Kommuniké från ordinarie bolagsstämma AudioDev AB

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma AudioDev AB (publ) Aktieägarna i AudioDev AB (publ) har idag, den 6 maj 2003, hållit ordinarie bolagsstämma i Malmö. Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt disponerade årets vinst enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret. I sitt anförande informerade AudioDevs avgående VD, Jan Barchan om verksamheten under år 2002. Han kommenterade därefter årets första kvartal samt diskuterade rådande marknadssituation. I samband med stämman tog Peter Ragnarsson över som VD för AudioDev. Beslut togs att styrelsen också i fortsättningen ska består av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sven Ohlsson, Jan Barchan, Göran Barsby, Per Ludvigsson och Thomas Vonheim. Som suppleant i styrelsen omvaldes Peter Oscarsson. Arvodet fastställdes till 450.000 kr att fördelas inom styrelsen. Bolagsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören förslagna utdelningen till 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 maj 2003. Utdelningen beräknas utsändas av VPC den 14 maj 2003. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva upp till 1.670.000 egna B-aktier. Förvärv av egna aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Stämman fattade beslut om nedsättning av överkursfonden med 150 Mkr för överföring till fritt eget kapital. Verkställighet av detta beslut förutsätter dock rättens tillstånd. För ytterligare information kontakta gärna: Jan Barchan, f.d. VD, tel: 040-690 4949, mobil: 0708-287 187 Peter Ragnarsson, VD, tel: 040-690 49 00, mobil: 0708-692626 Marielle Noble, Investor Relations, tel: 040-690 4905, mobil: 0709-694 980 AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för optiska media som CD och DVD. AudioDev är i dag den tillverkare som har bredast marknadstäckning med betydande närvaro i såväl Europa, USA och Asien. AudioDev har marknadens bredaste produktutbud med testare för samtliga optiska format. Bland kunderna finns bl a Microsoft, EMI, Warner, Sonopress, Pioneer, Ritek och Moser Baer. Bolaget är sedan september 2000 noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar