mkr 237,1 166,3 +42,6% Rörelseresultat, Mkr 60,0 44,6 +34,5% - i % av nettoomsättning 25,3 26,8 - Resultat efter finansiella 60,3 - - poster, Mkr - i % av nettoomsättning 25,4 - - Resultat efter skatt, Mkr 46,0 - - 1) Resultaträkningen har upprättats i enlighet med prospektetets proformaredovisning Siffror inom parentes relaterar till perioden januari-december, 1999. * Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 237,1 (166,3) miljoner kronor. * Rörelseresultatet ökade med 34,5 procent till 60,0 (44,6 proforma) miljoner kronor. * Dotterbolaget i USA utökades i november med distributionsföretaget DataCD och stärker därmed positionen på den amerikanska marknaden. * Försäljningen i USA mer än fördubblades under året och uppgick till 65,3 (25,3) miljoner kronor. Försäljningsökningen beräknas vara större än marknadens expansion totalt. * AudioDevs försäljning inom DVD-segmentet uppgick till 104,0 (16,6) miljoner kronor och ökade därmed till en försäljningsandel av 44 (10) procent. Tillväxten inom DVD-sektorn är fortsatt mycket god. * AudioDevs marknadssegment breddades ytterligare tack vare introduktionen av Base-produkter för produktionsinriktad testning. Verksamheten För AudioDev blev år 2000 det mest framgångsrika och händelserika året sedan bolaget grundades 1987. Såväl omsättning som resultat nådde rekordhöga nivåer och den 21 september introducerades bolaget på Stockholmsbörsens O-lista. Vår bedömning är att vi stärkt vår position i marknaden under året, och att vår marknadsandel ökat totalt sett. Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 237,1 (166,3) miljoner kronor och rörelseresultatet för helåret ökade till 60,0 (44,6 proforma). Jämfört med 1999 var faktureringen relativt jämn över alla kvartal, främst beroende på att försäljningen av CD-R-testare sjönk som en följd av tillfällig överkapacitet bland tillverkarna av CD-R-skivor. Efterfrågan på DVD-testare ökade kraftigt och kompenserade tillsammans med en ökad försäljning av CD-testare för bortfallet inom CD- R. Nämnas bör att resultatet har utvecklats starkt trots att det påverkats negativt av terminssäkringar i USD. Marknad och produkter DVD ökar mycket starkt, främst i USA, men också i Europa och Asien. AudioDevs försäljning inom DVD-segmentet var 104,0 (16,6) miljoner kronor och ökade därmed till en försäljningsandel av 44 (10) procent. CD behöll sin relativa andel av försäljningen, 32 (30) procent, med en försäljning av 76 (49) miljoner kronor. Tillväxten var därmed fortsatt god även inom detta produktområde. Den tillfälliga överkapaciteten inom tillverkningen av CD-R-skivor skapade prispress och lägre marginaler för tillverkarna. Följden blev att även investeringar i utrustning för tillverkning av CD-R sjönk. AudioDevs försäljning från CD-R-segmentet blev 56,9 (99,6) miljoner kronor och försäljningsandelen sjönk därmed till 24 (60) procent. Genom att som enda företag utveckla testare för samtliga optiska media på samtliga geografiska marknader har vi de senaste fem åren kunnat uppvisa en genomsnittlig tillväxttakt på 45% årligen. AudioDevs strategi med stor produktbredd och global spridning har visat sig särskilt lyckosam på en marknad som kännetecknas av snabb men oregelbunden tillväxt. Marknaden för testutrustning har ingen mjukt uppåtgående kurva, utan kännetecknas istället av etappvis efterfrågan. Detta "trappstegsmönster", där kraftig efterfrågan varvas med perioder av relativ stiltje, upprepar sig oberoende av optiskt format och marknad. Det amerikanska dotterbolaget, AudioDev USA Inc., utökades i november med distributionsföretaget DataCD, tidigare distributör åt konkurrenten DaTARIUS. Organisationen har därmed stärkts inför den kommande DVD- expansionen i USA. Utökningen möjliggör en aggressivare bearbetning av marknaden samt förstärkt service och support. Från att tidigare ha erbjudit testare för primärt referenstestning av optiska media, breddades produktportföljen under året till att även innefatta produktionsinriktade testare anpassade för högvolymsproduktion hos stora etablerade tillverkare. AudioDevs marknadssegment breddas därmed ytterligare. Den första produkten som lanserades för detta ändamål var CD Base. Under 2001 kommer ytterligare Base-produkter att lanseras. Under året introducerades marknadens första testare för inspelningsbara DVD media, DVD-R/-RW Pro. Tack vare den flexibla SA300 plattformen kunde en testare för inspelningsbara DVD utvecklas snabbt för att tidigt verifiera kvaliteten hos dessa nya format. Orderingång, orderstock och nettoomsättning Orderingången under året uppgick till 187,7 miljoner kronor och orderstocken uppgick vid periodens utgång till 44,8 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet skedde en avmattning i marknaden. Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 237,1 (166,3) miljoner kronor. Försäljningen i USA fortsätter att öka. Faktureringen i USA under året uppgick till 65,3 (25,3) miljoner kronor. Försäljningsökningen beräknas vara större än marknadens expansion totalt. Försäljningen på den asiatiska marknaden svarade för 45 (65) procent av nettoomsättningen, medan den europeiska marknaden inklusive OEM försäljning uppgick till 22 (14) procent och nordamerikanska marknaden 31 (19) procent. Övriga marknader svarade för 2 (2) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet ökade och uppgick till 60,0 (44,6 proforma) miljoner kronor. Beräkning har skett enligt principerna i det prospekt som upprättades i samband med bolagets börsintroduktion. Rörelsemarginalen under perioden uppgick till 25,3 (26,8 proforma) procent. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 5,4 (5,9) miljoner kronor under år 2000. Den relativt låga investeringsvolymen förklaras bl a av att AudioDev löpande kostnadsför PC-kostnader avseende koncernens produktutveckling. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 148,5 (22,3) miljoner kronor och soliditeten var 80,9 (36,9) procent. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 245,1 (40,6) miljoner kronor. De disponibla likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick till 172,5 (46,3) miljoner kronor. Koncernens kortfristiga placeringar uppgår till 125,0 (-) och är placerade i en räntefond baserad på Statskuldsväxlar. Fondens marknadsvärde per balansdagen överstiger nominellt värde med 1,3 miljoner kronor vilket inte ingår i resultatet. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (19,4) miljoner kronor. Kassaflöde Den kraftiga omsättningsökningen har medfört att kapitalbindningen i kundfordringar och lager har ökat under perioden. Investeringar i lager av komponenter har gjorts för att säkerställa leveranskapaciteten. Detta har orsakat ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten som under perioden uppgick till - 7,7 (29,0) miljoner kronor. Personal Under år 2000 har genomsnittsligt antal medarbetare ökat med 29 till 90. Utvecklingsavdelningen är för närvarande den snabbast växande avdelningen som vid årets slut fördubblats till 32 anställda. Personalökningen är ett resultat av volymökningen samt en förberedelse inför en förväntad fortsatt expansion och försäljningsökning. Valutaeffekter Koncernens fakturering sker i huvudsak i USD. Betydande nettoexponering i USD kurssäkras genom valutaterminer motsvarande 50 procent av beräknat nettoflöde för de kommande 12 månaderna. Den stora dollaruppgången under året har därför endast marginellt påverkat resultatet positivt. Per den 31 december 2000 har framtida flöden om 15 miljoner USD säkrats till en snittkurs om 9,68. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 218,6 (153,9) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 53,8 (37,5) miljoner kronor. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 4,8 (3,5) miljoner kronor under år 2000. De disponibla likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick till 169,6 (42,7) miljoner kronor. Nyemission Under juli utnyttjades teckningsoptioner för nyteckning av 170.000 aktier av serie B, motsvarande 3.400.000 aktier efter split 20:1. Aktiekapitalet ökade därmed med 1,7 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor. Totalt tillfördes AudioDev cirka 24,6 miljoner kronor. AudioDev AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 21 september. Aktien övertecknades 16 gånger och teckningskursen sattes till 63 kronor. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om totalt 2.700.000 aktier, serie B, á nominellt 50 öre. Aktiekapitalet ökade därmed med 1,3 miljoner kronor till 8,0 miljoner kronor. Emissionen tillförde bolaget 170,1 miljoner kronor. Emissions-kostnaden uppgick till 11,6 miljoner kronor och har reducerat emissionslikviden. Framtidsutsikter Enligt en bedömning som gjorts av det oberoende undersökningsföretaget Understanding & Solutions, kommer marknaden för DVD media att växa med i genomsnitt 40 procent per år, och CD-R media med i genomsnitt 25 procent per år under undersökningsperioden som sträcker sig fram t o m år 2004. Därför bedömer AudioDev marknadens långsiktiga tillväxt för testutrustning som mycket god. Den svaga orderingången under fjärde kvartalet 2000 har fortsatt under början av 2001. Resultatet under första halvåret kommer därför att bli svagt. Däremot förväntas en förbättring av marknaden samt en starkare orderingång under andra halvåret. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 8 maj klockan 16.30. Platsen blir Bagersalen, S:t Gertrud Kongresser, Bagersgatan 1, Malmö. Förslag till utdelning Styrelsen kommer att vid bolagsstämman föreslå en utdelning av 0,20 kronor per aktie för 2000, vilket motsvarar en total utdelning av 3,2 miljoner kronor. Kommande finansiella rapporter AudioDevs årsredovisning kommer att distribueras till registrerade aktieägare under vecka 16, och kommer samtidigt att finnas tillgängligt på AudioDevs huvudkontor, Kabingatan 9, Malmö. 8 maj - Delårsrapport januari-mars 2001 21 augusti - Delårsrapport januari-juni 2001 31 oktober - Delårsrapport januari-september 2001 Februari 2002 - Bokslutskommuniké 2001 Malmö den 28 februari 2001 AudioDev AB (Publ) Jan Barchan Verkställande direktör och koncernchef För mer information, var vänlig kontakta: Jan Barchan, Chief Executive Officer Tel: +46 40 690 49 49, Mobil: 0708 287187 e-mail: jan.barchan@audiodev.com Björn Pysander, Chief Financial Officer Tel: +46 40 690 49 42, Mobil: 0708 466447 e-mail: bjorn.pysander@audiodev.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00600/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00600/bit0001.xls Tabeller