Kallelse till ordinarie bolagsstämma i AudioDev AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i AudioDev AB (publ) Malmö den 3 april 2003 Aktieägarna i AudioDev AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003 kl. 16.00 i Bagersalen, S:t Gertrud Kongresser, Bagersgatan 1, Malmö. Rätt till deltagande: Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som dels är registrerad i eget namn i den utskrift av bolagets aktiebok som görs av VPC AB per den 26 april 2003, dels senast den 29 april 2003 kl. 12.00 till bolaget anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 25 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress AudioDev AB (publ), Att: Marielle Noble, Kabingatan 9, 212 39 MALMÖ, per telefon 040 - 690 49 05, per telefax 040 - 690 49 90 eller via e-post till "marielle.noble@audiodev.com" I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelse 15. Val av revisorer 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 17. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av överkursfonden 18. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund om -utseende av en nomineringskommitté, och -uppdrag till styrelsen att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté 19. Avslutning 10. Utdelning Styrelsen har föreslagit utdelning av 75 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 9 maj 2003. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 14 maj 2003. 12 - 15. Styrelse och revisorer Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar drygt 70 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Sven Ohlsson, Jan Barchan, Göran Barsby, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim. Styrelsesuppleant: omval av Peter Oscarsson Revisor: omval av aukt rev Peter Sjöberg Revisorssuppleant: nyval av aukt rev Johan Thuresson Styrelsearvode: 450.000 kr att fördelas inom styrelsen. Revisionsarvode: enligt godkänd räkning 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att på ett ändamålsenligt sätt justera bolagets kapitalstruktur. 17. Nedsättning av överkursfonden Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att fatta beslut om nedsättning av överkursfonden med 150 Mkr för överföring till fritt eget kapital. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16 - 17 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor f r o m den 22 april 2003. Förslagen, liksom kopia av skrivelsen från Sveriges Aktiesparares Riksförbund (punkt 18) översändes till aktieägare som begär det. Malmö i april 2003 AudioDev AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030404BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar