Autoliv Delårsrapport Juli-Sept., 2000

Delårsrapport Juli - September 2000 * Rekordmånga lanseringar * Försäljningen +9% och den organiska tillväxten +4% trots bilproduktionen -2% * Vinst per aktie -3 cent p g a valutaeffekter till 39 cent (Stockholm, 00-10-19) - Världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) ökade försäljningen med 9% under årets tredje kvartal till 955 MUSD, trots att den underliggande marknaden - den globala biltillverkningen - minskade med 2%. Skillnaden förklaras främst av företagsförvärv och den stän-digt ökade efterfrågan på bilsäkerhet, vilket ledde till 50% fler leveransstarter för Autoliv under det tredje kvartalet än under motsvarande period 1999. De rekordmånga lanseringarna har medfört störningar i materialflödet och betydande extrakostnader. Samtidigt har ett drastiskt fall i efterfrågan från bilindustrin i England skapat en obalans i Autolivs brittiska verksamhet. Dessutom har valutaeffekter och nyligen förvärvade bolag minskat den redovisade vinsten per aktie med 3 cents vardera. Vinsten per aktie minskade från 42 cents till 39 cents och resultatet efter finansnetto blev 67 MUSD jämfört med 72 MUSD under jämförelseperioden. Försäljning Kvartalet Koncernens fakturering steg med 9% till 955 MUSD från 874 MUSD. Företagsförvärv ökade omsättningen med 12% genom konsolideringen av Izumi, Norma, NSK:s nordamerikanska bältesverksamhet och OEA (exkl. OEA:s Flyg- och Rymddivision som är under försäljning). Valutaeffekter reducerade den redovisade försäljningen med 7%. Justerat för valutakursförändringar, företagsförvärv och avyttringar steg koncernens organiska försäljning med 4%. Detta kan jämföras med världsproduktionen av lätta motorfordon som under samma tid beräknas ha minskat med ca 2%. Att Autolivs försäljning växer snabbare än den under- liggande marknaden beror på den växande efterfrågan på fler - och mer avancerade - bilsäkerhetsprodukter. På denna marknad har Autoliv dessutom tagit ytterligare marknadsandelar. Den amerikanska marknaden bidrog mest till koncernens försäljningsökning (genom förvärven av OEA och NSK:s bältesverksamhet, en tredubbling av rattförsäljningen och en över 50%-ig tillväxt i bältesförsäljningen). Försäljningen i Sverige ökade också snabbt (till följd av högre levere- ransvärde per bil) och i Australien (främst genom export). Även om försäljningen i både Frankrike och Spanien utvecklades starkt, var ökningarna inte tillräckliga för att uppväga den svagare euron. Försäljningen av krockkuddar (inkl. bilrattar) ökade med 10% till 682 MUSD från 622 MUSD. Valutaeffekter minskade krockkuddeförsäljningen med 6%. Företagsförvärv ökade den med 13%. Således var den organiska tillväxten 3%. Ökningen berodde främst på en tredubbling av försäljningen av bilrattar och på högre volymer för The Inflatable Curtain, Autolivs nya sidokrockkudde för skydd av huvudet. Försäljningen av säkerhetsbälten (inkl. stolskomponenter) steg med 9% till 273 MUSD från 252 MUSD. Valutaeffekter minskade den redovisade försäljningen med 11% och företagsförvärv ökade den med lika mycket. Den organiska tillväxttakten var alltså 9%, dvs lika stor som den redovisade ökningstakten. Tillväxten berodde främst på kraftiga marknadsandelsvinster i USA och på genombrottet även i Nordamerika för Autolivs bältessträckare. 9-månadersperioden Under januari-september steg koncernens redovisade omsättning med 12% till 3.113 MUSD, medan den organiska tillväxten uppgick till 10%. Försäljningen av krockkuddar ökade med 13% till 2.230 MUSD och av säkerhetsbälten med 9% till 883 MUSD. Den organiska tillväxttakten var 10% för de båda produktgrupperna. Under samma period steg världsproduktionen av lätta motorfordon med knappt 3%. Resultat Kvartalet Under det tredje kvartalet minskade bruttoresultatet med 3% till 180 MUSD från 184 MUSD och rörelseresultatet med 2% till 79 MUSD från 81 MUSD, delvis beroende på extrakostnader i samband med en 50%-ig ökning i antalet nyleveranser med åtföljande påfrestningar i produktionen. Resultatet har också påverkats av ett kraftigt fall i efterfrågan från den brittiska bil- industrin samt av utvecklings- och startkostnader för nya elektroniksystem såsom intelligenta krockkuddar och post-crash system. Dessutom har det inte varit möjligt att sänka inköpskostnaderna så mycket som planerat pga stigande världsmarknadspriser på plast, elektronikkomponenter och råmaterial. Förvärven av OEA och NSK:s nordamerikanska bältesverksamhet ("de nyförvärvade företagen") har också bidragit till lägre marginaler, eftersom omstruktureringen av dessa företag just inletts. De nyförvärvade företagen har lägre bruttomarginal än Autoliv, men relativt sett lägre kostnader både för forskning och utveckling och för försäljning och administration. Båda bolagen utvecklas planenligt och väntas därför börja bidra positivt till koncernens nettoresultat nästa år. Koncernens bruttomarginal uppgick till 18,8% och rörelsemarginalen till 8,3% jämfört med 21,1% respektive 9,3% under motsvarande period 1999. Justerat för de nyförvärvade företagen uppgick marginalerna till 19,6% respektive 8,7%. Det negativa finansnettot ökade med 3 MUSD till -14 MUSD främst pga högre skuldsättning efter företagsförvärven men också till följd av återköp av egna aktier. Skattesatsen uppgick till 40% jämfört med 41%. Eftersom 50% av koncernens försäljning sker i Europa, påverkas Autoliv negativt av en förstärkning av dollarn. Under det tredje kvartalet minskade detta vinsten per aktie med 3 cents. Tillsammans med effekten från de nyförvärvade företagen uppgick inverkan till 6 cents per aktie. 9-månadersperioden Under årets första nio månader förbättrades bruttoresultatet med 8% till 631 MUSD från 585 MUSD, rörelseresultatet med 11% till 291 MUSD från 262 MUSD och vinsten per aktie med 8% till 1,46 USD från 1,35 USD. Skattesatsen var ca 41% under båda perioderna. Justerat för icke-av- dragsgilla goodwillavskrivningar var skattesatsen 35%. Bruttomarginalen var 20,3% och rörelsemarginalen 9,3% jämfört med 21,0% respektive 9,4% under det tredje kvartalet 1999. Justerat för de nyför- värvade företagen var marginalerna 20,8% respektive 9,5%. Kassaflöde och balansuppgifter Medel genererade i rörelsen uppgick till 47 MUSD jämfört med 76 MUSD under mostvarande kvartal 1999. Investeringarna uppgick till netto 60 MUSD respektive 37 MUSD och förvärven till 0 MUSD respektive 8 MUSD. Siffran för förra årets investeringar påverkades av avyttringar. De största in- vesteringarna under perioden avsåg kapacitetshöjningar för The Inflatable Curtain och andra krockkuddar samt för gasgeneratorer. Även utbyggnaden av koncernens tekniska centers i USA och Frankrike har bidragit till investeringsökningen. OEA's investeringar ökade koncerninvesteringarna med 12 MUSD. Kassaflödet efter investeringar sjönk med 60 MUSD till -13 MUSD. Nettoskuldsättningen ökade under det tredje kvartalet med 72 MUSD till 1.013 MUSD och de räntebärande skulderna brutto ökade med 89 MUSD till 1.125 MUSD. Återköpen av bolagets egna aktier ökade nettoskulden med 78 MUSD. Skuldsättningsgraden steg under kvartalet till 53% från 47%. Det egna kapitalet har påverkats negativt av valutaomräkningar och av återköpen av egna aktier. Personal Antalet anställda i koncernen ökade under kvartalet med 300 till 27.500. Ökningen skedde uteslutande i lågkostnadsländer, där ökningen var nästan 500 anställda. Viktigare händelser ¤ Autoliv har fått sin första elektronikorder i USA. Den avser ett utvecklings- och leveranskontrakt på företagets nya högteknologiska rollover-sensor som skall installeras i 1,2 miljoner nytillverkade fordon per år. Leveranserna skall inledas under hösten 2003. Ordern omfattar även mjukvaruprogrammet som styr elektroniken. ¤ I samarbete med Volvo Personvagnar har ett av världens första post-crash system börjat introduceras. Detta är ett krocksäkert larmsystem som automatiskt anropar räddningstjänsten vid en olycka och meddelar ambulansen var den förolyckade bilen finns. Systemet kommer att marknads- föras som Volvo On Call. ¤ Per den 30 september hade Autoliv återköpt 3,9 miljoner av bolagets aktier inom ramen för styrelsens fullmakt att återköpa högst 10 miljoner aktier. Aktier för knappt 90 MUSD har återköpts sedan återköpen inleddes i juni. Under det tredje kvartalet har återköpen förbättrat vinsten per aktie med mindre än en cent. ¤ I början av oktober avyttrade Autoliv sin amerikanska kabelverksamhet. Under de senaste två åren har sju enheter utanför kärnverksamheten med sammanlagt 1.000 anställda avyttrats eller avvecklats. Förutom att detta bidragit till att sänka kostnaderna har det frigjort närmare 60 MUSD (inkl. intäkterna från två fastighetsförsäljningar). Avyttringen av kabelverksamheten beräknas inte påtagligt påverka Autolivs resultat. ¤ Autoliv Inc. arrangerar ett nytt finansieringsavtal med ett banksyndikat under ledning av Bank One i USA och SEB i Sverige. Härigenom kommer både den kredit på 850 MUSD som togs 1997 vid samgåendet med ASP, och den kredit på 300 MUSD som togs i våras för OEA-förvärvet, att ersättas med en enda kreditram på 800 MUSD. Beloppet är uppdelat på en rullande 364-dagars kredit på 300 MUSD och ett femårigt lån på 500 MUSD. ¤ Tvisten med Simula Inc. om licensen för ITS (en sidokrockkudde som skyddar huvudet) har lösts genom en förlikning. Uppgörelsen garanterar Autoliv tillgång till både ITS-teknologin och vissa andra Simula- produkter. Överenskommelsen bör lägga grunden till ett gott samarbete i fortsättningen. Utsikter Enligt bedömare av bilbranschen kommer tillverkningen av lätta motorfordon i Nordamerika och Europa att minska jämfört med fjärde kvartalet 1999. Samtidigt kommer valutaeffekter att minska Autolivs försäljning med ca 9%, om den nuvarande växelkursen mellan dollarn och euron består. Å andra sidan påverkas försäljningen positivt av främst företagsförvärven, som beräknas öka försäljningen med ca 11%, och av det växande leveransvärdet på säkerhetsprodukter per bil. Under senare år har detta leveransvärde trendmässigt vuxit - i lokal valuta - med ungefär 5% per år. Den negativa inverkan på nettoresultatet från de nyförvärvade företagen väntas bli försumbar under det fjärde kvartalet. Lanseringskostnaderna och produktionsstörningarna väntas också minska. Dessutom har åtgärder vidtagits för att minska problemen i koncernens brittiska bolag och för att minska effekterna av de stigande materialpriserna. Åtgärderna hinner dock inte ge full effekt redan under det fjärde kvartalet. Om dagens växelkurs till dollarn består, beräknas den svagare euron minska Autolivs vinst under det fjärde kvartalet med ca 5 cents per aktie. Utdelning En utdelning om 11 cents per aktie kommer att betalas den 7 december till dem som är aktieägare i Autoliv på avstämningsdagen den 9 november. Autolivs aktie och depåbevis noteras utan rätt till utdelningen fr o m den 7 november. Nästa rapport Nästa delårsrapport som omfattar årets fjärde kvartal lämnas den 25 januari, 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00470/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00470/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar