Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2000 Siffror inom parentes relaterar till perioden januari-september, 1999. Rörelseresultatet ökade med 79 % 2000 1999 Förändri ng jan- jan - sept sept Fakturering, Mkr 182,4 111,5 +64% Rörelseresultat, 49,2 27,5 +79% Mkr - i % av 27,0 24,7 - fakturering Resultat före 49,0 26,3 +86% skatt, Mkr - i % av 26,9 23,6 - fakturering Vinst per aktie, 2,93 1,89 +55% kr * Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 182,4 (111,5) miljoner kronor. * Rörelseresultatet ökade med 79 procent till 49,2 (27,5) miljoner kronor. * AudioDev fick order värd 34 miljoner kronor på testutrustning för CD-R. * AudioDev noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 21 september. AudioDevs verksamhet AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för optiska media som CD och DVD. Testutrustningen marknadsförs under namnet CATS, som är ett väl inarbetat varumärke inom branschen. AudioDev är i dag den tillverkare som har bredast marknadstäckning med betydande närvaro i såväl Europa, USA och Asien. AudioDev har marknadens bredaste produktutbud med testare för samtliga optiska format. Bland kunderna finns bl a EMI, Warner, Sonopress, Pioneer och Ritek. Bolaget har idag ca 100 anställda med huvudkontor i Malmö samt dotterbolag i USA och Hong Kong. AudioDev är sedan den 21 september i år noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under listnamnet AUDV. Marknad och produkter Marknaden präglas av avmattning inom tillverkning av CD-R, vilket dock uppvägs av stark expansion inom DVD-tillverkning. DVD beräknas fortsätta växa starkt de kommande åren. AudioDev erbjuder för närvarande 12 olika testare av CD- och DVD-format, flertalet baserade på den nya tekniska plattformen SA300. Produktsortimentet har breddats ytterligare tack vare Pro/Base-konceptet, som erbjuder testare både för avancerad analys och felsökning samt produkter anpassade för högvolymsproduktion. Orderingång och orderstock Orderingången under året uppgår till 171,7 miljoner kronor och orderstocken uppgår vid periodens utgång till 83,6 miljoner kronor. Under tredje kvartalet fick AudioDev en order på testutrustning för CD-R från Moser Baer India Ltd. Ordern, som är värd 34 miljoner kronor, är den globalt största inom segmentet CD-R i år. Första leverans sker under hösten och hela ordern ska enligt avtalet levereras inom ett år. Audiodev förstärker härmed positionen i Indien, som bedöms vara en av de snabbast växande marknaderna för optiska media. Moser Baer är för närvarande den snabbast expanderande tillverkaren av CD-R i världen. Orderingången på den nya produkten CATS CD Base, som lanserades i juni, har varit mycket god. CD Base är den första i en serie produkter som inriktas mot högvolymsproduktion av optiska media. Testare med enklare funktion och högre hastighet blir allt mer efterfrågade och CD Base motsvarar dessa behov. Genom lanseringen av CD Base beräknar AudioDev öka sin marknadsandel inom CD-segmentet. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 64 procent till 182,4 (111,5) miljoner kronor. Försäljningen i USA fortsätter att öka. Faktureringen i USA under årets första nio månader uppgick till 43.5 (18,8) miljoner kronor. Försäljningsökningen beräknas vara större än marknadens expansion totalt. Försäljningen på den asiatiska marknaden svarade för 46 procent av nettoomsättningen, medan de europeiska och nordamerikanska marknaderna svarade för vardera 24 procent. Övriga marknader svarade för 6 procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat och marginal Rörelseresultatet ökade betydligt och uppgick till 49,2 (27,5) miljoner kronor. Beräkning har skett enligt principerna i det prospekt som upprättades i samband med bolagets börsintroduktion. Rörelsemarginalen förbättrades under perioden och uppgick till 27,0 (24,7) procent. Rörelseresultatet för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 61,3 miljoner kronor. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 3,1 (3,4) miljoner kronor under de första nio månaderna 2000. Den relativt låga investeringsvolymen förklaras bl a av att AudioDev löpande kostnadsför PC- kostnader avseende koncernens produktutveckling. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 31 september till 153,3 (17,5) miljoner kronor och soliditeten var 82,3 (46,7) procent. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens utgång till 236,9 (38,1) miljoner kronor. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 177,3 (41,5) miljoner kronor. Kassaflöde Den kraftiga omsättningsökningen har medfört att kapitalbindningen i kundfordringar och lager har ökat under perioden. Investeringar i lager av komponenter har gjorts för att säkerställa leveranskapaciteten. Detta har orsakat ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten som under perioden uppgick till -1,8 (21,9) miljoner kronor. Personal Under perioden har antalet medarbetare ökat med 32 till 98. Utvecklingsavdelningen är för närvarande den snabbast växande avdelningen. Personalökningen är ett resultat av volym-ökningen samt en förberedelse inför en förväntad fortsatt expansion och försäljningsökning. Nyemission Under juli utnyttjades teckningsoptioner för nyteckning av 170.000 aktier av serie B, motsvarande 3.400.000 aktier efter split 20:1. Aktiekapitalet ökade därmed med 1,7 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor. Totalt tillfördes AudioDev cirka 24,6 miljoner kronor. AudioDev AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 21 september. Aktien övertecknades 16 gånger och teckningskursen sattes till 63 kronor. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om totalt 2.700.000 aktier, serie B, á nominellt 50 öre. Aktiekapitalet ökade därmed med 1,3 miljoner kronor till 8,0 miljoner kronor. Emissionen tillförde bolaget 170,1 miljoner kronor. Emissionskostnaden uppgick till 11,6 miljoner kronor och har reducerat emissionslikviden. Utgifter om 2,4 miljoner kronor förknippade med noteringen, som av försiktighetsskäl kostnadsfördes i halvårsresultatet, har minskat rörelsekostnaderna under tredje kvartalet. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 172,8 (105,0) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 46,8 (30,6) miljoner kronor. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 2,8 (2,6) miljoner kronor under årets första nio månader 2000. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 164,2 (40,7) miljoner kronor. Nästa rapporttillfälle AudioDevs bokslutskommuniké för år 2000 avges den 28 februari 2001. Malmö den 27 oktober 2000 Jan Barchan Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För mer information, var vänlig kontakta: Jan Barchan, Chief Executive Officer Tel: +46 40 690 49 49 e-mail: jan.barchan@audiodev.com Björn Pysander, Chief Financial Officer Tel: +46 40 690 49 42 e-mail: bjorn.pysander@audiodev.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01050/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01050/bit0003.xls Bilaga tabeller