Autoliv delårsrapport Juli-Sept. 2002

Report this content

DelårsrapportJuli - September 2002 · Försäljningsökningsrekord: +17% till 1,1 BUSD · Vinst före skatt: +28% till 66 MUSD · Vinst per aktie: +35% till 42 cent · Fortsatt starkt kassaflöde (Stockholm, 02-10-17) - Under årets tredje kvartal nådde Autoliv Inc. - världens ledande bilsäkerhetsföretag - sin starkaste försäljningsökning någonsin samtidigt som kassaflödet och vinsten per aktie blev bättre än något tidigare tredje kvartal. Koncernens försäljning steg med 17% till 1,1 miljarder dollar. Ökningen berodde på en kombination av organisk tillväxt, företagsförvärv och positiva valutaeffekter. Rörelseresultatet förbättrades med 21% till 77 MUSD och resultatet före skatt med 28% till 66 MUSD. Vinsten efter skatt steg med 37% till 41 MUSD och vinsten per aktie med 35% till 42 cent. Dessa förbättringar, som alla är på jämförbar basis, hänger framför allt samman med den högre försäljningen och det åtgärdsprogram som introducerades förra året. Efter investeringar genererade rörelsen ett kassaöverskott på 67 MUSD under kvartalet och på 260 MUSD under den senaste 12-månadersperioden. Marknadsöversikt Produktionen av lätta motorfordon beräknas ha ökat med 5% i triaden (dvs Nordamerika, Europa och Japan) under perioden juli-september 2002 jämfört med motsvarande kvartal 2001. I Europa, där koncernen har hälften av sin försäljning, beräknas bil produktionen ha minskat med drygt 1% beroende på svag efterfrågan och ett starkt tredje kvartal förra året. Bakom den stabila produktionen döljer sig en splittrad utveckling med stark efterfrågan på nylanserade bilmodeller och en relativt svag efterfrågan på många äldre modeller. Bland de nya bilmodellerna märks Fords nya Fiesta, Mercedes nya E-klass och Nissans nya Primera, vilka alla har Autoliv som leverantör av säkerhetssystem. Den starka efterfrågan på BMWs Mini, till vilken Autoliv är ensamleverantör av säkerhetsystemen, har också fortsatt. Samtidigt har försäljningen för Peugeot/Citroën, en annan viktig Autolivkund, fortsatt att utvecklas väl. I Europa var därför Autolivs kundsammansättning fördelaktig. I Nordamerika, som svarar för en tredjedel av koncernens omsättning, steg tillverkningen av lätta motorfordon med 12%, dock från en ovanligt låg nivå förra året p g a terroristattackerna. Utvecklingen överträffade juliprognosen på +9%. Tillverkningen av stadsjeepar och andra lätta lastbilar steg med 15%, medan tillverkningen av personbilar, som är Auto livs viktigaste segment, ökade med 8%. I Nordamerika hade Autoliv därför en negativ marknadsmix. I Japan, som svarar för en tiondel av koncernens omsättning, ökade bilproduktionen med knappt 3%. Utvecklingen var något bättre än väntat och berodde främst på starkare bilexport från Japan. Förutom genom högre bilproduktion växer Autolivs marknad genom att antalet säkerhetssystem i varje bil ökar. För närvarande drivs denna trend av The Inflatable Curtain, som skyddar både i sidokollisioner och rollover-olyckor. Marknaden för denna krockkuddegardin beräknas växa från 10 miljoner enheter förra året till 25 miljoner om två år. Detta bidrar till Autolivs tillväxt, eftersom Autoliv - som uppfinnare av produkten - svarar för halva världsmarknaden. Försäljning för kvartalet Koncernens försäljning för perioden juli-september 2002 steg med 17% till 1.067 MUSD jämfört med den förväntade ökningen i juli på 13%. Att prognosen överträffades beror nästan uteslutande på att koncernens organiska tillväxt på 7% blev dubbelt så hög som förväntat. Den svagare USA-dollarn och förvärvet i april av VRE (Visteon Restrain Electronics) bidrog till att öka försäljningen med 6% respektive 4%. Den goda organiska tillväxten förklaras av marknadsandelsvinster, vilket i sin tur är en återspegling av att Autoliv är starkare på marknadens tillväxtsegment, t ex krockkuddegardiner. Under kvartalet ökade antalet sålda krockkuddegardiner från Autoliv med 43%. Autolivs marknadsandelsvinster beror också på inbrytningar på de japanska och koreanska marknaderna. Försäljningen i Europa steg med 19%. Valutaeffekter ökade försäljningen med 12% och VRE-förvärvet med 2%. Den organiska tillväxten på 5% kan jämföras med nedgången på 1% i den europeiska biltillverkningen. Autolivs försäljning utvecklades särskilt väl i Storbritannien, Spanien och Tyskland, bl a tack vare Fords nya Fiesta, BMWs Mini, Nissans nya Primera och Mercedes nya E-klass. Försäljningen i Nordamerika ökade med 9%. VRE-förvärvet bidrog med 7% och den organiska tillväxten med 2%. Att den organiska tillväxten var lägre än ökningen av den nordamerikanska bilproduktionen förklaras i allt väsentligt av tre förhållanden. Förutom den ofördelaktiga marknadsmixen har några bälteskontrakt löpt ut utan att förnyas. Den organiska tillväxten har också, i US-dollar, påverkats negativt av intro duktionen av Autolivs nya kostnadseffektivare passagerarkrockkudde. Mätt i antal sålda enheter steg emellertid försäljningen av frontal krockkuddar, som är de viktigaste produkterna, med 19% att jämföras med ökningen av bilproduktionen på 12%. Försäljningen i Japan steg, liksom under det andra kvartalet, med över 20% på en relativt oförändrad marknad. Den snabbaste tillväxten noterade The Inflatable Curtain (för bl a Toyota Camry och Nissan) och sidkrockkuddar (för t ex Hondas CRV och Nissan). Försäljningen av frontalkrockkuddar ökade också betydligt snabbare än den underliggande bilproduktionen. Försäljningen av krockkuddar (inkl. rattar) steg med 18% till 762 MUSD. VRE-förvärvet bidrog med 7%, valutaeffekter med 5% och den organiska tillväxten med 6% jämfört med biltillverkningens ökning på 5%. Krockkuddar för framsätespassagerare och krockkuddegardiner bidrog mest till den organiska försäljningsökningen. Försäljningen av krockkudde gardiner har påverkats av Volkswagens beslut att införa denna produkt som standard på sin Golf-modell. Den redovisade försäljningen av säkerhetsbälten (inkl. stolskomponenter) ökade med 16% till 305 MUSD. Organiskt växte försäljningen med 9%, dubbelt så snabbt som bilproduktionen. Resten av ökningen, 7%, berodde på valutaeffekter. Den organiska tillväxten kommer främst från nya leveranser till Korea och marknadsandelsvinster i Europa, i hög grad beroende på stark efterfrågan på bältessträckare. Försäljning januari-september Under årets första nio månader ökade koncernens försäljning med 8% till 3.256 MUSD. Förvärv och avyttringar bidrog med netto 3% och valutaeffekter med 1%. Den organiska tillväxten på 4% var dubbelt så snabb som ökningen av biltillverkningen. Den redovisade försäljningen för krockkuddar steg med 9% till 2.320 MUSD och för säkerhetsbälten med 7% till 945 MUSD. Den organiska ökningen var 4% respektive 5%. Resultatjämförelse för kvartalet - justerat för jämförbarhet Genom den starka försäljningsutvecklingen och det åtgärdsprogram som infördes förra året förbättrades koncernens resultat på alla nivåer i resultaträkningen, även efter justering för den nya amerikanska redo visningsregeln SFAS 142 som avskaffar kravet på årliga avskrivningar av goodwill. För Autolivs del innebär förändringen att dessa avskrivningar minskar med 52 MUSD, dvs med 13 MUSD per kvartal. I nedanstående jämför elser har den nya bestämmelsen tillämpats både för rapportperioderna och jämförelseperioderna. För att ytterligare öka jämförbarheten beaktas inte heller, i detta sammanhang, förra årets 65 MUSD i jämförelsestör ande poster. Under årets tredje kvartal steg koncernens bruttoresultat med 19% till 193 MUSD. Omräkningseffekter från valutor bidrog med 6% till bruttoresultatet. Bruttomarginalen förbättrades från 17,9% till 18,0%. Vissa kostnader har i år definierats som FoU-kostnader och ad ministrationskostnader i stället för, såsom under 2001, som kostnad för sålda varor, vilket bidragit något till marginalförbättringen. Denna effekt är dock så obetydlig att den neutraliseras av en motsvarande negativ effekt av VRE. Koncernens rörelseresultat ökade med 21% till 77 MUSD. Justerat för omräkningseffekter från valutor uppgick ökningen till 13%. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,2% från 7%, vilket var både vad som förväntades i juli och vad som uppnåddes under förra årets tredje kvartal. Resultatet förbättrades i Japan genom den starka försäljningsutvecklingen och återhämtade sig i USA, där förra årets terroristattacker fick återverkningar på tredje kvartalets resultat. I Europa gav resultatutvecklingen ett varierande utfall. Räntenettot var relativt oförändrat, -13 MUSD. Resultatet efter finansiella poster ökade med 28% till 66 MUSD. Förbättringen av rörelseresultatet bidrog med 17%, omräkningseffekter från valutor med 9% och bättre finansnetto med 2%. Vinsten efter skatt uppgick till 41 MUSD och vinsten per aktie till 42 cent, vilket innebär en ökning på 37% respektive 35%. Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning steg till 98,2 miljoner från 98 miljoner. Valutakurser (både omräknings- och transaktionseffekter) förbättrade vinsten per aktie med ca 1 cent. Den för året beräknade faktiska skattesatsen har minskat till 33% från att redan ha sänkts en gång i det andra kvartalet till 33,5%. Omräkning av årets båda tidigare kvartal med den nya skattesatsen har lett till engångsförbättring av det tredje kvartalets vinst per aktie på mindre än en cent. Resultatjämförelse för kvartalet - baserad på tidigare publicerade uppgifter Om den positiva effekten på 13 MUSD av de nya redovisningsreglerna och förra årets jämförelsestörande poster på 65 MUSD inkluderas i jämförelsen mellan kvartalen, steg koncernens rörelseresultat med 91 MUSD från -15 MUSD till 77 MUSD och resultatet efter finansnetto med 93 MUSD från -27 MUSD till 66 MUSD. Vinsten efter skatt ökade med 71 MUSD från -30 MUSD till 41 MUSD och vinsten per aktie med 72 cents från -30 till 42 cent. Rörelsemarginalen förbättrades från -1,6% till 7,2%. Resultat under de första nio månaderna Justerat för ändringen i goodwillreglerna och de jämförelse- störande posterna förbättrades rörelseresultatet på jämförbar basis med 12% till 242 MUSD för perioden januari-september och rörelsemarginalen från 7,2% till 7,4%. Resultatet före skatt steg med 22% till 210 MUSD, medan vinsten efter skatt och vinsten per aktie steg med 24%, till 133 MUSD respektive 1,35 USD. Förbättringen berodde framför allt på högre försäljning och åtgärdsprogrammet. Om jämförelsen i stället baseras på de under 2001 redovisade uppgifterna (dvs inkl. goodwillavskrivningar under 2001 på 39 MUSD och 65 MUSD i jämförelsestörande poster), förbättrades rörelseresultatet med 129 MUSD, resultatet efter finansnetto med 142 MUSD, nettovinsten med 112 MUSD och vinsten per aktie med 1,13 USD. Kassaflöde och balansräkning Genom den bättre intjäningen förbättrades kassaflödet från verksamheten till 114 MUSD från 34 MUSD under motsvarande kvartal 2001. Detta var det fjärde kvartalet i rad med över 100 MUSD i positivt kassaflöde. Avskrivningarna på 57 MUSD fortsatte, för tredje kvartalet i rad, att överstiga anläggningsinvesteringarna. Under årets tredje kvartal uppgick dessa investeringar till 49 MUSD, en minskning med 12 MUSD från motsvarande period 2001. Efter de senaste årens relativt omfattande etableringar på nya marknader och utökning av koncernens krocktestresurser föreligger inte samma behov av anläggningsinvesteringar. En allt större del av produktions investeringarna sker dessutom i lågkostnadsländer där automa tiseringsgraden är lägre och produktionsutrustningen följaktligen inte lika kostnadskrävande. Genom att investeringarna har minskat samtidigt som kassaflödet från verksamheten förbättrats kan koncernen redovisa ett kassamässigt överskott efter investeringar på 67 MUSD, vilket är en förbättring med 94 MUSD från motsvarande kvartal förra året. Under de senaste 12 månaderna har koncernen genererat ett kassaöverskott efter investeringar (inkl. förvärv) på 260 MUSD. Nettoskulden minskade under kvartalet med 57 MUSD till 896 MUSD och de räntebärande skulderna med 23 MUSD till 1.045 MUSD. Under de senaste 12 månaderna har nettoskulden minskat med närmare 200 MUSD. Under kvartalet sjönk skuldsättningsgraden med ytterligare en procentenhet till 31%. Rörelsens kapitalbehov har minskats med 14% under de senaste 12 månaderna, trots förvärvet av VRE och trots flytt av produktion till lågkostnadsländer med därav åtföljande större behov av lager. Under kvartalet var minskningen 5%. Vid utgången av kvartalet mot svarade därigenom rörelsekapitalet 9.4% av de senaste 12-månadernas försäljning. Koncernens mål är att detta nyckeltal inte skall överstiga 10% av försäljningen. Det egna kapitalet ökade med 12 MUSD efter aktieutdelningen på 11 MUSD och en negativ effekt på 11 MUSD från den svagare USA-dollarn. Den amerikanska redovisningsregeln SFAS 133 som avser säkringar av kassaflöden har också påverkat det egna kapitalet negativt med 8 MUSD. PersonalAntalet sysselsatta i koncernen (anställda samt timavlönad till fällig arbetskraft) ökade under kvartalet med 600, trots att antalet minskade i högkostnadsländer. Personalökningen var således helt koncentrerad till lågkostnadsländer i enlighet med koncernens policy. Utsikter för det fjärde kvartalet Det tredje kvartalet blev ovanligt starkt genom att bilproduktionen i jämförelsekvartalet påverkades av terroristattackerna. Under innevarande kvartal väntas därför tillväxten i bilproduktionen avta och uppgå till ca 3% i både Nordamerika och Europa. Om valutakurserna i mitten av oktober består, beräknas Autolivs försäljning påverkas positivt med 5%. Förvärvet av VRE beräknas öka försäljningen med 4%. Tillsammans med trenden med växande marknadsandelar för Autoliv indikerar dessa antaganden att försäljningen under det fjärde kvartalet kommer att fortsätta att växa i nästan samma takt som under det tredje kvartalet och att rörelsemarginalen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet. Lanseringar Några viktigare lanseringar under de senaste månaderna har varit: ? Fords nya Fusion: Smarta frontalkrockkuddar inkl. läderratt, sidokrockkuddar, Inflatable Curtains och säkerhetsbälten. ? Fords nya Falcon Barra: Smarta frontalkrockkuddar inkl. ratt, sidokrockkuddar, säkerhetsbälten och elektronik. ? Fords nya Explorer Sport Trac: Elektronik. ? GMs nya?Holden Commodore: Frontalkrockkuddar, sidokrockkuddar och säkerhetsbälten. ? GMs nya Saturn SL/SC: Inflatable Curtains. ? Jaguars nya XJ8: Krockkuddeelektronik. ? Porsches nya Cayenne: Säkerhetsbälten. ? Renaults nya Mégane: Smarta frontalkrockkuddar inkl. ratt, anti- sliding bag, sidokrockkuddar, Inflatable Curtains, säkerhetsbälten med dubbla bältessträckare på förarplats och elektronik. ? Renaults nya?Espace: Smarta frontalkrockkuddar inkl. ratt, sidokrockkuddar, Inflatable Curtains, säkerhetsbälten med dubbla bältessträckare på förarplats och elektronik. ? Samsungs nya SM3: Frontalkrockkuddar, sidokrockkuddar och säkerhetsbälten. ? Toyotas Land Cruiser och Lexus LX470: Inflatable Curtains.? ? Toyotas nya Hilux Surf: Passagerarkrockkudde och Inflatable Cu rtains. · VWs nya Touareg: Säkerhetsbälten. Andra viktiga händelser · Autoliv har lanserat världens första Anti-Sliding Bag, som minskar risken att glida under säkerhesbältet i en våldsam krock. Den nya krockkudden förbättrar också skyddet från den vanliga krockkudden genom att hålla den åkande upprätt så att hela frontalkrockkudden fångar upp honom och inte bara nederdelen. Dessutom ger den nya krockkudden bättre skydd för knäna. Anti-Sliding Bag har utvecklats i samarbete med Renault som börjat introducera den i 2- och 3-dörrarsversionerna av den nya Méganen. · En fabrik för krockkuddar och säkerhetsbälten har tagits i bruk i Sydkorea. Anläggningen tillför nödvändig kapacitet för Autolivs snabbt växande försäljning i Korea. Omsättningen för Autolivs bolag i Korea beräknas öka från 40 MUSD i år till 150 MUSD inom en 2-årsperiod, varav hälften är organisk tillväxt och resten omlokalisering av produktion som idag sker hos Autolivbolag i andra länder. · Autoliv har startat sitt sjätte bolag i Kina. Bolaget ska inrikta sig på bilfabrikerna i Manchuriet i norra Kina. Autoliv äger 59% av aktierna i det nya bolaget och Maw Hung Industrial Corporation i Changchun övriga 41%. I början av nästa år ska bolaget köpa bältesverksamheten i Changchun Engley. Senare är det meningen att bolaget också skall tillverka krockkuddar och andra avancerade Autolivprodukter. De första kunderna är Audi (för A6), Volkswagen (för Jetta A2) och olika kinesiska biltillverkare. Utdelning och nästa rapport En utdelning på 11 cent per aktie kommer att utbetalas den 5 december 2002 till dem som är aktieägare i Autoliv på avstämningsdagen den 7 november. Autolivs aktie och depåbevis noteras utan rätt till utdelningen fr o m den 5 november 2002. Nästa delårsrapport som omfattar det fjärde kvartalet 2002 lämnas den 23 januari 2003. "Safe Harbor Statement" enligt amerikansk lag Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerhet när det gäller bl a (men inte begränsat till) konjunkturen på Autolivs marknader, valutasvängningar, bilföretagens produktionsplaner och utfärdade kontrakt, ekonomiska, konkurrensmässiga, myndighetsmässiga och tekniska faktorer som kan påverka Autolivs verksamhet, marknader, produkter, tjänster och priser samt övriga faktorer som avhandlas i Autolivs rapporter till den amerikanska finansinspektionen SEC. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar